Ceny tra­dič­ně vyhla­šu­je Čes­ká aso­ci­a­ce auto­rů detek­tiv­ní lite­ra­tu­ry (AIEP). Ve 22. roč­ní­ku Ceny Jiří­ho Mar­ka za nej­lep­ší kni­hu roku zís­ka­la Nela Rywi­ko­vá dru­hé mís­to za román Děti hně­vu. Poro­ta oce­ni­la, že autor­ka vysta­vě­la drs­ný pří­běh z Ost­rav­ska, kte­rý má koře­ny v minu­los­ti, kde nalé­zá pří­či­ny sou­čas­né­ho zla. Rywi­ko­vá nemi­lo­srd­ně ana­ly­zu­je lid­ské cha­rak­te­ry, věro­hod­ně doká­že osvět­lit moti­va­ci a vývoj hlav­ních postav. Netra­dič­ním, leč sil­ným prv­kem je zde i soci­ál­ně kri­tic­ký pohled na spo­leč­nost. Poro­ta dále udě­li­la čest­né uzná­ní Micha­lu Sýko­ro­vi za retrospek­tiv­ní román Ješ­tě není konec ze série Detek­ti­vo­vé od Nej­svě­těj­ší tro­ji­ce.

Více infor­ma­cí zde.