Pustina zvaná mír: Vratislav Kadlec o překládání oceňované space opery Arkady Martineové

Vra­ti­slav Kadlec je pře­kla­da­tel se širo­kým zábě­rem — v Hos­tu jste si moh­li v jeho podá­ní pře­číst hned něko­lik knih pro děti, román Šan­ce tu je… a také fascinující …

Aby vám mohlo být líp, musí vám být nejprve hodně zle

Pet­ra Sou­ku­po­vá pat­ří se dvě­ma sty tisí­ci pro­da­ný­mi výtis­ky svých knih k nej­ú­spěš­něj­ším auto­rům a autor­kám nakla­da­tel­ství Host. Při­tom se nevra­cí do minu­los­ti k malé …

Konečně i u nás: nepřehlédnutelná Beatrice Alemagna

Doká­že­te si před­sta­vit neto­pý­ří mlá­dě s hla­vič­kou při­po­mí­na­jí­cí lís­ko­vý oří­šek a s růžo­vým kabát­kem přes záda? Ouš­ka také dorů­žo­va, tvá­řič­ka jed­nou s rošťáckým …

Vánoční tipy

Nej­lep­ší dárek pod stro­me­ček? Za nás roz­hod­ně kni­ha. Ale kte­rou vybrat, když jich je v knih­ku­pec­tvích tolik? Zepta­li jsme se našich redak­to­rů na jejich žha­vé tipy a …

Listopadové tipy z redakce

Máme tady advent a s ním i před­po­sled­ní kniž­ní tipy toho­to roku. A najde­te v nich neob­vykle hned něko­lik tipů z poezie. Kro­mě nových sbí­rek bás­nic­kých es Jiřího …

Bugina, pizda a labutě proti medvědovi

Kon­cem úno­ra letoš­ní­ho roku zaú­to­či­lo Rus­ko na Ukra­ji­nu. Jed­na­lo se o akt, kte­rý nám do té doby při­pa­dal nemys­li­tel­ný. Koro­na­vi­ro­vá kri­ze jako by byla pře­de­hrou této …

Viktorie Hanišová zůstává v novince Neděle odpoledne věrná těžkým tématům

Stro­hý název, sil­ný pří­běh. To nabí­zí nová kni­ha úspěš­né čes­ké autor­ky Vik­to­rie Hani­šo­vé. Na více než tři sta stra­nách tex­tu v ní vyprá­ví o osu­dech jed­né fiktivní …

Říjnové tipy z redakce

V říj­nu k nám do redak­ce dora­zi­lo nej­víc knih za celý rok. Na své si při­jdou fanouš­ci všech žánrů a roz­hod­ně budou mít z čeho vybí­rat. Zahra­du Pet­ry Dvo­řá­ko­vé a …

Fazóna, za kterou se skrývá mnohem víc, než se zdá.

Jak se pře­klá­dá fin­ská humo­ris­tic­ká kni­ha? Svo­ji prá­ci nám při­blí­ži­la Jit­ka Hanu­šo­vá, v jejímž pře­kla­du nedáv­no vyšel feel-good román Fazóna.

Cesta z ghetta

Deva­de­sát­ky. Obdo­bí nově naby­té svo­bo­dy, ale také čas cha­o­su a opor­tu­nis­mu. Bez­ča­sí, ve kte­rém se zpo­čát­ku málo­kdo ori­en­to­val. Sou­do­bé pomě­ry se zda­jí být z pohledu …

Zářijové tipy z redakce

Lis­tí se poma­lu začí­ná vybar­vo­vat, dny se krá­tí a seznam knih, kte­ré si chce­me pře­číst, se nao­pak pro­dlu­žu­je. Zkrát­ka pod­zim je tady. Jak se v pes­t­ré nabíd­ce vyznat? …

Srpnové tipy z redakce

Posled­ní prázd­ni­no­vý den je tady a s ním i naše srp­no­vé tipy z redak­ce. Letos jsme totiž s novin­ka­mi zača­li už začát­kem srp­na. Kte­rá z nej­no­věj­ších knih vás zaujala …