Na román Kni­ha krve, kte­rý prá­vě v těch­to dnech vychá­zí v češ­ti­ně, jsem nej­pr­ve psa­la lek­tor­ský posu­dek. Už během čte­ní jsem u někte­rých pasá­ží (pře­de­vším v sou­vis­los­ti s bern­ským dia­lek­tem) lito­va­la budoucí*ho překladatele*ku. Vůbec mě nena­padlo, že bych nabíd­ku na pře­klad kni­hy moh­la dostat já sama. Když ale při­šla, vní­ma­la jsem ji jako jis­tou poctu a záro­veň vel­kou výzvu. Hned jsem si vzpo­mně­la na všech­ny člán­ky, kte­ré se zamýš­le­ly nad tím, zda je vůbec mož­né tako­vé jazy­ko­vě i sty­lis­tic­ky nespou­ta­né, neu­cho­pi­tel­né dílo pře­lo­žit. Záro­veň jsem cíti­la znač­nou odpo­věd­nost, pro­to­že pře­klá­dám kni­hu ověn­če­nou tře­mi lite­rár­ní­mi cena­mi (Němec­kou kniž­ní cenou, Švý­car­skou kniž­ní cenou a Cenou nada­ce Jür­ge­na Pon­ta), o kte­ré se hod­ně mlu­ví a mlu­vit bude. Kni­hu, kte­rá je zpo­vě­dí nebi­nár­ní oso­by, při­čemž queer téma dnes ve spo­leč­nos­ti hod­ně rezonuje.

Autor*ka Kim de l’Horizon, iden­ti­fi­ku­jí­cí se jako nebi­nár­ní oso­ba, pochá­zí ze Švý­car­ska. Vystudoval*a ger­ma­nis­ti­ku, fil­mo­vou a diva­del­ní vědu v Curychu a tvůr­čí psa­ní v Bie­lu. Loni debutoval*a romá­nem Blut­buch (Kni­ha krve). Toto dílo je jeden vel­ký expe­ri­ment, kte­rý boří veš­ke­ré zave­de­né nara­tiv­ní struk­tu­ry a s jazy­kem zachá­zí znač­ně kreativně.

Zpo­čát­ku jsem měla nej­vět­ší oba­vu z toho, jak se popa­so­vat s bern­ským dia­lek­tem. Zálud­nos­tí však bylo mno­hem víc, napří­klad nebi­nár­ní řeč, kte­rá v češ­ti­ně na roz­díl od něm­či­ny pro­zra­zu­je v prv­ní oso­bě jed­not­né­ho čís­la v minu­lém čase pohla­ví vypravěče*ky. Nej­pr­ve jsem si mys­le­la, že budu kom­bi­no­vat his­to­ric­ký pré­zens s jed­ním z dopo­ru­čo­va­ných způ­sobů pře­kla­du nebi­nár­ní mlu­vy, a to se spo­je­ním gra­ma­ti­ky prv­ní oso­by jed­not­né­ho a množ­né­ho čís­la (např. „šli jsem“). Ten­to způ­sob jsem zvo­li­la na zákla­dě zhléd­nu­tí před­náš­ky Základ­ní prin­ci­py inklu­ziv­ní­ho jazy­ka, kte­rá se kona­la v rám­ci Jero­ný­mo­vých dnů 2022. V tex­tu toto řeše­ní fun­go­va­lo, ovšem jen do chví­le, kdy hlav­ní posta­va zača­la popi­so­vat zážit­ky s přá­te­li. Výra­zy typu „šli jsem“ se zde oci­ta­ly v nebez­peč­né blíz­kos­ti běž­né prv­ní oso­by množ­né­ho čís­la („šli jsme“) a text se stá­val nepře­hled­ným. Nako­nec jsem pou­ži­la pou­ze his­to­ric­ký pré­zens (s čímž souhlasil*a i autor*ka) a v pasá­žích, kde bylo tře­ba pone­chat minu­lý čas, jsem voli­la neut­rál­ní obra­ty typu „napadlo mě“. Vzpo­mín­ky na dět­ství jsem zachy­co­va­la střed­ním rodem (to dítě).

Vel­kou pomo­cí pro mě byla mož­nost účast­nit se worksho­pu pro pře­kla­da­te­le romá­nu ve švý­car­ském pře­kla­da­tel­ském domě Loo­ren, kde se objevil*a i Kim de l’Horizon, milá a sym­pa­tic­ká oso­ba ote­vře­ná dis­ku­si. Vysvětlil*a někte­ré své myš­len­ko­vé pocho­dy a odka­zy v tex­tu, na něž by člo­věk asi sám od sebe nepři­šel, a bylo mož­né s ní*m pro­brat zálud­nos­ti růz­ných jazy­ků. Prá­vě tam mě při ran­ních pro­cház­kách na čer­stvém hor­ském vzdu­chu napa­da­la řeše­ní růz­ných zapekli­tos­tí, kte­ré jsem pro­za­tím odklá­da­la (např. stě­žej­ní výra­zy „méri“ a „grosmé­ri“).

Dále jsem se při prá­ci řídi­la dopi­sem, kte­rý Kim adresoval*a překladatelům*kám a v němž je nabá­dá ke kre­a­tiv­ní­mu zachá­ze­ní s jazykem.

Živo­to­pi­sy žen­ských před­ků v kapi­to­le 4 se mi zpo­čát­ku zdá­ly snad­něj­ším sous­tem, ale namí­chat jazyk tak, aby odpo­ví­dal sty­lu psa­ní méri (sna­ha o spi­sov­ný jazyk a začle­ňo­vá­ní cizích slov v kom­bi­na­ci s jadr­něj­ší­mi či chyb­ný­mi výra­zy a mís­ty neob­rat­ným vyja­d­řo­vá­ním), také neby­la žád­ná pro­cház­ka růžo­vým sadem. Jen dou­fám, že čte­ná­ři nebu­dou vyne­chá­vat před­mlu­vu, kde tyto úmy­sl­né chy­by zmiňuji.

Kni­ha krve je dopo­sud tím nej­slo­ži­těj­ším, co jsem pře­klá­da­la. Zacho­vá­vá­ní růz­ných sty­lů, uvě­ři­tel­ný pře­vod dia­lek­tu, dodr­žo­vá­ní ryt­mu, pře­klad klí­čo­vých slov, aniž by zmi­ze­la jejich při­da­ná hod­no­ta, všech­ny tyto a mno­hé jiné pře­kla­da­tel­ské oříš­ky byly v tex­tu zastou­pe­ny měrou vrcho­va­tou. O jejich řeše­ní se více roze­pi­su­ji v před­mluvě. A tře­ba­že toto své­byt­né dílo asi nesed­ne kaž­dé­mu, dou­fám, že si i u nás najde své pří­z­niv­ce. Jde ostat­ně o kni­hu navý­sost aktu­ál­ní (nejen v dneš­ní době): zma­tek v duši, nega­tiv­ní vztah k tělu, pocit vyko­ře­ně­ní či rodin­ní kost­liv­ci ve skří­ni — tato téma­ta rezo­nu­jí v růz­ných podo­bách celou spo­leč­nos­tí. Pokud k auten­tic­ké­mu čte­nář­ské­mu zážit­ku při­spě­ji i já, budu moc ráda.