Pacan­ka není tvo­je prvo­ti­na. V roce 2013 jsi vyda­la coming-of-age nove­lu Zít­ra už usnu. Vzbu­di­la pozi­tiv­ní ohlas mezi čte­ná­ři i odbor­nou veřej­nos­tí. Oče­ká­va­la bych, že po tako­vém úspě­chu budeš tvo­řit dál. Můžu se zeptat, proč sis dala del­ší lite­rár­ní pauzu?

To je prav­da, nicmé­ně jsem na kni­hu dosta­la také jed­nu drs­nou kri­ti­ku, kte­rá se mě teh­dy cel­kem dotkla. Navíc jsem si mys­le­la, že se po vydá­ní kni­hy něco sta­ne, změ­ní, a nesta­lo se vůbec nic. Dalo by se tak říct, že jsem sbí­ra­la odva­hu napsat dal­ší text a vykaš­lat se na to, co si o něm budou mys­let ostat­ní. Na napsá­ní kni­hy je navíc potře­ba dis­ci­plí­na, čas a jaký­si vnitř­ní klid. Všech­ny tyto tři věci jsem si byla schop­ná zaří­dit až před dvě­ma lety, kdy jsem kni­hu zača­la psát. Řek­la jsem si v prá­ci o vol­né pát­ky (tak jsem fun­go­va­la rok) a své­mu oko­lí jsem vysvět­li­la, že pát­ky a sobo­ty nebu­du něja­kou dobu exis­to­vat, pro­to­že budu psát. Došlo mi, že pokud chci napsat kni­hu, musím si z toho udě­lat pri­o­ri­tu, kte­ré při­způ­so­bím všech­no okolo.

A vědě­la jsi téma nové kni­hy hned, nebo k tobě při­chá­ze­lo postupně?

Vůbec, při­chá­ze­lo postup­ně. Mys­lím, že se vlast­ně tvo­ři­lo celých těch deset jede­náct let.

Stej­ně jako ve tvém debu­tu i v nové kni­ze je pro tebe důle­ži­té téma svo­bo­dy a nezá­vis­los­ti. Záro­veň jsem se nemoh­la zba­vit poci­tu, že hlav­ní hrdin­ka se tím tro­chu zba­vu­je odpo­věd­nos­ti za své činy. Ple­tu se?

Zatím­co v prv­ní kni­ze nebyl hrdi­na schop­ný svo­bo­du žít, nebo spíš řek­ně­me neměl odva­hu vyu­žít poten­ci­ál živo­ta a dělat to, co chce, hlav­ní hrdin­ka v Pacan­ce si už za tím, kam ji to táh­ne, jde. Svo­bo­du ale čas­to pro­ží­vá jakým­si nefunkč­ním způsobem.

Dalo by se říct, že někdy až sebedestruktivním?

Roz­hod­ně. Chce být radě­ji „bad girl“ než hod­ná hol­čič­ka, ale bohu­žel je čas­to „bad“ hlav­ně sama k sobě.

Tvá hrdin­ka je kos­mo­po­lit­ní, sečtě­lá, sebe­vě­do­má, vtip­ná a iro­nic­ká. Její kru­tá upřím­nost mě mno­ho­krát nahlas roze­smá­la. Není to nako­nec její hlav­ní zbraň pro­ti život­ním nesnázím?

Urči­tě. Je to vel­ké klišé, ale pod­le mě smích oprav­du léčí. Milu­ju, když se lidé umí zasmát sami sobě a udě­lat si sran­du z toho, že něco podě­la­li, zacho­va­li se hlou­pě nebo zrov­na nevě­dí, co s živo­tem. Je v tom pod­le mě vel­ká sebe­re­flexe, úle­va a smí­ře­ní. Nemá smy­sl se lyn­čo­vat za to, že se nám někdy nedaří.

Hlav­ní posta­va není ani jed­nou oslo­ve­na vlast­ním jmé­nem, pou­ze něko­li­krát jako pacan­ka. Při­tom sama toto ozna­če­ní eman­ci­pač­ně odmí­tá. Je to záměr?

Ano, je to záměr, vyme­ze­ní se vůči ška­tul­kám a před­sta­vám, že bychom měli být někde a být nějací.

Kni­hu jsem pře­čet­la „na jeden zátah“. Při­pa­da­la jsem si jako na neko­neč­né mezi­ná­rod­ní par­ty. For­ma tex­tu kopí­ru­je neza­sta­vi­tel­ný život­ní ryt­mus pacan­ky. Jdeš oprav­du na dřeň. Doká­žeš vystih­nout vztek, smu­tek i eufo­rii pár slo­vy tak auten­tic­ky, že tím dáš čte­ná­ři ránu mezi oči. Před­sta­vu­ju si, že jsi spon­tán­ně zazna­me­ná­va­la tok myš­le­nek. Psa­la jsi tím­to nepře­tr­ži­tým sty­lem, nebo je to výsle­dek pro­myš­le­né kompozice?

V prv­ní fázi píšu hod­ně intu­i­tiv­ně, „jede“ to ze mě a tenhle proud si hod­ně uží­vám, cítím až něja­ké vzru­še­ní a adre­na­lin. V dal­ší fázi ale pře­mýš­lím, jak kusy pří­bě­hů k sobě posklá­dat, aby to dáva­lo smy­sl. V tom mi neu­vě­ři­tel­ně pomoh­la moje redak­tor­ka. Nau­či­la mě, jak nad tex­tem pře­mýš­let z hle­dis­ka cel­ku a psy­cho­lo­gie postavy.

Proč jsi ve vyprá­vě­ní zvo­li­la netra­dič­ní du-formu?

Při­šlo to při­ro­ze­ně, vůbec jsem nad tím nepře­mýš­le­la. Čas­to totiž pou­ží­vám du-for­mu, i když se s někým bavím, v běž­né komu­ni­ka­ci. Záro­veň jsem tam ale asi chtě­la dostat něja­ký apel na upřím­nost člo­vě­ka k sobě samé­mu ve sty­lu: „hej podí­vej se na to, jak žiješ svůj život a jest­li jsi s tím vlast­ně oukej.“ Když jsem pak kni­hu čet­la během posled­ních korek­tur, napadlo mě, že to může také odka­zo­vat k vnitř­ní­mu dia­lo­gu, kte­rý kaž­dý sami se sebou vedeme.

V kni­ze jsi detail­ně zachy­ti­la kouz­lo oka­mži­ku. Doká­žeš zazna­me­nat atmo­sfé­ru v zapad­lém baru, bri­gá­du na vini­ci či večí­rek ve vybyd­le­ném domě i se vše­mi bizar­ní­mi cha­rak­te­ry, jako bych se díva­la na Jar­musho­vy fil­my. Mys­líš si, že za to vdě­číš novi­nář­ské pra­xi, nebo sis vždyc­ky vší­ma­la zdán­li­vých drobností?

Ráda pozo­ru­ju, milu­ju tako­vé ty všed­ní momen­ty, kte­ré ve výsled­ku říka­jí straš­ně moc.

A oblí­be­ná otáz­ka — plá­nu­ješ psát novou knihu?

Ano, chtě­la bych psát dal­ší kni­hu, dokon­ce už mám i něja­ký nápad, ale nemám na to momen­tál­ně úpl­ně sílu. Bylo by skvě­lé mít mož­nost věno­vat se tře­ba jen rok psa­ní kni­hy. Pra­co­vat a do toho vytvá­řet vlast­ní text je men­tál­ně straš­ně náročné.