Za roz­ho­vor děku­ji Pet­ru Čap­ko­vi (Sche­fi­kův blog), Made­lei­ne Fehren­so­vé (CZ Books), Rad­ce Hla­ví­no­vé (Blog Rachel Roo), Niko­le Sla­víč­ko­vé (Hnízdo zvrh­lé Nar­cis­ky), Kris­týně Spá­či­lo­vé (Yours Fan­ta­sy), Wen­dy Šimo­to­vé (Malý kniž­ní Vesmír) a Tere­ze Vrš­ko­vé (She is a Boo­ka­ho­lic).

Vybí­ráš si kni­hu pod­le obálky?
PČ: Vím, že by se to nemě­lo, ale dost čas­to vybí­rám prá­vě pod­le obál­ky. Tepr­ve až mě kni­ha zaujme na prv­ní pohled, jdu po anotaci.
NS: Nejen pod­le ní, ale ano, obál­ka má u mě při výbě­ru kni­hy čas­to vel­mi vel­ký vliv. I když jsou bohu­žel pří­pa­dy, kdy je obál­ka lep­ší než obsah kni­hy, což je doce­la smutné.
KS: Pokud je to kníž­ka od mého oblí­be­né­ho auto­ra, tak si ji kou­pím, i kdy­by měla fakt ošk­li­vou obál­ku. V pří­pa­dě, že kníž­ka vyšla ve více edi­cích, vybe­ru si tu, kte­rá se mi líbí víc. V posled­ní době jsem si tak­to oblí­bi­la kni­hy Nei­la Gai­ma­na v edi­ci, kte­rou ilu­stru­je Chris Riddell.

Máš svo­ji oblí­be­nou obálku?
TV: Jed­nu kon­krét­ní ne — to je, jako kdy­by ses mě zepta­la, co je moje nej­ob­lí­be­něj­ší kníž­ka. Ale tře­ba obál­ky série Archiv Bouř­né záře od Bran­do­na San­der­so­na jsou pro mě mis­trov­ským dílem. Mám ráda i mini­ma­lis­tic­ké, jed­no­du­ché obál­ky, na kte­rých je jen název kni­hy, jmé­no auto­ra a tře­ba něja­ký sym­bol. Napa­dá mě Kos­ti­čas, ten se mi líbil.
MF: Mám jich cel­kem dost, ale oprav­du jed­na z nej je obál­ka kni­hy Jako zabít ptáč­ka od Har­per Lee ve spe­ci­ál­ní paper­bac­ko­vé edi­ci od Har­per Peren­nial Modern Clas­sics k pade­sá­té­mu výro­čí vydá­ní. Ta obál­ka na mě půso­bí vel­mi zvlášt­ním, uklid­ňu­jí­cím dojmem.
KS: Mám spíš oblí­be­ný typ, styl obá­lek. Líbí se mi obál­ky s ilu­stra­cí nebo zají­ma­vým let­te­rin­gem. Pokud je hlav­ní hrdi­na na obál­ce ilu­stro­va­ný, tak mi to neva­dí, vět­ši­nou přes­ně odpo­ví­dá popi­su v kni­ze. Ale u foto­gra­fie mi čas­to při­jde, že je vybra­ná dost náhod­ně a hrdi­na si vlast­ně není moc podobný.

Pokud je kníž­ka od mého oblí­be­né­ho auto­ra, tak si ji kou­pím, i kdy­by měla fakt ošk­li­vou obálku.

Sta­lo se ti, že jsi po pře­čte­ní kni­hy zjis­ti­la, že obál­ka neod­po­ví­dá příběhu?
TV: Ano, napří­klad že barva vla­sů hrdin­ky neod­po­ví­dá popi­su nebo že je na obál­ce Eif­fe­lov­ka, přes­to­že se děj vůbec neo­de­hrá­vá v Paříži.
RH: Spíš se mi stá­vá, že až po dočte­ní pocho­pím, co tou obál­kou vlast­ně má být řeče­no. Ne vždyc­ky se mi to líbí, někdy bych zvo­li­la jiný motiv, jinou styč­nou věc.

Zále­ží ti na tom, jak je kni­ha vyrobená? 
NS: Pří­liš to nezkou­mám, ale pod­vě­do­mě asi na „něco“ dám. Líbí se mi, když je obál­ka na omak pří­jem­ná, mám ráda vystouplé detai­ly na pře­ba­lu, sil­něj­ší papír. Líbí se mi, když kni­ha nepů­so­bí „laci­ně“. No dob­ře, asi jsem tro­chu vybí­ra­vá. (smě­je se)
PČ: Roz­hod­ně zále­ží, ostat­ně není nic hor­ší­ho než bílá kni­ha bez pře­ba­lu, kte­rá je doslo­va mag­ne­tem na otis­ky, jako napří­klad série Akta Enzo od Pete­ra Maye.
KS: Když má kni­ha raž­bu, je to tako­vý fajn bonus. Ale je ško­da, že se v dneš­ní době kníž­ky nevy­rá­bě­jí tak jako dřív — mám doma napří­klad sta­rou kni­hu od Jule­se Ver­nea s plá­tě­nou vaz­bou a raž­bou a ta vypa­dá nád­her­ně. V tom­to smě­ru mě mile pře­kva­pi­la Ame­ri­ká­na, kte­rá má moc pří­jem­ný povrch.

Někte­ré kni­hy vychá­ze­jí s pře­ba­lem, jiné bez něj. Kte­rá z vari­ant je ti sympatičtější?
RH: Asi s pře­ba­lem. Jsem kni­ho­mol pun­tič­kář, tak­že před čte­ním umejt ruce a v blíz­kos­ti dva­ce­ti met­rů nejíst a nepít, ale uklid­ňu­je mě, že kdy­bych ten pře­bal poke­ca­la, pod ním to zůsta­ne nepo­ru­še­né. (smě­je se)
WŠ: Roz­hod­ně s pře­ba­lem. Za prvé se tolik nepo­ni­čí vaz­ba a za dru­hé je to pro čte­ná­ře tako­vej bonus, když jsou pod pře­ba­lem pěk­ně udě­la­ný des­ky, kte­rý se gra­fic­ky můžou od obál­ky lišit. Kníž­ka bez pře­ba­lu, to je jako kdy­bych šla ven jenom v prádle a nevza­la si kalho­ty. Je tako­vá nahá, nedů­stoj­ná… nekompletní.

Pev­ná vaz­ba, nebo paperback?
TV: Zále­ží na kni­ze. Někte­ré kni­hy jsou doslo­va zro­ze­né pro to, aby se vyda­ly v pev­né vaz­bě, a nao­pak. Vše­o­bec­ně bych ale do pev­né vaz­by dáva­la roz­sáh­lé pří­běhy. Jako čte­nář fan­ta­sy se čas­to setká­vám s kni­ha­mi nad pět set stran, a ať se sna­žím sebe­víc, sko­ro vždyc­ky skon­čí se zlo­me­ný­mi hřbe­ty a ohnu­tý­mi rohy.
NS: Pev­ná vaz­ba vypa­dá lépe, kaž­do­pád­ně paper­back se lépe tahá s sebou. Ale asi dávám před­nost pev­né vaz­bě. Mám pocit, že se tak rych­le neponičí. 

Obál­ky někte­rých knih se pře­bí­ra­jí ze zahra­ni­čí, u jiných si nao­pak nakla­da­tel vytvo­ří vlast­ní obál­ku. Jak se sta­víš k tomu, když zahra­nič­ní kni­ha najed­nou v ČR vyjde v jiné úpravě?
KS: Zále­ží na tom, jak tra­gic­ká ta úpra­va je. Když je to hod­ně špat­né, tak si to v čes­kém pře­kla­du vůbec nekou­pím a dám před­nost angličtině.
TV: Neva­dí mi, když si nakla­da­tel vymys­lí vlast­ní obál­ku. Chce to ale zacho­vat kouz­lo kni­hy, aby čte­nář hned poznal, o co se jed­ná, a aby kni­ha nezů­sta­la bez povšim­nu­tí. Jako pří­klad uve­du sérii Griša, kte­rá v čes­kém pře­kla­du vyšla s úpl­ně jinou obál­kou než v ori­gi­ná­le. V tu chví­li nám niko­mu nedo­šlo, že jde o tu samou kni­hu, best­seller, kte­rý vychva­lu­je snad kaž­dý book­tu­ber v zahra­ni­čí. Vel­kou roli hra­je i to, jak je pře­lo­že­ný název.

Pozo­ru­ješ v kniž­ním desig­nu něja­ký vývoj nebo trendy?
NS: Při­jde mi, že si spous­ta nakla­da­te­lů uvě­do­mi­la, že čte­ná­ři na obál­ku hod­ně dají, tak­že pozo­ru­ji zlep­še­ní v urči­té líbi­vos­ti a sna­ze v bez­bře­hé kon­ku­ren­ci zaujmout. Všimla jsem si tren­du str­kat na obál­ku knih „medai­le“ a ozna­če­ní „best­seller“ a to mě upřím­ně tro­chu vytá­čí. Koli­krát to kazí jinak pěk­nou obál­ku a osob­ně mě to od kou­pě kni­hy spíš odrazuje.
RH: Mám dojem, že teď se na obál­ky dá víc než před pěti dese­ti lety. Razí se do oba­lů, píše se leskle, se třpyt­ka­ma, čím vět­ší cir­kus na pře­ba­lu, tím víc kni­ha zaujme. Nevím ale, jest­li to potom je nebo není na její úkor.

Mys­líš si, že se pod­le úpra­vy kni­hy dá poznat nakladatelství?
MF: Urči­tě dá, tře­ba kníž­ky z Hos­ta poznám sko­ro vždy. Mají krás­né, ori­gi­nál­ní obál­ky. Od jiných nakla­da­tel­ství to také není moc těžké.
NS: Urči­tě ano. Tře­ba prá­vě Host má poměr­ně typic­ké rysy a urči­tou kva­li­tu, kte­rá hned hlá­sá, odkud dané kni­hy pochá­ze­jí. Stej­ně tak se dá těž­ko splést tře­ba edi­ce Svě­to­vá knihov­na od Ode­o­nu nebo Kniž­ní klub se svý­mi zla­tý­mi koleč­ky. Vyda­va­te­lé young adult lite­ra­tu­ry poměr­ně sází na obál­ky, i když tam už mi čas­tě­ji dělá potí­že zařa­dit, jest­li se jed­ná o Yoli nebo Coo­Boo, ale věřím, že cílov­ka v tom má jasno.

Jaký máš názor na fil­mo­vé obálky?
MF: Líbí se mi. Jsem kvů­li tomu div­ná? (smě­je se) Pro­to­že pře­ce pla­tí, že kni­ha je vždy lep­ší než film, tak proč ji hanit fil­mo­vou obál­kou… To jsou názo­ry, kte­rý jdou mimo mě. Jed­na z mých nej­ob­lí­be­něj­ších obá­lek je prá­vě fil­mo­vá, Pýcha a před­su­dek od Aca­de­mie. Je na ní Kei­ra Kni­ght­ley, ta obál­ka je napros­to úchvat­ná, kni­hu vysti­hu­je přesně.
WŠ: Tako­výmhle obál­kám moc nefan­dím, abych se při­zna­la. Za prvé fil­mo­vá obál­ka ovliv­ní to, jak bych si jako čte­nář moh­la před­sta­vit jed­not­li­vé posta­vy a pro­stře­dí, a za dru­hé mám pocit, že v oka­mži­ku, kdy dosta­ne kníž­ka fil­mo­vou obál­ku, ztrá­cí něco sama ze sebe.
TV: To, jest­li si kou­pím kníž­ku s fil­mo­vou obál­kou, dost zále­ží na tom, jest­li je ten film dob­rý. Napa­dá mě tře­ba Než jsem tě pozna­la — obál­ka mě k pře­čte­ní nena­lá­ka­la, ale pak vyšla kníž­ka s fil­mo­vou obál­kou, na kte­ré byli navíc moji oblí­be­ní her­ci. Tak jsem si to kou­pi­la s fil­mo­vou. Setka­la jsem se i s pří­pa­dem, kdy kníž­ka měla pře­bal navíc — ten kla­sic­ký a na něm fil­mo­vý. Na jed­nu stra­nu zpro­pa­go­va­li film, ale záro­veň to paso­va­lo do série k ostat­ním knížkám.

Mám pocit, že v oka­mži­ku, kdy kníž­ka dosta­ne fil­mo­vou obál­ku, ztrá­cí něco sama ze sebe.

Kdy­bys byla gra­fi­kem, kte­rou obál­ku bys chtě­la navrhnout?
WŠ: Líbi­lo by se mi udě­lat obál­ku k Na ces­tě od Jacka Kerou­a­ca nebo k někte­rý kníž­ce od Patric­ka Whi­tea, pokud by se někdo roz­ho­dl je zno­vu vydat. Mám ty auto­ry ráda, vážím si jich a ty kníž­ky jsou fan­tas­tic­ký. Tak­že pokud bych do toho tře­ba moh­la jed­nou mlu­vit, tak bych to udě­la­la ráda, s chu­tí a s úctou.
RH: Harry­ho Potte­ra, pro­to­že by mě pak zna­li úpl­ně všich­ni! (smě­je se)
TV: Bavi­lo by mě fan­ta­sy, ale potře­bo­va­la bych znát pří­běh dopře­du. Mám ráda výprav­né obál­ky, kte­ré uká­žou kou­sek toho fan­tas­tic­ké­ho svě­ta nebo zachy­cu­jí urči­tou udá­lost z pří­bě­hu. Tvor­ba tako­vé obál­ky je ale pod­le mě vel­ká zod­po­věd­nost. Autor si sice svůj svět vymys­lí do všech podrob­nos­tí, ale prv­ní, co vidí­te, je obál­ka. Kaž­dý člo­věk má jinou for­mu před­sta­vi­vos­ti a ta se může/​nemusí sho­do­vat s tím, co si před­sta­ví grafik.

Kte­rá obál­ka tě v posled­ní době zaujala?
PČ: Z posled­ních knih, co mi při­šly pod ruku, musím roz­hod­ně zmí­nit Fan­tas­tic­ká zví­řa­ta J. K. Row­lin­go­vé — obál­ka je zdob­ná a veli­ce efekt­ní. Z Hos­ta pak Kou­zel­ní­kův únik z rea­li­ty — napros­to mini­ma­lis­tic­ká, jed­no­du­chá, přes­to doká­že upoutat.
WŠ: Já jsem vel­kej mini­ma­lis­ta, tak­že si moc nepo­tr­pím na barev­ný a pře­plá­ca­ný obál­ky. Hod­ně se mi líbi­la obál­ka ke kníž­ce Skle­ně­ný zámek Jean­net­te Wall­so­vé nebo k Jas­no lepo pod­stín zhy­na od Sary Bau­me­o­vé. Parád­ní obál­ku má taky Všech­no je jenom dva­krát.
MF: Momen­tál­ně čtu Hanu Ale­ny Morn­štaj­no­vé a obál­ka je moc krás­ná, jsem v půl­ce kni­hy a dob­ře to ten pří­běh vystihuje…

Vní­máš kni­hu i jako este­tic­ký před­mět, kte­rý ti zdo­bí byt?
RH: Jas­ně! Mám šest kniho­ven, nemám doma vlast­ně nic moc jiný­ho, tak­že je základ, aby to hez­ky vypa­da­lo a ladi­lo. Ale časem mi stej­ně zase dojde mís­to a budu to rvát mezi polič­ky, kde se uká­že mili­me­tr mís­ta, a úpra­va bude fuč.
PČ: Vzhle­dem k tomu, že pod­stat­nou část knih čtu v elek­tro­nic­ké podo­bě, tak jsou v mém pří­pa­dě kni­hy hlav­ně dopl­něk do bytu. Ostat­ně, co vypa­dá líp než knihov­na plná úžas­ných pří­bě­hů? Na dru­hou stra­nu údrž­ba tako­vé knihov­ny pak sto­jí za to! (smě­je se)