Celým obsa­hem kni­hy se pro­lí­ná text „Hli­ně­ná tabul­ka“. A i kni­ha je uvo­ze­na sta­rým sumer­ským tex­tem. Hli­ně­ná tabul­ka je poško­ze­ná, někte­ré řád­ky jsou ztra­ce­ny. Jako správ­ný bás­nic­ký arche­o­log se musím ptát: je někde zacho­va­ný kom­plet­ní text? 
Odpo­vím názvem sbír­ky: Nikde není řeče­no… Na papír jsem psal jenom tor­za, ale to nezna­me­ná, že ta chy­bě­jí­cí slo­va ve mně neby­la a že se nepo­dí­le­la na výsled­ném tex­tu. Odjak­ži­va mne zají­má, jak se podí­lí nevy­řče­né na vyřče­ném. Jak slo­va v sobě nesou i to sml­če­né. Poezie se bez toho neo­be­jde. Ale neje­nom poezie, domní­vám se, že kaž­dá sku­teč­ná, upřím­ná pro­mlu­va někte­ré obsa­hy vyja­dřu­je para­dox­ně, nepří­mo, tře­ba i záml­kou, tichem nebo nevyslovením.
Byl jsem inspi­ro­ván nád­he­rou sta­rých sumer­ských, akkad­ských, novosyr­ských tex­tů, kte­ré se na hli­ně­ných destič­kách sku­teč­ně zacho­va­ly jenom v úlom­cích. Byly niče­ny roz­pa­dá­ním, tříš­tě­ním, čás­ti roz­ma­za­li čer­vi, kte­ří v tex­tech rejdi­li jako cen­zo­ři, když tabul­ky navlh­ly a vytvo­řil se na nich blá­ti­vý povrch. Někte­ré epo­sy roz­krad­li zlo­dě­ji, kaž­dý má kou­sek pří­bě­hu. To všech­no se podí­le­lo na výsled­ku, jaký vzkaz nám po tisí­ci letech zůstá­vá pře­dán. Je zvlášt­ně nalé­ha­vý prá­vě i tím, co v něm chy­bí. Zká­za se účast­ni­la posu­nu význa­mů, jem­ných pro­měn obsa­hu, atmo­sfé­ry – ty meze­ry hovo­ří. Vzpo­mněl jsem si při­tom na výrok, jehož auto­rem je tuším Hen­ry Moo­re: „Co je krás­něj­ší­ho než socha? Tor­zo sochy…“ 

Co vás ved­lo k tomu, abys­te kni­hu „vyztu­žil“ tím­to textem? 
Já jsem těmi tex­ty parafrá­zu­jí­cí­mi hli­ně­né tabul­ky nechtěl kni­hu „vyztu­žit“, ale nao­pak spíš „zkřehnout“. Ta tor­za mají při­po­me­nout, že písek, kte­rý letí přes mís­ta, na nichž stá­lo Nini­ve, Ur, Lagaš, Kiš a dal­ší slav­ná sta­ro­vě­ká měs­ta, nachá­zí­me nyní na svých pra­zích. Vzdo­ru­je­me záni­ku stej­ně poše­ti­le jako lidé před tisí­ci lety. Pomo­cí hra­deb. Sna­ží­me se zachrá­nit život před sebou samými. 

Pro mě osob­ně má kníž­ka díky tomu obrov­ský pře­sah, čtu ji jako kon­trast pomí­ji­vých dějů sou­čas­nos­ti a toho, co někde ve frag­men­tech zůsta­ne ucho­vá­no. Zají­má vás, co po nás na zemi zůstane? 
Zůsta­ne po nás všech­no. Jenom neví­me, v jakých podo­bách, jak slo­ži­tě či jed­no­du­še meta­mor­fo­vá­no. Nic se nemů­že ztra­tit, ani jed­no sevře­ní ženi­na před­lok­tí. Ani ten text sta­rých Sume­rů, jen se vět­ši­na pro­mě­ní v cosi jiné­ho, obtíž­ně čitel­né­ho, obtíž­ně pou­ži­tel­né­ho. Mezi tím vším nesro­zu­mi­tel­ným, zapo­me­nu­tým a zni­če­ným zůstá­vá něko­lik útrž­ků, kte­ré ale na sebe „vážou“ celý ten obrov­ský zby­tek. A občas jsou ty útrž­ky schop­ny úchvat­ně pro­mlu­vit. Sice jinak, než jak bychom si před­sta­vo­va­li a jak bychom si přá­li, ale vel­mi podiv­ně a vzru­ši­vě. To mne zají­má – jak jed­no sevře­ní ženi­na před­lok­tí náh­le pro­mlu­ví o celém lid­ském údělu.

Ptám se pře­de­vším v sou­vis­los­ti s oddí­lem „Vte­ři­na svě­ta“. Vaše bás­ně pro mě jsou vždyc­ky tako­vé „vte­ři­ny svě­ta“. V téhle kníž­ce jsou ale zařa­ze­ny do mno­hem šir­ší­ho rám­ce. Co vás k tako­vé „ino­va­ci“ přivedlo? 
Mož­ná v posled­ních letech stá­le se vra­ce­jí­cí tou­ha napsat román. I před­cho­zí sbír­ka nazva­ná Nevlast­ní pra­co­va­la s šir­ším rám­cem – byla jakým­si vol­ným, tor­zo­vi­tým pří­bě­hem jed­né posta­vy. „Romá­nem v bás­ních“, jak tu kníž­ku ozna­či­lo nezá­vis­le na sobě pár lidí. Nyní jde o něko­lik pro­lí­na­jí­cích se bás­nic­kých „kapi­tol“, sklá­da­jí­cí pano­rá­ma, v němž sto­jí mon­stra naše­ho věku – čím vět­ší, tím pustější.

Název Nikde není řeče­no čtu taky tak, že se vlast­ně „někde ztra­til“. Je to tako­vé tajem­ství. Posou­vá­te těžiš­tě kni­hy „mezi řád­ky“, pra­cu­je­te s nedo­ře­če­nos­tí, frag­men­ty, mně ale při­jde kni­ha pře­de­vším o čase. Vní­má­te ji svým způ­so­bem i jako bilancování? 
Ne. Neznám život, nemo­hu tedy bilan­co­vat. „Nikde není řeče­no“, jakých hle­di­sek bych se měl při tako­vém bilan­co­vá­ní při­dr­žet. Ten, kdo bilan­cu­je, cítí se mít za sebou svo­ji ces­tu. Mne tako­vý dojem míjí. Nezbý­vá mi než pokra­čo­vat, jako se to děje v té titul­ní bás­nic­ké sklad­bě sbír­ky, v níž dva nesou tře­tí­ho. Neví­me, proč ho nesou, a neví­me kam, neví­me, co se sta­lo a kdy to skon­čí. Ty tři pojí jenom něja­ká živá účast, od kte­ré si nemo­hou odpo­moct. Před­sta­vo­va­li si všech­no jinak, ale nezbý­vá jim než se osvěd­čit prá­vě v této situaci. 

Kdy a za jakých okol­nos­tí kníž­ka vznikala? 
Psal jsem ji v posled­ních čtyřech letech a jako všech­ny moje před­cho­zí kni­hy, i tato vzni­ka­la za pohy­bu. Na ces­tě, na cestách, na palubě lodi, v autech a hote­lích, v barech a noč­ních par­cích. Doma mám psa­cí stůl jenom pro­to, abych před­stí­ral, že jsem řád­ný spisovatel.
Defi­ni­tiv­ně jsem uza­vřel sbír­ku během série bosen­ských čte­ní ve měs­tě Magla­ji, v rod­ném domě bás­ní­ka, pro­za­i­ka, pře­kla­da­te­le a nakla­da­te­le Adi­na Lju­ci. Udě­lal jsem tu posled­ní teč­ku v tako­vém skoupém pod­zim­ním odpo­led­ni, mezi stá­le ješ­tě roz­stří­le­ný­mi bará­ky, pla­chý­mi kočka­mi a nepod­daj­ný­mi lid­mi, kte­ří mne pak tri­um­fál­ně opi­li raki­jou. Chtěl jsem si ten oka­mžik při­po­me­nout a pozval jsem Adi­na jako vystu­pu­jí­cí­ho hos­ta na praž­ské uve­de­ní sbír­ky do Knihov­ny Vác­la­va Hav­la, kte­ré se koná sed­mé­ho února.

Sbír­ka vyšla v led­nu. Kte­rá kni­ha kole­gů na vás udě­la­la dojem v loň­ském roce? 
Kaž­dou chví­li jsem četl sil­nou báseň, ať už v kni­ze Kar­la Šik­tan­ce Ubí­ra­ti se, nebo ve Wer­nischo­vě Per­nam­bucu, Slí­vo­vě Ulti­ma thúlé, ve sbír­ce Syl­vie Rich­te­ro­vé Sly­šet obra­zy nebo sbír­ce Pav­la Kol­mač­ky Život lidí, zví­řat, rost­lin, včel a ješ­tě taky v dal­ších knihách…
Hod­ně jsem taky lis­to­val v mono­gra­fi­ích malí­řů, krás­ných mono­gra­fi­ích tře­ba Hany Pucho­vé, Jiří­ho Šigu­ta nebo slo­ven­ské­ho výtvar­ní­ka Jána Kud­lič­ky či foto­gra­fa Pete­ra Župníka. 

Uve­de­ní nové kni­hy Pet­ra Hruš­ky Nikde není řeče­no pro­běh­ne v nej­bliž­ší době na těch­to místech:
7.2. Pra­ha, Knihov­na Vác­la­va Hav­la v 19 h. Jako hos­té vystou­pí diva­del­ní a fil­mo­vý reži­sér Rado­van Lipus a bosen­ský lite­rát Adin Ljuca.
12.2. Ost­ra­va, Antikva­ri­át a klub Fidu­cia v 18 h. Spo­leč­ně s uve­de­ním nové sbír­ky Pav­la Kol­mač­ky, jako hos­té vystou­pí hudeb­ní­ci Jan Gajdi­ca (Dylan na pozoun!), Yvet­ta Elle­ro­vá a Roman Polách.
25.2. Brno, Skle­ně­ná lou­ka v 19 h. Jako hos­té vystou­pí bás­ní­ci Vít Slí­va a Mar­tin Stöhr, hudeb­ní křest pro­ve­de vio­lon­cello­vý mág Josef Klíč.
26.2. Opa­va, Café Evžen v 19 h. Jako hos­té vystou­pí bás­ní­ci Ivan Motýl a Ondřej Hlo­žek, hudeb­ní křest pro­ve­de nevy­zpy­ta­tel­ná Vla­di­voj­na La Chia.