Švéd­ská kri­mi série Milé­ni­um je obrov­ský feno­mén, kte­rý zda­le­ka pře­sa­hu­je svět lite­ra­tu­ry. Původ­ní tri­lo­gie Stie­ga Lars­so­na se dočka­la fil­mo­vé adap­ta­ce v domov­ském Švéd­sku a o pár let poz­dě­ji při­šel také ame­ric­ký rema­ke prv­ní­ho dílu Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy pod reži­sér­ským dohle­dem Davi­da Fin­che­ra. Od té doby však uply­nu­lo dlou­hých sedm let, při­čemž se v holly­wo­od­ských kuloá­rech opa­ko­va­ně spe­ku­lo­va­lo o zfil­mo­vá­ní dal­ší­ho dobrodružství.

Namís­to pří­mé­ho pokra­čo­vá­ní se nako­nec dočká­me rov­nou čtvr­té­ho dílu Dív­ka v pavou­čí síti. Pří­běh se bude točit kolem revo­luč­ní umě­lé inte­li­gen­ce, kte­rá zají­má špi­o­ny, zko­rum­po­va­né poli­ti­ky i hac­ke­ry z celé­ho svě­ta. Režie se ten­to­krát ujal naděj­ný Fede Alva­rez, autor ner­vy drá­sa­jí­cí­ho horo­ro­vé­ho hitu Smrt ve tmě. Na scé­ná­ři se kro­mě reži­sé­ra podí­lel také zku­še­ný brit­ský scé­náris­ta Ste­ven Kni­ght (Východ­ní pří­sli­by).

Obsah z 'https://www.youtube.com/e[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.

Nové tvá­ře uvi­dí­me i před kame­rou – roz­po­ru­pl­ně při­ja­tý Daniel Craig a Roo­ney Mara­o­vá jsou již minu­los­tí. V ústřed­ní roli hac­ker­ky Lisbe­th se před­sta­ví neo­kou­ka­ná Claire Foy­o­vá, kte­rá za roli mla­dé krá­lov­ny Alž­bě­ty II. v his­to­ric­kém seri­á­lu The Crown zís­ka­la pres­tiž­ní oce­ně­ní Zla­tý gló­bus. Hlav­ní­ho muž­ské­ho hrdi­nu ztvár­ní švéd­ský herec Sverrir Gud­na­son zná­mý pře­de­vším z teni­so­vé­ho due­lu Borg/​McEnroe. Ve ved­lej­ších rolích se dále obje­ví Syl­via Hoek­so­vá z fil­mu Bla­de Run­ner 2049, Came­ron Brit­ton ze seri­á­lu Mind­hun­ter nebo Lake­i­th Stan­field ze sati­ric­ké­ho horo­ru Uteč.

Čes­ká pre­mi­é­ra se usku­teč­ní 8. lis­to­pa­du 2018.