Bedřich Moldan, první český ministr životního prostředí, vysokoškolský pedagog, geochemik, ekolog, publicista 

„Již mno­ho let před­ná­ším na Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­tě a Fakul­tě huma­nit­ních stu­dií Kar­lo­vy uni­ver­zi­ty o glo­bál­ních per­spek­ti­vách život­ní­ho pro­stře­dí. Náplň kur­zu se časem vyví­jí, ale vždyc­ky v úvo­du zdů­raz­ňu­ji, jak vel­mi význam­ný byl rok 1962, pro­to­že vyšlo Tiché jaro, základ­ní kámen glo­bál­ní­ho envi­ron­men­tál­ní­ho uvě­do­mě­ní. Autor­ka spo­ji­la vědec­ké pozná­ní se svým skvě­lým talen­tem zku­še­né novi­nář­ky a spi­so­va­tel­ky a před­lo­ži­la dra­ma­tic­ký pří­běh neu­vá­že­né­ho ploš­né­ho pou­ži­tí vyso­ce jedo­va­tých látek. Byla to snad vůbec prv­ní prá­ce, jež zdů­raz­ni­la širo­ký roz­sah zne­čiš­tě­ní život­ní­ho pro­stře­dí, vzá­jem­nou pro­po­je­nost jed­not­li­vých díl­čích jevů, kte­ré už nelze pojí­mat jen izo­lo­va­ně, ale v jejich cel­ku. Pocho­pe­ní mimo­řád­ně váž­né­ho ohro­že­ní lidí i pří­ro­dy v důsled­ku zne­čiš­tě­ní se zro­di­lo prá­vě zde. Nakla­da­tel­ství Host pat­ří vel­ký dík za vydá­ní snad vůbec nej­zná­měj­ší a nej­dů­le­ži­těj­ší iko­ny svě­to­vé envi­ron­men­tál­ní lite­ra­tu­ry, kte­ré je záro­veň spla­ce­ním více než půl­sto­le­tí staré­ho dluhu.“

Naďa Johanisová, ekologická ekonomka, vysokoškolská učitelka a autorka knihy Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem

„Jsem moc ráda, že po toli­ka letech vychá­zí tato zásad­ní kni­ha v češ­ti­ně. Rachel Car­so­no­vá byla mimo­řád­ná osob­nost jako věd­ky­ně, žena i spi­so­va­tel­ka. Napsat kni­hu, kte­rá ohro­žo­va­la zis­ky moc­ných che­mic­kých firem, vyža­do­va­lo not­nou dáv­ku odva­hy, ale Car­so­no­vá necouv­la. Sta­la se ter­čem čet­ných úto­ků zástup­ců che­mic­ké­ho prů­mys­lu i pro­to, že v kni­ze popi­su­je jejich dez­in­for­mač­ní kam­pa­ně a sou­čas­ně kri­ti­zu­je vlád­ní úřed­ní­ky, kte­ří jim sed­li na lep. Car­so­no­vá byla talen­to­va­ná autor­ka a její dílo, stej­ně jako dílo E. F. Schu­ma­che­ra a dal­ších nezá­vis­lých mys­li­te­lů dva­cá­té­ho sto­le­tí, začí­ná­me plně oce­ňo­vat až dnes. Nejde tu totiž zda­le­ka jen o odbor­ný text, ale o kni­hu s poe­tic­kým a filo­zo­fic­kým pře­sa­hem, kte­rá kla­de otaz­ní­ky za mno­hé ‚zje­ve­né prav­dy‘ západ­ní civilizace.“

Mojmír Vlašín, vysokoškolský pedagog, zoolog, ekolog, aktivista a politik

„Nej­slav­něj­ší kni­ha Rachel Car­so­no­vé Tiché jaro vznik­la jak­si mimo­cho­dem. Autor­ku naštva­la lhos­tej­nost veřej­nos­ti ke kon­krét­ním dopa­dům postři­ků na bázi DDT a záro­veň pasi­vi­ta odbor­ní­ků, kte­ří toxi­ci­tu těch­to pre­pa­rá­tů sle­do­va­li. Sama měla bio­lo­gic­ké vzdě­lá­ní, ale věno­va­la se moř­ské bio­lo­gii a pro sepsá­ní této kni­hy muse­la nastu­do­vat desít­ky pří­pa­dů, kdy che­mic­ké postři­ky niči­ly živou pří­ro­du. To, co nako­nec shro­máž­di­la a pub­li­ko­va­la v roce 1962, otřás­lo nejen ame­ric­kou, ale i svě­to­vou veřej­nos­tí. Kni­ha povzbu­di­la hnu­tí na ochra­nu pří­ro­dy a vynu­ti­la si legisla­tiv­ní změ­ny, zpo­čát­ku v USA a Kana­dě a poz­dě­ji na celém svě­tě. Pří­běh DDT, jeho výro­by, zne­u­ží­vá­ní a nako­nec záka­zu se veli­ce podo­bá pří­bě­hu gly­fosá­tu v dosud běž­ně pou­ží­va­ném pří­prav­ku Roun­dup. K jeho celo­svě­to­vé­mu záka­zu ale není tře­ba, aby někdo napsal novou kni­hu, sta­čí si dob­ře pře­číst tu původ­ní, kte­rá vychá­zí popr­vé v čes­kém překladu.“

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické

„Silent Spring jsem znal jako pojem mno­hem dřív, než se mi tato pozo­ru­hod­ná kni­ha dosta­la do ruky. Jako orni­to­lo­ga mě těší, že moder­ní ochra­nář­ské hnu­tí odstar­to­val prá­vě odkaz na mize­jí­cí ptá­ky. Ovšem tím potě­še­ní z kni­hy kon­čí, pro­to­že z fak­tů, kte­ré Rachel Car­so­no­vá spo­ji­la do sou­vis­los­tí a bri­lant­ně před­lo­ži­la veřej­nos­ti, běhá mráz po zádech i po šede­sá­ti letech. Pro mne je kni­ha hlav­ně sym­bo­lem nadě­je, že změ­na k lep­ší­mu je mož­ná. Nevím, zda by Car­so­no­vá byla spo­ko­je­ná s námi, sou­čas­ný­mi ochra­ná­ři, kdy­by nás a naši prá­ci zna­la, ale roz­hod­ně by sou­čas­ní ochra­ná­ři měli znát Car­so­no­vou a Silent Spring.“

Jan Hollan, astrofyzik, pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR CzechGlobe a vysokoškolský pedagog

„O kníž­ce Silent Spring mlu­ví­vám, když vysvět­lu­ji, co rozu­mí­me zne­čiš­tě­ním. Je to pros­tě změ­na sta­vu pro­stře­dí opro­ti sta­vu pří­rod­ní­mu způ­so­be­ná tím, že jsme do pro­stře­dí při­da­li něja­kou lát­ku nebo vlně­ní. Může to být i tako­vá pří­měs, kte­rou tře­ba pova­žu­je­me za bla­ho­dár­nou či ale­spoň neškod­nou — čas­to s argu­men­tem, že se pře­ce vysky­tu­je i při­ro­ze­ně. Zřej­mým pří­kla­dem je oxid uhli­či­tý. Jiným pak svět­lo v noci nebo nepří­rod­ní zvuk. U někte­rých tako­vých pří­mě­sí časem zjis­tí­me, že vlast­ně veli­ce vadí a že před­sta­vu­jí ohrom­ný pro­blém — pro zdra­ví lidí, pří­ro­dy, pla­ne­ty. Rachel Car­so­no­vá pře­svěd­či­vě dolo­ži­la, že onen fan­tas­tic­ký DDT, kte­rý byl pova­žo­ván za požeh­ná­ní a jehož čím dál hoj­něj­ší a běž­něj­ší pří­tom­nost v pro­stře­dí jsme nijak nevní­ma­li, je prá­vě tako­vým pří­kla­dem. Tím jsme si při­po­mně­li, že při­ro­ze­ný stav pro­stře­dí, člo­vě­kem nena­ru­še­ný, je ten správný.“