Vyhlá­še­ní letoš­ních lau­re­á­tů se usku­teč­ni­lo již tra­dič­ně na Mezi­ná­rod­ním kniž­ním veletr­hu ve Frank­fur­tu nad Moha­nem ve stře­du 8. říj­na 2014 v dopo­led­ních hodi­nách. Kro­mě Čes­ké repub­li­ky se letos vyhla­šo­va­li vítě­zo­vé z těch­to zemí: Albá­nie, Bul­har­ska, Čer­né Hory, Islan­du, Lich­ten­štejn­ska, Lotyš­ska, Mal­ty, Nizo­zem­ska, Řec­ka, Srb­ska, Turec­ka a Vel­ké Bri­tá­nie. Slav­nost­ní pře­dá­ní ceny tři­nác­ti lau­re­á­tům se usku­teč­ní 18. lis­to­pa­du 2014 v Bruselu.

Cenu Evrop­ské unie za lite­ra­tu­ru udě­lu­jí od roku 2009 Evrop­ská komi­se, Rada evrop­ských spi­so­va­te­lů, Fede­ra­ce evrop­ských nakla­da­te­lů a Evrop­ská fede­ra­ce knih­kup­ců dílům z oblas­ti krás­né lite­ra­tu­ry a hlav­ním cílem je zvi­di­tel­nit auto­ry na mezi­ná­rod­ním kniž­ním trhu, pro­pa­go­vat kul­tu­ru jed­not­li­vých stá­tů a pod­po­ro­vat mezi­kul­tur­ní dialog.

„Cena Evrop­ské unie za lite­ra­tu­ru je jedi­ná mezi­ná­rod­ní cena své­ho dru­hu: oce­ňu­je nej­lep­ší nové talen­ty mezi evrop­ský­mi auto­ry belet­rie a umož­ňu­je tak čte­ná­řům, aby se sezná­mi­li s neza­ve­de­ný­mi jmé­ny z růz­ných zemí“, říká And­roul­la Vas­si­li­ou, Evrop­ská komi­sař­ka pro vzdě­lá­vá­ní, kul­tu­ru, mno­ho­ja­zyč­nost a mládež.

Výběr čes­ké­ho lau­re­á­ta letos orga­ni­zač­ně zajiš­ťo­val Svaz čes­kých knih­kup­ců a nakla­da­te­lů, kte­rý jme­no­val odbor­nou poro­tu ve slo­že­ní: pro­fe­sor FFUK Petr Bílek, bás­ník, pís­nič­kář a před­se­da Čes­ké­ho cen­t­ra PEN klu­bu Jiří Děde­ček, knih­ku­pec Jiří Sei­dl, redak­tor a edi­tor Jan Šulc a pro­fe­sor FFUP Josef Jařab, kte­rý poro­tě před­se­dal. Čes­ká repub­li­ka již jed­no­ho vítě­ze má. V roce 2011 se jím stal se svým romá­nem Milost­ný dopis klí­no­vým pís­mem Tomáš Zmeš­kal. Za lau­re­á­ta, kte­rý letos zastu­pu­je Čes­kou repub­li­ku, byl vybrán Jan Němec s romá­nem Ději­ny světla.

Roz­sáh­lý román Ději­ny svět­la vzbu­dil po svém vydá­ní v říj­nu loň­ské­ho roku mimo­řád­nou pozor­nost jak u čte­ná­řů tak u kri­tic­ké obce. Autor za něj zís­kal Cenu Čes­ká kni­ha 2014 a byl nomi­no­ván na cenu Mag­ne­sia Lite­ra za pró­zu. V sou­čas­né chví­li jsou Ději­ny svět­la i mezi titu­ly nomi­no­va­ný­mi na Cenu Jose­fa Škvoreckého.

Čes­kým čte­ná­řům se autor u pří­le­ži­tos­ti udě­le­ní ceny před­sta­ví v rám­ci cyk­lu Veče­ry evrop­ské lite­ra­tu­ry 4. lis­to­pa­du 2014 od 18.00 v pro­sto­rách Evrop­ské­ho domu (Jung­man­no­va 24, Pra­ha 1). Dis­ku­to­vat s ním budou Josef Jařab a Petr Bílek, večer mode­ru­je redak­tor Čes­ké­ho roz­hla­su Petr Šrá­mek, sou­čás­tí veče­ra bude i autor­ské čtení.

Setkat se s Janem Něm­cem budou mít mož­nost i zahra­nič­ní čte­ná­ři, 19. lis­to­pa­du 2014 vystou­pí autor v pres­tiž­ním bru­sel­ském lite­rár­ním domě Passa Porta.

Více infor­ma­cí o Ceně Evrop­ské unie za lite­ra­tu­ru na http://​www​.eupri​ze​li​te​ra​tu​re​.eu

Českými partnery jsou

  • Svaz čes­kých knih­kup­ců a nakladatelů
  • Insti­tut umění
  • Kan­ce­lář Kre­a­tiv­ní Evro­pa – Kultura
  • Památ­ník národ­ní­ho písemnictví
  • Zastou­pe­ní Evrop­ské komi­se v ČR
  • Čes­ké cen­t­rum Brusel