Hlav­ním téma­tem bese­dy byl román Malin­ka a s ním spo­je­ná otáz­ka adop­ce, rodi­čov­ství a lid­ské iden­ti­ty. Autor­ka mlu­vi­la o své moti­va­ci k psa­ní a inspi­ra­ci v podo­bě sku­teč­ných pří­bě­hů, o odva­ze poslat ruko­pis do Hos­ta i o asy­me­t­ric­kých úče­sech. Do hloub­ky jsme roze­bra­li lite­rár­ní a gra­fic­ké zpra­co­vá­ní kni­hy a lehce se dotkli romá­nu Běsa, kte­rý na Malin­ku vol­ně nava­zu­je a vyjde v červnu.

Dita Tábor­ská byla po Ale­ně Morn­štaj­no­vé, Jakubě Katalpě a Haně Kola­ří­ko­vé už čtvr­tou „hos­tov­skou“ autor­kou, se kte­rou jste měli mož­nost se v rám­ci Boo­k’s Cal­ling clu­bu setkat. Účast potvr­di­la také Pet­ra Sou­ku­po­vá se svý­mi novin­ka­mi Nej­lep­ší pro všech­nyKdo zabil Sníž­ka?, o nichž bude řeč 25. dubna.