Oblíbení Fotbaláci mají svůj komiks!

Klu­ci i hol­ky, raduj­te se — k úspěš­né sérii Fot­ba­lá­ků špa­něl­ské­ho spi­so­va­te­le Rober­ta San­ti­a­ga při­byl komiks a vy si teď může­te pře­číst jeho prv­ní díl. Co zažijí …

Zprostředkovat klidný proud neštěstí…

Tři nove­ly fran­couz­ské spi­so­va­tel­ky a nobe­list­ky Annie Ernau­xo­vé vyšly ve dvou kni­hách, prv­ní pod názvem Paměť dív­ky, dru­há, spo­ju­jí­cí dva krat­ší tex­ty, nese název …

Kostischrány jsou tím pravým čtením do podzimních plískanic

„Když jsem se dozvě­dě­la, že v nakla­da­tel­ství Host bude­me vydá­vat kníž­ku o hrob­ni­ci, kte­rá v pří­bě­hu inspi­ro­va­ném velšskou myto­lo­gií por­cu­je oživlé mrt­vo­ly sekerou, …

Kepler nově a jinak?

„Když jsem se dozvě­dě­la, že man­žel­ské duo sto­jí­cí za pseu­do­ny­mem Lars Kepler a za str­hu­jí­cí­mi thrille­ry s Joo­nou Lin­nou a Sagou Baue­ro­vou chys­tá zbru­su novou sérii, …

Překladatel v sobě musí zapřít autora

Antho­ny Ryan vydal prv­ní kni­hu před pou­hý­mi dese­ti lety. Samo­ná­kla­dem. Od té doby mu vyšlo dal­ších dva­cet dva knih v šes­ti růz­ných séri­ích, povíd­ky nepo­čí­ta­je. Jako …

Když píše knížku animátor a scenárista…

Babí léto zbar­vi­lo stro­my do oran­žo­vo­žlu­ta, javo­ro­vé lis­ty se sná­še­jí k zemi a do knih­ku­pec­tví dora­zi­la Kro­ni­ka lesa Mar­ti­na Máje. Lep­ší nača­so­vá­ní jsme si nemohli …

Tyhle knížky v dětské knihovničce nezapadnou

Sto­jí­te v knih­ku­pec­tví a bez­rad­ně se roz­hlí­ží­te po kni­hách pro děti? Neví­te, kte­ré z té zápla­vy novi­nek vybrat? Pomů­že­me vám. Máme pro vás tipy na skvě­lé kni­hy pro …

„Jsem stavbou, dělníkem i vajglem, který odhodí do škarpy,“ říká Simona Bohatá

Devět poví­dek. Ale vlast­ně osm­náct. Pro­to­že kaž­dý pří­běh vyprá­ví nej­pr­ve jeden z hrdi­nů — a pak ze své vlast­ní per­spek­ti­vy ten dru­hý. Mat­ka a syn, muž a žena, herec …

Vyjádřit pocity, jež nás odlišují od kusu hadru aneb Jak být feministkou podle Hosta

Kni­ha V pas­ti pohla­ví Sil­vie Lau­der vzbu­di­la vel­ký ohlas. Není to ale jedi­ný femi­nis­tic­ký titul vyda­ný v Hos­tu — sesta­vi­li jsme pro vás pře­hled pub­li­ka­cí s …

Světová Alena Mornštajnová

Ale­na Morn­štaj­no­vá měla v červ­nu hned něko­lik důvo­dů k osla­vě: kro­mě kula­tin, k nimž jí pře­je­me vše nej­lep­ší, uply­nu­lo i deset let od vydá­ní její­ho prv­ní­ho románu …

Redaktorka non-fiction Eva Kecková o knize Padesátka

Před něko­li­ka lety jsem si pře­čet­la kni­hu o ženách 60+ a všem jsem o ní nad­še­ně vyprá­vě­la. Nyní jsem se redak­tor­sky pus­ti­la do kni­hy Pade­sát­ka, kte­rá pojed­ná­vá o …

Trojak Fresh

Bogdan Tro­jak při­chá­zí po dva­ce­ti letech s novou bás­nic­kou sbír­kou Uhrwerk. O jeho lite­rár­ních začát­cích, akti­vi­tách posled­ních let i bás­nic­kém návra­tu píše redaktor …