Kdy­bys měl vybrat tři kni­hy, kte­ré by si čte­ná­ři roz­hod­ně měli pře­číst během toho­to léta, kte­ré by to byly?
Kyber­pun­kem inspi­ro­va­ný sci-fi román Auto­no­mie Anna­lee Newi­t­zo­vé, kte­rá se v něm dotý­ká témat, jako jsou bio­tech­no­lo­gie a umě­lá inte­li­gen­ce, jejichž dopa­dy bude lid­stvo muset vel­mi brzy začít řešit.
Milov­ní­ky vel­kých pří­bě­hů hrdin­ské fan­ta­sy a roz­sáh­lých ság uhra­ne, ale také napl­ní nedo­čka­vos­tí Polo­vič­ní král Jana Hamouze.
Páté roč­ní obdo­bí N. K. Jemi­si­no­vé, pro­to­že dru­hý díl se blí­ží, a pokud jste kouz­lu jed­né z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších sou­čas­ných auto­rek fan­tas­ti­ky ješ­tě nepod­leh­li, je nej­vyš­ší čas nasko­čit do vlaku.

Na co se nej­víc těšíš z toho, co chys­tá­me na pod­zim, a proč?
Těch knih by bylo, ale Ces­ta do Baby­lo­nu Josi­a­ha Ban­crof­ta je pod­le mě sku­teč­ně výji­meč­ný čte­nář­ský záži­tek. Dob­ro­druž­ná fan­ta­sy, kte­rá se ode­hrá­vá v ohrom­né a úžas­né Baby­lon­ské věži, vás ohro­mí nejen boha­tým svě­tem, ale také úžas­ně pro­pra­co­va­ný­mi posta­va­mi a doty­ky ste­am­pun­ku. Pokud jste fanouš­ky Chi­ny Mié­vil­la, nevá­hej­te ani vte­ři­nu. A to jsme tepr­ve na začát­ku celé­ho příběhu.

Najde čte­nář v edič­ním plá­nu něco, co se pod­le tebe vymy­ká naší obvyk­lé produkci?
Mys­lím, že brzy bude­me na celé čes­ké scé­ně těž­ko hle­dat ekvi­va­lent pro Vilé­ma Koub­ka. V recen­zích jeho prv­ní kni­hy byl při­rov­ná­ván ke Kopři­vo­vi nebo Kot­le­to­vi, ale v novém romá­nu Orga­nic­ká oprát­ka uka­zu­je, že jeho fan­ta­zie, radi­ka­li­ta a zvrá­ce­nost saha­jí dale­ko dál. Na jeho humor, šíle­né nápa­dy a slov­ní ekvi­lib­ris­ti­ku je tře­ba si mož­ná tro­chu zvy­kat, ale jakmi­le vás chy­tí, víte, že čte­te sci-fi wes­ter­no­vou roman­ti­ku, jaká tu ješ­tě nebyla.