Neko­neč­ný krok vychá­zí po dvou letech po vydá­ní romá­nu Když pada­ly hvězdy, což se vzhle­dem k roz­sa­hu obou romá­nů nezdá tak dlou­ho, ale pro člo­vě­ka to je kus živo­ta. Změ­nil ses za tu dobu jako autor?

Kus živo­ta to doo­prav­dy je. Hlav­ně když to vztáh­ne­me na můj „spi­so­va­tel­ský život“. Urči­tě jsem se změ­nil, ale roz­dě­lil bych to na tři čás­ti. Zapr­vé jsem vyros­tl řeme­sl­ně. Jsem pře­svěd­če­ný, že text dru­hé­ho dílu, kte­rý jsem posí­lal do Hos­tu, byl nesrov­na­tel­ně vyzrá­lej­ší. Prá­ce na korek­tu­rách prv­ní čás­ti pro mě byla vel­ká ško­la, díky kte­ré redak­ce dvoj­ky zabra­la tak polo­vi­nu času, pro­to­že ten základ byl pros­tě lepší.

Zadru­hé se mění způ­sob, jakým svůj vlast­ní pří­běh vní­mám, jakým ho chci zkou­mat. Je to odraz toho, co je pro mě v dané chví­li důle­ži­té, zají­ma­vé. Mění se moje per­spek­ti­va. Jed­nič­ka je hod­ně popis­ná, plná vhle­du do nezná­mé­ho, pro mě fas­ci­nu­jí­cí­ho svě­ta. Dvoj­ka je od začát­ku do kon­ce nabi­tá dějem. Stej­ně tak bude jiná i tře­tí kni­ha. Není to nic prvo­plá­no­vé­ho, nechá­vám se pros­tě vést a změ­ny jsem si vlast­ně ani nevši­ml, dokud jsem Neko­neč­ný krok nedo­psal. Teď už to vní­mám a doká­žu to i přes­ně popsat, ale ješ­tě nedáv­no jsem si to neuvědomoval.

Zatře­tí jsem vyros­tl jako vypra­věč pří­bě­hů. Samot­ná Koru­na snů se nijak zásad­ně nemě­ní, ros­te tak, jak to v sobě nes­la už od začát­ku, i když já to tře­ba hned všech­no nevi­děl. Teď se mi ale ote­ví­ra­jí nové mož­nos­ti a způ­so­by, jak pří­běh vyprá­vět, jak jít do hloub­ky, jak dát víc živo­ta tam, kde vím, že život je, ale na začát­ku jsem to neu­měl. U tře­tí­ho – roze­psa­né­ho – dílu snad bude tohle patr­né už na prv­ní pohled.

To ale nezna­me­ná, že Neko­neč­ný krok je nut­ně lep­ší než Když pada­ly hvězdy. Já tomu věřím, ale posou­dit to můžou jen čte­ná­ři. Je ale jis­té, že je jiný.

Zdá se mi, že Neko­neč­ný krok je o dost tem­něj­ší kni­ha, než byl román Když pada­ly hvězdy, ať už jde o osu­dy postav, nebo i celé­ho svě­ta. Pořád máš své posta­vy rád, ale přes­to jim na hřbet naklá­dáš o pozná­ní víc. Máme se při­pra­vit na pro­mě­nu v auto­ra tem­ných knih?

Neko­neč­ný krok tem­něj­ší je. Ale ne pro­to, že bych ho tem­něj­ší chtěl. Nao­pak, občas pře­mýš­lím, jak se pří­bě­hu v tom­to ohle­du vze­přít, ale pros­tě to nejde, nedá­va­lo by to smy­sl. Všech­no tam má svo­je mís­to, všech­no žene neú­pros­ná skry­tá dyna­mi­ka. Vím, že spous­ta spi­so­va­te­lů o osu­du svých postav i svě­ta vědo­mě roz­ho­du­je, plá­nu­je, pros­tě vše dosta­nou tam, kde to chtě­jí mít. Dokon­ce si to tře­ba roz­mys­lí a udě­la­jí něco jinak, pro­to­že jim to při­pa­dá zají­ma­věj­ší. Tohle já zatím neu­mím, ale tře­ba mě to taky čeká. Tak­že Neko­neč­ný krok není tem­něj­ší kvů­li mé pro­mě­ně v auto­ra tem­něj­ších knih, ale kvů­li nevy­hnu­tel­nos­ti a vnitř­ní logi­ce celé Koru­ny snů.

Záro­veň už vím, že jed­na z kní­žek, kte­rou chci jed­nou napsat, vůbec tem­ná nebu­de. A prá­vě kvů­li urči­té tem­nos­ti, kte­rá Koru­nu snů od dru­hé­ho dílu pro­vá­zí, se na ni už moc těším.

Zdroj: archiv autora

Ve tvé prvo­ti­ně bylo mno­ho legend a ved­lej­ších pří­bě­hů, kte­ré pro­hlu­bo­va­ly boha­tost celé­ho svě­ta. Mohou se na ně čte­ná­ři těšit i v Neko­neč­ném kro­ku?

Roz­hod­ně. Ten svět je obrov­ský a boha­tý. Záro­veň se kro­tím a sna­žím se, aby se do tex­tu dosta­ly jen tako­vé stříp­ky, kte­ré neslou­ží jen k roz­ší­ře­ní a ozvlášt­ně­ní, ale jsou více či méně pod­stat­né pro celou sérii. Věřím, že na kon­ci bude vše dávat smy­sl a celý obraz bude kompletní.

Když jsem dru­hý díl Koru­ny snů četl, měl jsem pocit, že přes­ně víš, kam míříš, ale přes­to se ti pří­běh koša­tí jako ta koru­na v názvu série. Pořád máš plán, kte­ré­ho se držíš?

Plán mám. Respek­ti­ve za ty dlou­hé roky, co už Koru­nu snů nosím v hla­vě, jsem ten pří­běh sti­hl pro­žít a pro­zkou­mat nato­lik, abych ho doká­zal důstoj­ně dovyprá­vět. Máš prav­du, že se koša­tí, ale zatím všech­ny ty vět­vě držím pev­ně v rukou a věřím, že ve správ­ný oka­mžik je doká­žu při­táh­nout hez­ky nazpět k sobě. Je prav­da, že se to nej­spíš pro­je­ví na roz­sa­hu obou násle­du­jí­cích knih, ale ne samo­ú­čel­ně. Věřím a dou­fám, že se čte­ná­ři na kon­ci budou cítit odmě­ně­ni. Což by byla i ta nej­vět­ší odmě­na pro mě samotného.

Oba tvé romá­ny vyža­du­jí urči­tý vklad i od čte­ná­řů, mimo jiné to, aby při­stou­pi­li na tvé tem­po vyprá­vě­ní a na někte­ré věci si počka­li nebo při­šli sami. Věříš, že v dneš­ní době se najde dost trpě­li­vých a záro­veň aktiv­ních čte­ná­řů, není ten­to pří­stup tro­chu riskantní?

Píšu to, co rád čtu. Jako čte­nář se až na úpl­né výjim­ky nepouš­tím do samo­stat­ných knih. Pokud je kníž­ka skvě­lá a nemá pokra­čo­vá­ní, tak mě to čas­to mrzí. Mám rád vel­ké, pro­pra­co­va­né věci, kde se vše může vyví­jet a růst. Kde můžu strá­vit spous­tu času a užít si to tam napl­no. Stej­né to mám s her­ní­mi svě­ty i těmi fil­mo­vý­mi. A jak uka­zu­je trh, roz­hod­ně v tom nejsem sám.

Záro­veň je v tom­to dneš­ní doba tako­vá roz­pol­ce­ná. Na jed­nu stra­nu se vše zrych­lu­je, hod­ně lidí tou­ží po odpo­čin­ku v podo­bě jed­no­du­chých, rych­lých zále­ži­tos­tí, na dru­hou stra­nu se spous­ta z nás ráda ztrá­cí v něčem vel­kém, kom­pli­ko­va­ném a fascinujícím.

Vel­ké série pořád táh­nou, i když to mají na začát­ku těž­ší, zvláš­tě ty čes­ké. Je to běh na dlou­hou trať a může dopad­nout vše­li­jak. Ale když člo­věk dělá to, co ho baví, pro­to, že ho to baví, tak je vítěz bez ohle­du na okol­nos­ti. Mě to baví moc a věřím, že je to z mého psa­ní poznat. A snad si to dob­ro­druž­ství se mnou díky tomu uži­jí i ostat­ní. Dou­fám, že s kaž­dým násle­du­jí­cím dílem si ke Koru­ně snů najdou ces­tu dal­ší a dal­ší, pro­to­že věřím, že trpě­li­vých a aktiv­ních čte­ná­řů je mezi námi pořád spousta.

Jeli­kož máš Koru­nu snů naplá­no­va­nou na čty­ři kni­hy, nelze se s fanouš­ky netr­pě­li­vě neze­ptat, jak to vypa­dá se tře­tím dílem série?

Tře­tí díl je na ces­tě. Jsem zhru­ba v polo­vi­ně. Před­po­klá­dám, že i tře­tí díl bude do dvou let od vydá­ní dru­hé­ho na svě­tě. A kdo­ví, dá-li čte­nář­ský zájem a nabi­tý edič­ní plán, tře­ba i dřív…