Nechci psát o něčem, o čem psalo fůru lidí přede mnou

Tři­cet let po lis­to­pa­du při­chá­zí Jakub Dotla­čil s romá­nem, kte­rý syro­vě popi­su­je rea­li­tu let, jež násle­do­va­la po same­to­vé revo­lu­ci. V romá­nu s názvem Až zhasneme …