Pre­zen­ta­ce kni­hy vzbu­di­la znač­ný ohlas, a to nejen díky autor­či­nu úspěš­né­mu debu­tu Malin­ka, na kte­rý Běsa vol­ně nava­zu­je. Kro­mě čte­ná­řů se akce v hoj­ném počtu zúčast­ni­li také přá­te­lé Dity Tábor­ské, pro niž byl ten­to večer záro­veň roz­luč­kou před odjez­dem na Tchaj-wan.

Více o vzni­ku celé kni­hy se dočte­te v roz­ho­vo­ru.