Román v povíd­kách – v posled­ní době je to doce­la sklo­ňo­va­ný feno­mén. Co ten­to for­mát zna­me­ná pro vás?
Vlast­ně ani nevím, že jde o něja­ký feno­mén. Pro mě to zna­me­na­lo zají­ma­vý způ­sob, jak postih­nout cel­kem struč­ně dlou­hé časo­vé obdo­bí, a taky mož­nost, jak vyu­žít posta­vy, kte­ré už jsem měla vymyšlené. 

A když se za kni­hou ohléd­ne­te – mys­lí­te, že se k tako­vé­mu for­má­tu ješ­tě vrátíte?
Asi to nemůžu říct sto­pro­cent­ně jis­tě, ale pova­žu­ju to za dost nepravděpodobné. 

Na obál­ce se píše, že jste vychá­ze­la ze star­ších poví­dek, kte­ré jste pře­pra­co­va­la a dala do nové­ho rám­ce. To zní sko­ro slo­ži­tě­ji než začí­nat od prázd­né­ho papí­ru. Nebo se mýlím?
Ne, bylo to jed­no­duš­ší, něco už bylo napsá­no a upra­vo­vat je vždy snaz­ší než vymýš­let celé od začát­ku, a hlav­ně posta­vy, kte­ré jsem pou­ži­la, už jsou vymyš­le­né dlou­ho a já s nimi už hod­ně pra­co­va­la, tak­že jsem je dob­ře znala. 

Proč prá­vě tyto povíd­ky? Čím vás láka­ly k tako­vé­mu rozvedení?
Já jsem měla nápad, téma, a pak mi došlo, že tahle rodi­na, kte­rou už dlou­ho pou­ží­vám, když píšu povíd­ky, se na to vlast­ně hodí. Tak jsem je pou­ži­la. A samo­zřej­mě tím, že posta­vy jsem měla, jsem si usnad­ni­la práci. 

Říká­te, že tuto rodi­nu pou­ží­vá­te dlou­ho. Odkdy?
Od roku 2014, kdy jsem napsa­la prv­ní povíd­ku. Zrov­na tahle je nako­nec i v knize. 

A pod­le jaké­ho plá­nu jste ji vytvořila?
To byla úpl­ná náho­da. Teh­dy chtě­li povíd­ku do něja­ké­ho časo­pi­su a já vytvo­ři­la tuhle rodi­nu. A pak jsem psa­la něja­kou dal­ší povíd­ku a napadlo mě pou­žít tu samou rodi­nu, když už byla vymyš­le­ná. Jen jsem – stej­ně jako teď v kni­ze – měni­la oso­by, jejichž pohle­dem je pří­běh vyprávěn. 

Loni jste vyda­la veli­ce úspěš­nou kníž­ku Klub div­ných dětí. Ten­krát jsem se vás ptal, pro koho je, a vy jste řek­la, že pro děti i rodi­če. Ale že je to hlav­ně kni­ha pro děti. Ve Věcech, na kte­ré nastal čas jsou děti zno­vu důle­ži­tý­mi posta­va­mi a zno­vu řeší­te vztah mezi nimi a dospě­lý­mi. Pro koho je tedy urče­na tato kniha?
Tahle kni­ha je urči­tě pro dospělé.

Dob­ře, v tom pří­pa­dě mě zají­má, pod­le čeho se roz­ho­du­je­te, jaký pří­běh bude­te psát a pro koho? Nebo si to roz­hod­ne sám pří­běh až v prů­bě­hu psaní?
Roz­ho­du­ju se pře­de­vším pod­le toho, kolik mám času, ale taky beru v potaz, co jsem vyda­la před­tím – když jsem jako posled­ní vyda­la kni­hu pro děti, tak chci zase spíš napsat něco pro dospě­lé. Sna­žím se to stří­dat, ale taky to není napros­tá podmínka. 

Kníž­ka vychá­zí v době, kdy si ji lidé nemo­hou „osa­hat“ v knih­ku­pec­tví. Jak jste vy osob­ně spo­ko­je­na s její finál­ní podo­bou, obál­kou a úpra­vou Mar­ti­na Peciny?
Jsem moc spo­ko­je­ná, ta obál­ka mi při­pa­dá zapr­vé krás­ná a zadru­hé mys­lím, že vypa­dá tro­chu jako z jiných časů, a to se mi taky líbí, že tou este­ti­kou odka­zu­je k době, kdy lite­ra­tu­ra, kte­rá v šede­sá­tých až osm­de­sá­tých letech občas pro­klouz­la cen­zu­ře, byla pro mno­ho lidí něja­ké svět­lo v tune­lu nesvobody. 

Letoš­ní rok je tako­vý div­ný, má zvlášt­ní atmo­sfé­ru, mož­ná něko­mu tu dobu nesvo­bo­dy při­po­mněl. Jak jste ho zvlád­la vy osob­ně – a na co se teď (poma­lu už před Váno­ci) těšíte?
Byl to pro mě osob­ně (i pra­cov­ně) hod­ně nároč­ný rok a jsem ráda, že kon­čí, i když si samo­zřej­mě uvě­do­mu­ju, že pou­hý fakt, že bude jiný rok, nic moc nevy­ře­ší. Upřím­ně řeče­no se teď netě­ším na nic kro­mě kaž­do­den­ních dob­rých věcí, kte­ré se stá­le dějí – moje dce­ra, moji psi, pro­cház­ky v pří­ro­dě, moji přátelé.