Pokud jste se ješ­tě nepus­ti­li do lis­to­vá­ní, naťuk­ne­me někte­rá jmé­na a téma­ta, jež hýbou naší pod­zim­ní kniž­ní nabídkou:

V sek­ci čes­ké belet­rie si na své při­jdou milov­ní­ci pří­bě­hů oby­čej­ných lidí, jejichž zdán­li­vě nená­pad­ná roz­hod­nu­tí mají sílu zamí­chat jak jejich živo­ty a živo­ty jejich nej­bliž­ších, tak živo­ty dal­ších gene­ra­cí. Řadu z vás jis­tě potě­ší román Pláňa­ta o dospí­vá­ní v pře­lo­mo­vé době od best­selle­ro­vé Pet­ry Dvo­řá­ko­vé. S novin­kou Transfer se před­sta­ví také čer­stvá drži­tel­ka pres­tiž­ní evrop­ské ceny EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze Bian­ca Bello­vá. A to není vše. Více čes­kých jmen najde­te v edič­ním plánu.

Pro­střed­nic­tvím něko­li­ka chys­ta­ných titu­lů z pře­kla­do­vé sek­ce se může­te vrá­tit do minu­los­ti a s hrdi­ny pro­žít roky vytěs­ňo­va­ná trau­ma­ta, tou­hy i zavá­tá let­ní dob­ro­druž­ství, jež chce­te zaží­vat zno­vu a zno­vu. Jsme poctě­ni, že na čes­kém trhu může­me uvést pře­kla­dy knih dvou drži­te­lek Nobe­lo­vy ceny za lite­ra­tu­ru: Annie Ernau­xo­vé vyjdou v češ­ti­ně hned dvě novin­ky, a to Paměť dív­kyMla­dík — Udá­lost. Od Olgy Tokar­c­zu­ko­vé vydá­vá­me román Empusi­on, kte­rý autor­ka napsa­la poté, co obdr­že­la zmi­ňo­va­né pres­tiž­ní ocenění.

Fan­do­vé detek­tiv­ních záple­tek zbystře­te: kro­mě jiných napí­na­vých pří­bě­hů pro vás máme zbru­su novou sérii Lar­se Keple­ra — pod zbru­su novým pseu­do­ny­mem Alex Ahn­do­ril. Ten­to­krát však neče­kej­te drs­nou sever­skou kri­mi, román Až najdu klíč je novo­do­bou poctou kla­sic­ké detek­tiv­ce ve sty­lu Agathy Chris­tie. Víc nepro­zra­dí­me, zapá­t­rej­te v edič­ním plánu!

O tom, že fan­tas­ti­ka může být lite­rár­ně hod­not­ná a nesku­teč­ně pod­nět­ná, se sna­ží­me čte­ná­ře pře­svěd­čit už zhru­ba deset let. V této sek­ci vydá­vá­me kni­hy, jež pře­kra­ču­jí svůj žánr, nasto­lu­jí spo­le­čen­sky pod­stat­ná téma­ta, posky­tu­jí nad­mí­ru chytrou zába­vu. Nejen pro stá­va­jí­cí fanouš­ky fan­ta­sy a sci-fi chys­tá­me novin­ky hvězd­ných zahra­nič­ních spi­so­va­te­lů v čele s Antho­nym Rya­nem, kte­rý romá­nem Vyvrhel odstar­tu­je novou epic­kou sérii, i titu­ly něko­li­ka oblí­be­ných auto­rů z našich luhů a hájů.

V rám­ci non-ficti­on nabíd­ne­me hned něko­lik výraz­ných titu­lů, kte­ré jen tak nevy­že­ne­te z hla­vy. Z čes­kých auto­rů v naší stá­ji při­ví­tá­me Ale­še Palá­na, jenž se v kni­ze roz­ho­vo­rů Muž, kte­rý sází boro­vi­ci blat­ku zamě­řil na pří­běhy dob­ře uta­je­ných malířů.

A dluž­ni nezů­sta­ne­me nic ani mlá­de­ži a dětem. Novin­ky při­pra­vu­je­me jak v sek­ci young adult, tak v dět­ské lite­ra­tu­ře. Máte doma fanouš­ka Fot­ba­lá­ků? Pak věz­te, že na pod­zim se dočká prv­ní­ho fot­ba­lác­ké­ho komiksu!

Tolik důvo­dů k rados­ti! Těší­te se? My moc!

Obsah z '//e.issuu.com/embed.html?[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.