Vero­ni­ka ter Harm­sel Havlí­ko­vá (1972) vystu­do­va­la neder­lan­dis­ti­ku a ger­ma­nis­ti­ku na Uni­ver­zi­tě Kar­lo­vě a zís­ka­la dok­tor­ský titul v obo­ru teo­rie lite­ra­tu­ry na Uni­ver­zi­tě Palac­ké­ho. Od roku 1997 se věnu­je pře­kla­du nizo­zem­ské lite­ra­tu­ry. Je spo­luza­kla­da­tel­kou a před­sed­ky­ní Spo­leč­nos­ti pro nizo­zem­skou a vlám­skou kul­tu­ru Ne-Be a vzdě­lá­va­cí­ho insti­tu­tu Neder­land­se Taal en Cul­tu­ur. Její prá­ce byla v roce 2001 oce­ně­na pré­mií Tomá­še Hrá­cha za pře­klad romá­nu Pro­cedu­ra Harry­ho Mulische, v roce 2011 zís­ka­la mimo­řád­né tvůr­čí oce­ně­ní v rám­ci Ceny Jose­fa Jung­man­na za pře­klad romá­nu Obje­ve­ní nebe od téhož auto­ra a v roce 2022 jí byla udě­le­na nizo­zem­ská cena Let­te­ren­fonds Ver­ta­al­prijs za pře­kla­da­tel­ské dílo a šíře­ní nizo­zem­ské kultury.

Jaký je váš nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

K pře­klá­dá­ní žád­né povzbu­ze­ní nepo­tře­bu­ji. Kni­hy a auto­ry, kte­ré pře­klá­dám, si peč­li­vě vybí­rám. Text i autor mi muse­jí sedět, musím s tex­tem nějak souznít, abych byla s kni­hou násled­ně ochot­ná strá­vit něko­lik měsí­ců a někdy i déle. Mívám spíš potí­že s výdr­ží a sou­stře­dě­ním. S tím výteč­ně pomá­ha­jí tzv. pře­kla­da­tel­ské domy, kde pra­cu­je něko­lik pře­kla­da­te­lů z růz­ných zemí záro­veň, to jsou vel­mi inspi­ra­tiv­ní mís­ta, kte­rá usnad­ňu­jí inten­ziv­ní prá­ci. Dří­ve jsem v nich vždy odved­la lví podíl prá­ce na pře­kla­du. Teď už se tam však dosta­nu málo­kdy — jed­nak z rodin­ných důvo­dů, jed­nak pro­to, že ten­to pro­stor by měl slou­žit zejmé­na mla­dým překladatelům.

Co vám překládání dalo a co vám vzalo?

Pře­klá­dá­ní lite­ra­tu­ry mi nevza­lo vůbec nic, nao­pak mě veli­ce obo­ha­ti­lo. Z kaž­dé kni­hy se něco při­u­čím, roz­ší­řím si obzo­ry a zna­los­ti. Setká­vám se s auto­ry, mnoh­dy náš kon­takt pře­ros­te v přá­tel­ství. Víc než brouz­dá­ní po inter­ne­tu mě baví kon­zul­to­vat s živý­mi odbor­ní­ky, takhle pozná­vám dal­ší skvě­lé lidi, s nimiž bych za nor­mál­ních okol­nos­tí patr­ně nepři­šla do styku.

Máte nějakou vtipnou historku o spolupráci s redaktorem? Co se vám při překladu nejvíc nepovedlo?

V začát­cích své pře­kla­da­tel­ské dráhy jsem měla tu čest pra­co­vat s Rober­tem Kubán­kem, legen­dou mezi čes­ký­mi redak­to­ry. Jeho pří­stup k redak­ci byl teh­dy na můj vkus znač­ně inva­ziv­ní. V té době se ješ­tě redi­go­va­lo ruč­ně, a když člo­věk dostal strán­ky celé čer­ve­ně popsa­né a pro­škr­ta­né, občas ho jíma­la závrať, čas­to ale také vztek. Oblí­be­ným poža­dav­kem pana redak­to­ra býva­lo „jinak a lépe!!!“. Nad pře­kla­dy jsme ved­li bouř­li­vé dis­ku­se, v nichž jsem mu nako­nec muse­la dát za prav­du. Jed­nou jsem se však u posled­ní věty romá­nu zašpraj­co­va­la a pali­ča­tě jsem si ji háji­la dál. Pokaž­dé mi ji pod­tr­hl, poža­do­val změ­nit, ale já si za ní stá­la. Když byla kni­ha vytiš­tě­ná, hned jsem ten nesmy­sl vidě­la: „Jsem nesmr­tel­ný, pomys­lí si, zatím­co mu puka­jí oči.“ On je při­tom obra­cel v sloup. Tak od té doby vím, že hlav­ní je poko­ra, jak k auto­ro­vi, tak k redaktorovi. 

Na čem zrovna pracujete?

Prá­vě pře­klá­dám dru­hý román Marie­ke Lucas Rij­ne­veld, což je zpo­věď pedo­fi­la. Je to text nesmír­ně nároč­ný, pře­de­vším jazy­ko­vě, ale i na psy­chi­ku. Vypra­věč v ní pro­mlou­vá ke své obě­ti v neko­neč­ných vnitř­ních mono­lo­zích, sna­ží se rádo­by objek­tiv­ně popsat his­to­rii jejich „milost­né­ho“ vzta­hu, při­tom ale zne­u­ží­va­né dív­ce pod­sou­vá své myš­len­ky a svá přání.

Jaký překlad z Hosta doporučujete?

Jeli­kož žiju v zahra­ni­čí, čtu pře­váž­ně původ­ní tvor­bu, abych si udr­že­la co nej­těs­něj­ší kon­takt s mateř­šti­nou. Z Hos­ta už dlou­ho dopo­ru­ču­ji svým kama­rá­dům Dědi­nu od Pet­ry Dvo­řá­ko­vé, pro mě to byla vylo­že­ně lin­gvis­tic­ká pas­tva. Ze zahra­nič­ních titu­lů mě uchvá­til Svůj vůz i pluh veď přes kos­ti mrtvých od nobe­list­ky Olgy Tokar­c­zu­ko­vé ve výteč­ném pře­kla­du Pet­ra Vidláka.