Kdy­bys­te měly vybrat tři knihy/​tituly, kte­ré by si děti roz­hod­ně měly pře­číst během toho­to léta, kte­ré by to byly?
Eva: Kepler62. Čti­vá a famóz­ně ilu­stro­va­ná sci-fi série je pod­le mě pra­vým let­ním čte­ním pro klu­ky a hol­ky od deví­ti let. Zvlášť pokud ujíž­dě­jí tře­ba na Hvězd­ných vál­kách nebo jiných pří­bě­zích z vesmí­ru. Než zhlt­nou všech pět dosud vyda­ných knih, bude ven­ku už i díl poslední.
Král Vrkú. Jako dítě trá­ví­cí prázd­ni­ny povět­ši­nou doma bych dala nevím co za to, kdy­bych upro­střed nud­né­ho měs­ta obje­vi­la nefal­šo­va­nou džun­g­li, jako se to sta­lo Jaku­bo­vi v téhle báječ­ně vtip­né kníž­ce. Jaku­bo­vě džun­g­li navíc vlád­ne sym­pa­tic­ky praš­tě­ná Král Vrkú, vou­sa­tá hol­ka s koru­nou na hla­vě, v níž se rodí jeden bez­vad­ný nápad za dru­hým. To sli­bu­je parád­ní jízdu.

Pták a Vever­čák na útě­ku. Skvě­lý komiks o zábav­né dvo­ji­ci, kte­rou tvo­ří nezdol­ně opti­mis­tic­ký, ztřeš­tě­ný Pták a věč­ně ustra­še­ný pesi­mis­ta Vever­čák. Napí­na­vé, nesku­teč­ně zábav­né čte­ní, kte­ré se před oči­ma ode­hrá­vá rych­los­tí akč­ní­ho fil­mu a děti se k němu vra­ce­jí zno­vu a znovu.

Pav­la: Kte­rý­ko­liv titul ze série o vikin­go­vi Tap­pim: Pří­ho­dy Tap­pi­ho ze Šep­ta­jí­cí­ho lesa, Tap­pi­ho puto­vá­ní po Šumí­cích mořích nebo Tap­pi­ho toul­ky po Bru­čí­cích horách, pro­to­že to jsou kni­hy plné dob­ro­druž­ství a přá­tel­ství oko­ře­ně­né při­mě­ře­nou dáv­kou kou­zel, a ať už v létě zamí­ří­te do lesů, k moři či do hor, všu­de tam se budou hodit pří­běhy o dob­ro­sr­deč­ném vikin­go­vi a jeho kamarádech.
Roz­hod­ně aspoň jed­ni Fot­ba­lá­ci, pro­to­že to je ta správ­ná kníž­ka do prázd­ni­no­vé­ho kufří­ku kaž­dé­ho klu­ka či hol­ky s miču­dou. A před­čí­ta­jí ji rády i babič­ky — ově­ře­no na vlast­ním materiálu.

Prázd­ni­ny poš­ťá­ka Myšá­ka, pro­to­že i prťa­ta si zaslou­ží svou seri­óz­ní prázd­ni­no­vou lite­ra­tu­ru. Už ty nejmen­ší děti od dvou let baví celo­strán­ko­vé ilu­stra­ce z let­ní­ho puto­vá­ní poš­ťá­ka Myšá­ka, kte­rý doru­ču­je balíč­ky do nej­ob­skur­něj­ších domác­nos­tí. Kdo byd­lí v nit­ru dout­na­jí­cí sop­ky? Kdo uvnitř ledov­ce? A kdo v huňa­tém obláč­ku na nebi? Na to, abys­te to zjis­ti­li, máte celé léto.

Na co se nej­víc těší­te z toho, co chys­tá­me na pod­zim, a proč?
Eva: Těším se na všech­ny naše „dět­ské“ kníž­ky. Tady bych ale ráda upo­zor­ni­la na jed­nu, kte­rou nena­jde­te v edič­ním plá­nu. Na pod­zim totiž vyjde nová kníž­ka Pet­ry Sou­ku­po­vé! Její název zatím nepro­zra­dím, ale sli­bu­ju, že se máte opět na co těšit.

Na pod­zim vyjde nová kníž­ka Pet­ry Soukupové!

Pav­la: Těším se na Jed­no přá­ní, pro­to­že to je prv­ní kníž­ka, kte­rou jsem pro Host vybra­la já. Pro­to­že ji ilu­stro­va­la skvě­lá Melissa Castrilló­no­vá s latin­sko­a­me­ric­ký­mi koře­ny, kte­ré se pro­je­vu­jí v magic­ko­re­a­lis­tic­kých bar­vách i orna­men­tech. Pro­to­že ji pře­bás­nil Radek Malý. A pro­to­že se už nemůžu dočkat, až si ji doma bude­me před spa­ním číst. 

Najde čte­nář v edič­ním plá­nu něco, co se pod­le vás vymy­ká tomu, co obvykle vydáváme?
Pav­la: Ani ne tak tomu, co vydá­vá­me my, ale mož­ná spíš obec­ně tomu, co u nás vychá­zí. Před Váno­ci dora­zí na trh skvost­ná vánoč­ní kni­ha od Maji Lun­de s názvem Sně­ho­vá sestřič­ka. Jde o exkur­zi na lite­rár­ní Sever s ander­se­nov­skou tra­di­cí, kde nic není tabu a kde se ani tak obtíž­né téma, jakým je smrt v nej­bliž­ší rodi­ně, neob­chá­zí po špič­kách. Pří­běh smí­ře­ní se se ztrá­tou a pocho­pe­ní pra­vé­ho smys­lu Vánoc ve spo­je­ní s fas­ci­nu­jí­cí­mi ilu­stra­ce­mi Lisy Aisa­to nene­chá niko­ho chladným. 

Eva: Napros­to sou­hla­sím, líp bych to neřekla.