Fotoreport: Autogramiáda Venduly Borůvkové

1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Čes­ko­slo­ven­sko – pří­běh jede­nác­ti­le­té­ho Jen­dy, kte­rý vyšel u pří­le­ži­tos­ti výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky a jehož autor­kou je Vendula …

Mrazivé knižní tipy

Neví­te, jakou kni­hou obda­ro­vat své blíz­ké? Kaž­dé před­vá­noč­ní pon­dě­lí vám při­ne­se­me inspi­ra­ci napříč žán­ry. Nejdří­ve si posví­tí­me na kni­hy, z jejichž záple­tek doslova …

Co nového Robin Sloan upekl na své čtenáře?

Robin Slo­an dopo­sud napsal dvě a půl kni­hy — Non­stop knih­ku­pec­tví pana Penum­b­ry a Kvá­sek. Obě spo­ju­je míse­ní tra­di­ce a tech­no­lo­gií, řeše­ní záha­dy a nádech magična. …

Fotoreport: Brněnský křest Dračího města

Ve čtvr­tek 14. září se v pro­dej­ně Kni­hy Dob­rov­ský v Brně usku­teč­nil křest fan­ta­sy Dra­čí měs­to. Spo­leč­ně s Petrou Macho­vou a kmo­trem Janem Kotou­čem kni­hu pokřtil i …

Vnímám příběh jako mezičlánek mezi young adult a klasickou vysokou fantasy

Prá­vě vychá­zí kniž­ní debut Pet­ry Macho­vé, kte­rý vás zave­de do skal­ních měst a svě­ta ješ­tě­rů. Dra­čí měs­to ote­ví­rá novou tri­lo­gii. Má autor­ka pře­dem pro­myš­le­ný děj …

Fotoreport: Petra Soukupová na Měsíci autorského čtení

Měsíc autor­ské­ho čte­ní při­ná­ší čte­ná­řům mož­nost setkat se s celou řadou čes­kých i zahra­nič­ních spi­so­va­te­lů. Nechy­bí mezi nimi ani šest našich auto­rů – Nedim Gürsel, …

Fotoreport: Knihex 08

Vyda­li jsme se do Pra­hy na ost­rov Štva­ni­ce, kde se konal již tra­dič­ní let­ní Kni­hex. Kro­mě čty­ři­cít­ky nakla­da­te­lů tam na návštěv­ní­ky čekal dopro­vod­ný pro­gram – dílny …

Troufli byste si na dětskou knihu?

Mož­ná si řek­ne­te, že to nebu­de nic těž­ké­ho. Jen­že za kaž­dou strán­kou je mno­ho nevi­di­tel­né prá­ce – od peč­li­vé­ho pře­kla­du přes důklad­nou korek­tu­ru až po sazbu a …