PAX je dese­ti­díl­ná měst­ská fan­ta­sy pro čte­ná­ře od dese­ti let, ve kte­ré vystu­pu­jí také tajem­né nad­při­ro­ze­né bytos­ti z hlu­bin sever­ské myto­lo­gie. Záro­veň jde o dojem­ný pří­běh o tom, jak se nau­čit zno­vu důvě­řo­vat lidem a vybo­jo­vat si své mís­to v živo­tě. Jak moc se svět, kte­rý z knih Åsy Lars­so­no­vé, Inge­ly Kor­sello­vé a ilu­strá­to­ra Henri­ka Jonsso­na zná­te, podo­bá sku­teč­né­mu švéd­ské­mu měs­teč­ku Mariefred?

Celé album včet­ně pře­kla­da­tel­či­ných postře­hů a dojmů si může­te pro­hléd­nout zde.