Co tady dělá Otto?

O holly­wo­od­ské adap­ta­ci best­selle­ru Muž jmé­nem Ove se zača­lo mlu­vit již v roce 2017 a od počát­ku je spo­jo­vá­na s Tomem Hank­sem, kte­rý se kro­mě hlav­ní role ujal také pro­duk­ce. Reži­sé­rem je Marc For­s­ter, tvůr­ce úspěš­ných fil­mů jako Hle­dá­ní Země Neze­mě, Ples pří­šer nebo Svě­to­vá vál­ka Z. Děj kni­hy byl ve fil­mu pře­ne­sen z domov­ské­ho Švéd­ska do ame­ric­ké­ho pro­stře­dí, pro­to se změ­ny dočka­lo i jmé­no hlav­ní­ho hrdi­ny. Ove je nyní Otto, ale jeho své­rázná pova­ha zůsta­la a Tom Hanks pod­le prv­ních zahra­nič­ních ohla­sů před­vá­dí dal­ší skvě­lý herec­ký výkon.

Zamilujte se do největšího bručouna na světě

Film, jehož před­lo­hou je celo­svě­to­vý kniž­ní best­seller Muž jmé­nem Ove, vyprá­ví pří­běh mrzou­ta Otta Andre­so­na (Tom Hanks), kte­rý po ztrá­tě man­žel­ky ztra­tí smy­sl živo­ta. Otto je při­pra­ven všech­no ukon­čit, ale plá­ny mu naru­ší mla­dá živá rodi­na, kte­rá se nastě­hu­je do sou­sed­ní­ho domu. Otto se tak sezná­mí s Mari­sol, kte­rá ho vyzve vidět věci jinak, a vznik­ne tak neo­če­ká­va­né přá­tel­ství, kte­ré mu změ­ní život. Dojem­ný a vtip­ný pří­běh o lás­ce, ztrá­tě a živo­tě uka­zu­je, že rodi­nu lze najít na nej­ne­o­če­ká­va­něj­ších místech.

Obsah z 'https://www.youtube.com/e[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.

A pokud jste kniž­ní před­lo­hu ješ­tě nečet­li, brzy v knih­ku­pec­tví hle­dej­te paper­back s fil­mo­vou obálkou.

Foto/​video © 2022 Colum­bia Pictu­res & Falcon