Infor­ma­ce o všech autor­či­ných veřej­ných vystou­pe­ních v rám­ci její­ho poby­tu v Čes­ké repub­li­ce nalez­ne­te zde.