Dneš­ní okénko

Jak se zapojit?

  1. Kaž­dý den v 8.00 zve­řej­ní­me indi­cie, jež vás dove­dou k jed­né kon­krét­ní kni­ze, kte­rou jsme letos vydali.
  2. Pát­rat může­te v pamě­ti, ve svých kni­hov­nič­kách nebo u nás na webu.
  3. Jakmi­le si bude­te jis­tí, že jste odha­li­li, o jakou kníž­ku jde, při­dej­te její název do komen­tá­ře pod pří­spě­vek s indi­ci­e­mi na Face­boo­ku nebo Instagra­mu.

Kaž­dý den vybe­re­me dva šťast­liv­ce — jed­no­ho na Instagra­mu a jed­no­ho na Face­boo­ku. Těm kníž­ku zašleme.

Celý advent­ní kalendář

Pra­vi­dla soutěže
Sou­těž pro­bí­há od 1. do 23. pro­sin­ce 2019. Zapo­jit se mohou pou­ze oso­by s kore­spon­denč­ní adre­sou v Čes­ké repub­li­ce nebo na Slo­ven­sku. Výher­ce vylosujeme.
Tato sou­těž není žád­ným způ­so­bem spon­zo­ro­vá­na, pod­po­ro­vá­na ani spra­vo­vá­na spo­leč­nos­tí Face­book a nijak s ní nesou­vi­sí a pla­tí zde kom­plet­ní osvo­bo­ze­ní od závaz­ků kaž­dé­ho z účastníků.