To si takhle čutá­te a najed­nou prásk! Československo!
Ide­ál­ní pro: čte­ná­ře od dese­ti let, obzvlášť (ale nejen) milov­ní­ky fotbalu 

Díky kni­ze 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Čes­ko­slo­ven­sko zaži­je­te vznik repub­li­ky oči­ma jede­nác­ti­le­té­ho Jen­dy. Je pon­dě­lí 28. říj­na 1918 a prá­vě dnes vznik­lo Čes­ko­slo­ven­sko. A Jen­da netu­ší, že to je jen začá­tek vel­ké­ho dob­ro­druž­ství, kte­ré se pro­táh­ne na něko­lik let a skon­čí o tisíc kilo­me­t­rů dál.

Ilu­stro­va­ný román pro mla­dé čte­ná­ře o bouř­li­vých udá­los­tech prv­ních dnů samo­stat­né­ho stá­tu i o Jen­do­vých snech, v nichž hra­je hlav­ní roli fot­ba­lo­vý míč. O stře­tech mno­ha pohle­dů a mno­ha pravd. A taky o pou­lič­ních bit­kách i cestách za kusem špe­ku a pyt­lí­kem krup.

Dob­ro­druž­ný pří­běh dopl­ňu­jí fak­ta a zají­ma­vos­ti z vel­kých dějin i kaž­do­den­ní rea­li­ty prv­ní republiky.

Jak fun­gu­je mozek? 
Ide­ál­ní pro: všech­ny, malé i vel­ké, kdo se chtě­jí dozvě­dět, jak fun­gu­je lid­ské tělo

Alen­ka spí a zdá se jí zvlášt­ní sen. Orgá­ny lid­ské­ho těla se v něm prá­vě doha­du­jí, kte­rý z nich je nej­dů­le­ži­těj­ší. Jsou to ját­ra? Stře­va? Nebo snad srd­ce? Spor však ráz­ně utne orgán nanej­výš moud­rý a rozum­ný — mozek.

Zasně­te se s Alen­kou a dozví­te se, co všech­no vám váš mozek dosud tajil. Odkud se berou sny? Jak to, že si někte­ré věci pama­tu­je­te po celý život a jiné vaši paměť za pár vte­řin opus­tí? Co je to amy­g­da­la? A k čemu slou­ží a jak fun­gu­je hipokampus?

Alen­čin sen dětem sro­zu­mi­tel­ně a s oso­bi­tým vti­pem odha­lu­je slo­ži­tá tajem­ství fun­go­vá­ní moz­ku. Kni­hu si uži­jí děti kolem deví­ti let, nicmé­ně díky názor­ným ilu­stra­cím si v ní najdou své i děti mladší.

Varo­vá­ní pro rodi­če: Pře­čtě­te si tuto kníž­ku dřív, než to udě­la­jí vaše děti. Jinak vás ve zna­los­tech neu­ro­vě­dy hra­vě předčí.

Hurá na ces­tu kolem světa 
Ide­ál­ní pro: ty, kte­ří rádi ces­tu­jí, i kdy­by jen prs­tem po mapě

Mapy jsou osvěd­če­ný dárek pro děti vašich zná­mých — ty vaše už svo­je Mapy dáv­no mají! Nebo ne?

A letos k nim může­te při­dat i blok zábav­ných úko­lů a akti­vit pro malé obje­vi­te­le Mapo­v­ník.

Potě­ší­te všech­ny děti od šes­ti let a ty, kdo rádi ces­tu­jí, i když tře­ba jen prs­tem po mapě. Pojď­te s námi pozná­vat svět v obráz­cích. V naší nej­ú­spěš­něj­ší dět­ské kníž­ce jich najde­te přes tři tisíce!

Ces­ta do stře­du Země
Ide­ál­ní pro: ty, kte­ré zají­má nevi­di­tel­ný svět pod zem­ským povr­chem i pod hla­di­nou vod

Vel­ko­for­má­to­vá kni­ha Pod zemí, pod vodou plná pro­pra­co­va­ných ilu­stra­cí a detail­ních prů­ře­zů je nabi­tá infor­ma­ce­mi. Pod­le našich zku­še­nos­tí oslo­ví hlav­ně klu­ky, ale na své si při­jdou i hol­ky. Ori­gi­nál­ní kon­cept obou­stran­né kníž­ky nadchne kaž­dé­ho, kdo je ale­spoň tro­chu zvě­da­vý, co všech­no se skrý­vá v hlu­bi­nách pod povr­chem i pod hla­di­nou. Dopo­ru­če­ný věk? Od sed­mi let hravě. 

Ať začne­te z kte­ré­ko­li stra­ny, postup­ně se noří­te pod zem­ský povrch nebo pod moř­skou hla­di­nu stá­le hlou­bě­ji a upro­střed kni­hy se setká­te v zem­ském jádru.

Na ces­tě potká­te zví­řa­ta žijí­cí pod zemí i podiv­ná stvo­ře­ní moř­ských hlu­bin. Zjis­tí­te, kam saha­jí nejdel­ší koře­ny na svě­tě. Obje­ví­te slo­ži­tý sys­tém pod­zem­ních potru­bí, kabe­lů a tune­lů. Nara­zí­te na sen­zač­ní vyko­páv­ky i zka­me­ně­lé kos­ti dino­sau­rů. Pro­hléd­ne­te si všech­ny mož­né nory a dou­pa­ta, zablou­dí­te v jes­kyn­ních blu­diš­tích a sje­de­te až na dno nej­hlub­ší­ho dolu svě­ta. Vyzkou­ší­te sta­ré ponor­ky i ska­fan­d­ry, pro­zkou­má­te vrak Tita­ni­ku. Zkrát­ka odha­lí­te nejed­no tajem­ství pod­zem­ní­ho i pod­vod­ní­ho světa.

Garan­tu­je­me, že s tou­to kníž­kou doká­že­te strá­vit celé vánoč­ní prázdniny!

Říše zví­řat tak tro­chu jinak 
Ide­ál­ní pro: kaž­dé­ho, koho láká pohléd­nout na říši zví­řat novým, úpl­ně jiným pohle­dem, než jsme zvyklí z učeb­nic a encyklopedií

Ušat­ci a dlou­ho­kr­cí, lov­ci a ocho­če­ní, peci­vá­lo­vé, gla­di­á­to­ři, mistři v mas­ko­vá­ní, velesvůd­ní­ci, pichlav­ci… V kníž­ce najde­te přes šest set dru­hů zví­řat z celé­ho svě­ta zařa­ze­ných do čty­ři­ce­ti pře­kva­pi­vých a vtip­ných kategorií.

Podi­vu­hod­nou ency­klo­pe­dii zví­řat oce­ní díky jas­ně barev­ným, snad­no pří­stup­ným a vtip­ným ilu­stra­cím hol­ky i klu­ci od šes­ti let. Pozna­jí říši zví­řat, a ješ­tě se u toho budou náram­ně bavit. A vy s nimi.