Kdo by neznal Fot­ba­lá­ky, pove­de­nou par­tič­ku spo­lu­hrá­čů z týmu Soto Alto, síd­lí­cí­ho ve fik­tiv­ním špa­něl­ském měs­teč­ku Malá Sevil­la. Hlav­ní hrdi­na a vypra­věč Fran­cis­co zva­ný Pešek a jeho kama­rá­di a kama­rád­ky zaží­va­jí v kaž­dém díle nesku­teč­né pří­ho­dy a kro­mě hra­ní malé kopa­né také vyšet­řu­jí nej­roz­to­div­něj­ší záha­dy. Proč roz­hod­čí zni­če­ho­nic usí­na­jí během zápa­su? Jak to, že nový spo­lu­žák tak skvě­le válí v brá­ně? Co nebo kdo stra­ší na sta­ro­dáv­ném skot­ském hra­dě? Kam se podě­ly penal­to­vé pun­tí­ky? A tak dále a tak podobně.

Ve špa­něl­šti­ně už v sérii Fot­ba­lá­ků vyšlo dva­cet jed­na kní­žek, v češ­ti­ně zatím sedm a v plá­nu je osmá, ale teď při­chá­zí novin­ka — fot­ba­lác­ký komiks! Autor Rober­to San­ti­a­go se v něm vra­cí na úpl­ný začá­tek, tak­že se dozví­me, jak se Fran­cis­co se svou rodi­nou při­stě­ho­val do Malé Sevilly a jak se stal čle­nem týmu Soto Alto. A samo­zřej­mě i tady je potře­ba vyře­šit jed­nu záha­du, a to záha­du léta­jí­cích rozhodčích

Pokud Fot­ba­lá­ky čte­te, jis­tě víte, že jsou kapi­to­ly sou­vis­lé­ho tex­tu v kníž­kách tu a tam pro­lo­že­né kapi­to­la­mi komik­so­vý­mi, hlav­ně když se jed­ná o něja­kou akci, jako je tře­ba napí­na­vá část fot­ba­lo­vé­ho zápa­su. Tady ovšem máme komik­so­vě zpra­co­va­ný celý pří­běh. Zvlád­nou ho tedy úpl­ně sami pře­číst i ti nejmlad­ší čte­ná­ři, ovšem nudit se jako obvykle nebu­dou ani rodi­če — zejmé­na pro­to, že téma, kte­ré pří­běh řeší, je pal­či­vě aktu­ál­ní i v čes­ké kopa­né: o tom, jak se cho­vat na sta­di­o­nu a jest­li je správ­né pokři­ko­vat na roz­hod­čí, se vedou dis­ku­se už dlouho.

Fot­ba­lá­ky pře­klá­dám od prv­ní­ho dílu a od té doby jsem se s jejich pro­stře­dím i posta­va­mi cel­kem sži­la, sta­li se z nás dob­ří kama­rá­di a prá­ce mi jde obvykle dob­ře od ruky. Mimo jiné díky tomu, že se pohy­bu­ju i ve fot­ba­lo­vém pro­stře­dí a spor­tov­ní han­týr­ka mi tedy není cizí. Rov­něž s pře­kla­dem komik­su už mám zku­še­nos­ti (pře­klá­dám napří­klad sérii Srd­cervá­či), tak­že jsem vědě­la, co mě čeká. Přes­to má ale prá­ce na komik­su svá úska­lí. Vejde se mi text do pro­mluvo­vé bub­li­ny? Jak pře­lo­žit vtí­pek, aby byl v češ­ti­ně stej­ně vtip­ný jako ve špa­něl­šti­ně, a navíc odpo­ví­dal obráz­ku? A co cito­slov­ce?! (U těch se čas od času s redak­tor­ka­mi malin­ko přu, pro­to­že já mám ráda neotře­lé komik­so­vé KAPA­BUM a podob­ně, ale vět­ši­nou s ohle­dem na dět­ské čte­ná­ře zvo­lí­me něco neut­rál­něj­ší­ho, BUM PRÁSK nebo tak.) Nako­nec se však dílo poda­ři­lo a já se moc těším, až se nej­no­věj­ší pří­růs­tek ve fot­ba­lác­ké sérii dosta­ne ke čtenářům.

Pokud Fot­ba­lá­ky zná­te, urči­tě si uži­je­te jejich prv­ní spo­leč­né dob­ro­druž­ství. Pokud je nezná­te, nemoh­li jste si zvo­lit lep­ší začá­tek než ten oprav­do­vý. Jak se Pešek dostal k Fot­ba­lá­kům a jakou prv­ní záha­du spo­lu vyře­ši­li? Dou­fám, že se vám tenhle pří­běh bude líbit stej­ně jako mně!