Zabýváte se poválečnými dějinami české kinematografie a posrpnového exilu. Proč jste si z této oblasti vybral jako téma své třetí knihy právě Vojtěcha Jasného?

Byl to postup­ný pro­ces. V osm­de­sá­tých letech jsem na uni­ver­zi­tě stu­do­val bohe­mis­ti­ku, his­to­rii a diva­del­ní a fil­mo­vou vědu, zají­ma­ly mě moder­ní ději­ny a zejmé­na oblast stře­tu kul­tu­ry s poli­ti­kou, kte­rý jsme vlast­ně žili jako kaž­do­den­ní sku­teč­nost a kte­rý pro­bou­zel zájem o věci zaká­za­né a nedo­stup­né. Po lis­to­pa­du 1989 se ten­to můj osob­ní zájem spo­jil s pro­fes­ním smě­řo­vá­ním a začal jsem zkou­mat prá­ci našich exi­lo­vých fil­ma­řů v zahra­ni­čí, kte­rou jsem obje­vil jako nezná­mou pev­ni­nu na prv­ním polis­to­pa­do­vém fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech, kde se kona­la vel­ká exi­lo­vá retrospek­ti­va. A teh­dy jsem také popr­vé osob­ně potkal Voj­tě­cha Jas­né­ho a z toho setká­ní se poslé­ze vyvi­nul bada­tel­ský úkol i osob­ní přá­tel­ství. Nebýt toho­to kar­lo­var­ské­ho pod­ně­tu, mož­ná by se moje ces­ty ubí­ra­ly jinu­dy, byla to vlast­ně tako­vá záko­ni­tá náhoda.

Jiří Voráč a Voj­těch Jas­ný při zahá­je­ní fil­mo­vé retrospek­ti­vy v brněn­ském kině Art, Brno, říjen 2010 (foto­ar­chiv J. Voráče).

Kdy jste se rozhodl, že o jeho exilovém období napíšete knihu?

Myš­len­ka na samo­stat­nou mono­gra­fii vykrys­ta­li­zo­va­la poté, co jsem u Voj­tě­cha v New Yor­ku obje­vil jeho osob­ní archiv a v něm pokla­dy v podo­bě ruko­pis­ných pamě­tí, dení­ko­vých diá­řů a pra­cov­ních zápis­ní­ků, kore­spon­den­ce nebo scé­ná­řů a také ohrom­né foto­gra­fic­ké sbír­ky. Tako­vý archiv je požeh­ná­ním, neboť ote­ví­rá jedi­neč­né mož­nos­ti bádá­ní a pozná­ní, ale také pohro­mou, neboť zásad­ně odda­lu­je dosa­že­ní cíle. Archiv je tře­ba nejdří­ve sys­te­ma­tic­ky zpra­co­vat, aby jej bylo mož­no vůbec pou­žít. A to je prá­ce na léta, kte­rá zača­la rám­co­vým prů­zku­mem v New Yor­ku a pře­vo­zem archi­vu do Brna a kon­či­la vytvo­ře­ním inven­tá­ře a rejstří­ku. Jen hlav­ní písem­né doku­men­ty při­tom číta­jí asi čty­ři­cet tisíc stran. Zvlášt­ním oříš­kem bylo budo­vá­ní sbír­ky fil­mů; dohle­dat a zís­kat zejmé­na němec­ké tele­viz­ní fil­my ze sedm­de­sá­tých let, to bylo dob­ro­druž­ství, vět­ši­na těch fil­mů je ulo­že­na hlu­bo­ko v tele­viz­ních archi­vech, a to je ješ­tě ten lep­ší pří­pad, někte­ré fil­my se přes veš­ke­ré úsi­lí nepo­da­ři­lo dohle­dat vůbec. Trou­fám si ale tvr­dit, že se v Brně nako­nec nachá­zí nej­u­ce­le­něj­ší sbír­ka Jas­né­ho zahra­nič­ních fil­mů na světě.

Jak náročná práce na knize byla a co bylo vůbec nejsložitější?

Nej­slo­ži­těj­ší a časo­vě nej­ná­roč­něj­ší byl prá­vě archiv­ní výzkum, kte­rý se samo­zřej­mě neo­me­zo­val pou­ze na osob­ní archiv Voj­tě­cha Jas­né­ho, ale pro­bí­hal v řadě domá­cích i zahra­nič­ních archiv­ních insti­tu­cí, v růz­ných zemích Evro­py, USA a Kana­dy, kde všu­de Voj­těch Jas­ný půso­bil. Trva­lo to cel­kem asi deset let, z toho finál­ní psa­ní zhru­ba rok, zby­tek zabra­la pří­pra­va. Její sou­čás­tí se sta­la řada díl­čích pub­li­kač­ních a kurá­tor­ských výstu­pů. Pře­de­vším jsme v roce 2010 v Brně uspo­řá­da­li nej­vět­ší Jas­né­ho fil­mo­vou retrospek­ti­vu, na kte­ré jsme uved­li dva­cet pět z jeho šede­sá­ti fil­mů — za jeho pří­tom­nos­ti a s jeho komen­tá­ři a bese­da­mi. A sou­čas­ně se usku­teč­ni­la vůbec prv­ní, život­ní výsta­va jeho foto­gra­fií, kte­rou jsme uspo­řá­da­li s Morav­skou gale­rií, a při té pří­le­ži­tos­ti vyšla také foto­gra­fic­ká kni­ha. Voj­těch se celý život pova­žo­val rov­něž za foto­gra­fa a přál si, aby se i toto jeho dílo dosta­lo k divá­kům, a výsled­kem byl vel­mi dojatý.

Jiří Voráč a Voj­těch Jas­ný při zahá­je­ní foto­gra­fic­ké výsta­vy v Morav­ské gale­rii, Brno, říjen 2010 (foto­ar­chiv J. Voráče).

Podobně jako v monografii o Ivanu Passerovi i zde jste zvolil kombinaci odborného pojednání a osobního svědectví: součástí práce jsou nejen bohaté citace z Jasného Diářů a dalších zdrojů, ale také kritická edice jeho pamětí. V čem vidíte přínos této metody?

Je to kon­cepč­ní řeše­ní, kte­ré se sna­ží vyu­žít prá­vě jedi­neč­nos­ti osob­ních pamě­ťo­vých zdro­jů a kte­ré umož­ňu­je rekon­stru­o­vat auto­ro­vy myš­len­ko­vé a tvůr­čí pro­ce­sy, moti­va­ce, pod­mín­ky a zámě­ry, a to neob­vykle podrob­ně a v roz­mě­ru kaž­do­den­ní­ho živo­ta. To je fas­ci­nu­jí­cí per­spek­ti­va, kte­rá je zará­mo­va­ná his­to­ric­kou stu­dií a pří­sluš­ný­mi kul­tur­ní­mi kon­tex­ty. Tyto dvě čás­ti mají půso­bit kom­ple­men­tár­ně a vytvá­řet vnitř­ně vrs­tev­na­těj­ší a sou­čas­ně celist­věj­ší výsle­dek. Obec­ně řeče­no se tu kom­bi­nu­je výzkum kine­ma­to­gra­fie v šir­ších sou­vis­los­tech s důra­zem na mik­ro­his­to­ric­ké hle­dis­ko a plu­ra­lit­ní výklad.

Před časem se staly velkým objevem deníky Pavla Juráčka. Mají Jasného osobní zápisníky podobnou sílu?

Mys­lím, že jde o díla srov­na­tel­ná mírou ote­vře­nos­ti a sebezpy­tu, kte­rá podá­va­jí neob­vykle důvěr­nou zprá­vu o auto­ro­vě vnitř­ním svě­tě. Odliš­ná je for­ma a vlast­ně i cíl. Jurá­ček psal lite­ra­tu­ru a smě­řo­val k uce­le­né­mu úva­ho­vé­mu tva­ru, kte­rý má být čten. Jas­ný psal útrž­ko­vi­té kaž­do­den­ní zázna­my svých osob­ních pro­žit­ků, tvůr­čích nápa­dů i zce­la prak­tic­kých zále­ži­tos­tí, a psal je více­mé­ně pro vlast­ní potře­bu, k pří­pad­né­mu dal­ší­mu vyu­ži­tí. Zva­žo­val jsem, zda by jeho dení­ko­vé Diá­ře šlo vydat jako celek, a dospěl jsem k závě­ru, že dale­ko uži­teč­něj­ší a smys­lu­pl­něj­ší je jejich pou­ži­tí ve for­mě výbě­ro­vých cita­cí než ve for­mě sou­bor­né edi­ce, je to zkrát­ka spí­še his­to­ric­ký pra­men než literatura.

Jiří Voráč při stu­diu Jas­né­ho dení­ků v jeho newy­or­ské pra­cov­ně, New York, lis­to­pad 2003 (foto V. Jasný).

Nebylo na překážku vaší práce, že jste měli s Vojtěchem Jasným přátelský vztah?

Naše přá­tel­ství se zro­di­lo z pra­cov­ní­ho zájmu a spo­lu­prá­ce, niko­li obrá­ce­ně, což bylo mys­lím zásad­ní, Voj­těch respek­to­val moji kri­tic­kou meto­du, při­jal, že neslou­žím jemu, ale ději­nám fil­mu, abych tak řekl, a byl vel­mi ote­vře­ný. Už sama sku­teč­nost, že mi svě­řil celý svůj osob­ní archiv a že s důvě­rou nechal na mně, jak s ním nalo­žím, svěd­čí o jeho vel­ko­ry­sém cha­rak­te­ru. Zvlášt­ní kouz­lo měly chví­le, kdy jsem obje­vil něco, na co Voj­těch už zapo­mněl, tře­ba foto­gra­fie nebo něja­ké zápis­ky, teh­dy říká­val: „Oprav­du, to jsem udě­lal — napsal — nafo­til já? To je krás­né.“ Nebo když jsem ho opra­vo­val ve fak­to­gra­fii v pří­pa­dě, že se jeho paměť uká­za­la jako nespo­leh­li­vá. Ale tako­vých situ­a­cí neby­lo zase tak mno­ho, Voj­těch měl vlast­ně feno­me­nál­ní paměť, foto­gra­fic­kou, jak se na uměl­ce obra­zu slu­ší a patří.

V knize se zmiňujete i o kontroverzních tématech, jako byla Jasného spolupráce se Státní bezpečností nebo nevyjasněná otázka jeho účasti ve válečném odboji. Ani v těchto případech nenastaly problémy?

Pří­běh Voj­tě­cha Jas­né­ho mě zau­jal mimo jiné a mož­ná pře­de­vším pro­to, že není pří­mo­ča­rý, že má vnitř­ní napě­tí, roz­po­ry a záplet­ky, že v tom las­ka­vém a hou­žev­na­tém sníl­ko­vi se nachá­ze­jí tvůr­čí pochyb­nos­ti, rodin­ná dra­ma­ta nebo pro­blémy s alko­ho­lem. Nic z toho Voj­těch neskrý­val. Nicmé­ně byla téma­ta, k nimž se o své vůli neznal, ale kte­rá muse­la být vyřče­na. A to se týká zvláš­tě jeho spo­lu­prá­ce s StB v letech 1952 — 1962, kon­krét­ně s vojen­skou kon­tra­roz­věd­kou, kte­rá ho naver­bo­va­la v době, kdy plnil základ­ní vojen­skou služ­bu v Armád­ním fil­mu, a krát­ce si ho pře­vza­la také civil­ní kon­tra­roz­věd­ka. Jeho úko­lem měl být Armád­ní film, poz­dě­ji vel­vy­sla­nec­tví USA a Čes­ko­slo­ven­ský film. Z čás­teč­ně zacho­va­né­ho svaz­ku nelze sou­dit nic jed­no­znač­né­ho, zacho­va­ly se jen sekun­dár­ní zprá­vy řídí­cích orgá­nů, zpo­čát­ku se v nich obje­vu­jí o Jas­né­ho čin­nos­ti pochval­né zmín­ky, v roce 1962 je ale ze slu­žeb pro­puš­těn jako oso­ba zpra­vo­daj­sky nefunkč­ní a poli­tic­ky nespo­leh­li­vá. Na mou pří­mou otáz­ku neuhnul, zázna­my nezpo­chyb­ňo­val, to je tře­ba oce­nit, pou­ze kon­sta­to­val, že spo­lu­prá­ce s vojen­skou kon­tra­roz­věd­kou mu byla jako vojá­ko­vi „při­dě­le­na roz­ka­zem“ a nemohl pro­ti tomu nic dělat a že se poz­dě­ji sna­žil zájmu Stát­ní bez­peč­nos­ti čelit pasi­vi­tou. Pokud jde o váleč­ný odboj, zde se Voj­těch hlá­sí ke spo­lu­prá­ci s Bri­ty i s Rusy na kon­ci dru­hé vál­ky v době, kdy byl jako gym­na­zis­ta totál­ně nasa­zen na záko­po­vé prá­ce u Rož­no­va pod Rad­hoš­těm, žád­né pra­me­ny ale tako­vou sku­teč­nost nepo­tvr­zu­jí, jde zřej­mě o roman­ti­zu­jí­cí výklad pojmu odboj. 

Vojtěcha Jasného všichni znají jako autora překrásného filmu Všichni dobří rodáci. Větší část jeho tvorby ale vznikla v zahraničí. Podařilo se mu z vašeho pohledu dobře se adaptovat na nové prostředí?

Nepo­chyb­ně ano, už jen počet jeho fil­mů je mimo­řád­ný a svěd­čí o širo­kém pro­fe­si­o­nál­ním rejstří­ku a roz­hle­du. Jen v evrop­ském obdo­bí od roku 1970 do roku 1984 nato­čil neu­vě­ři­tel­ných tři­cet titu­lů, prů­měr­ně více než dva roč­ně, a byly roky, kdy sti­hl i více. K tomu učil fil­mo­vou režii na něko­li­ka aka­de­mi­ích, v Sal­cbur­ku spo­luza­lo­žil a jako umě­lec­ký šéf řídil fil­mo­vé stu­dio a také reží­ro­val na před­ních diva­del­ních scé­nách ve Víd­ni, Hel­sin­kách či Ber­ge­nu. Na dru­hou stra­nu je tře­ba říci, že uspo­ko­ji­vé umě­lec­ké sebe­re­a­li­za­ce dosá­hl jen čás­teč­ně, chtěl dělat autor­ské kine­ma­to­gra­fic­ké fil­my, ale vesměs pra­co­val na tele­viz­ních zakáz­kách — nut­no dodat, že ve vyso­kém umě­lec­kém stan­dar­du a pro kul­tur­ní pro­gra­my němec­ké tele­vi­ze veřej­né služ­by. Roz­por mezi umě­lec­ký­mi před­sta­va­mi a pro­dukč­ní­mi mož­nost­mi jej nako­nec vedl k odcho­du do USA, kde se říze­ním osu­du nako­nec věno­val pře­de­vším uče­ní — na newy­or­ské Colum­bii a Fil­mo­vé akademii.

Který z jeho exilových filmů máte nejraději?

Vyso­ce si cením Majá­ku, kte­rý nato­čil jako jeden ze svých prv­ních fil­mů v exi­lu, pod­le před­lo­hy dal­ší­ho z exu­lan­tů Ladi­sla­va Mňač­ka. Je to psy­cho­lo­gic­ké exis­ten­ci­ál­ní dra­ma věz­ně, kte­rý si odpy­ká­vá trest jako hlí­dač majá­ku na izo­lo­va­ném ost­ro­vě, toči­lo se to v Izra­e­li u Rudé­ho moře a mělo to pro­dukč­ní a este­tic­ké para­me­t­ry kine­ma­to­gra­fic­ké­ho fil­mu. Sil­ný pří­běh s jed­ním her­cem a kry­sou, kte­rou vypla­vi­lo moře, mini­ma­lis­tic­ký styl a suges­tiv­ní kame­ra dal­ší­ho exu­lan­ta Igo­ra Luthe­ra, to všech­no dalo vznik­nout jedi­neč­né­mu a vel­mi osob­ní­mu dílu, kte­ré jako ale­go­rie o vyhnan­ství a osa­mě­los­ti tema­ti­zo­va­lo také exi­lo­vou zku­še­nost tvůrců. 

A za mimo­řád­ný počin pova­žu­ji také jeho polis­to­pa­do­vý doku­ment o Vác­la­vu Hav­lo­vi, kte­rý nato­čil v kanad­ské pro­duk­ci hned v prv­ní polo­vi­ně roku 1990 a v němž bez­pro­střed­ně sle­du­je fas­ci­nu­jí­cí pře­rod disi­den­ta v pre­zi­den­ta a spo­lu s tím dobo­vou atmo­sfé­ru plnou nadě­jí a oče­ká­vá­ní i prv­ních roz­po­rů. Ten doku­ment, vůbec prv­ní o Hav­lo­vi v roli pre­zi­den­ta, má vel­kou umě­lec­kou a his­to­ric­kou hod­no­tu, kte­rá bohu­žel neby­la dosud nále­ži­tě doce­ně­na. Navíc během jeho vzni­ku došlo ke kon­flik­tu mezi tvůr­ci a Hra­dem, přes­ně­ji hrad­ní­mi porad­ci, z výsled­né­ho fil­mu pak muse­la být v čes­ké ver­zi vystři­že­na jed­na roz­ver­ná scé­na a film byl u nás v úpl­né ver­zi uve­den až po pět­a­dva­ce­ti letech. Je to zapekli­tý pří­pad, kte­rý jako by vypa­dl z Hav­lo­vých absurd­ních her. 

Loni v srpnu jsem seděl v Bystrém pod stromem rodáků a přemýšlel jsem o filmu Návrat ztraceného ráje. Bylo pro pana Jasného těžké vrátit se?

No on se vlast­ně nevrá­til, bytem a pra­cí zůstal v New Yor­ku až do roku 2015, to mu bylo deva­de­sát. Prá­vě okol­nos­ti kolem hav­lov­ské­ho doku­men­tu a vůbec zku­še­nos­ti naby­té během prv­ních návštěv vlas­ti jej ved­ly k tomu, že setr­val v Ame­ri­ce. Oče­ká­val zájem a nové mož­nos­ti, ale při­šlo spí­še zkla­má­ní. Nezna­me­na­lo to ale, že by zahoř­kl, pros­tě se jen s tou svou neu­tu­cha­jí­cí ener­gií zaří­dil jinak. Po Lis­to­pa­du nako­nec ve vlas­ti nato­čil jedi­ný film, navíc v ame­ric­ké kopro­duk­ci, a to byl prá­vě Návrat ztra­ce­né­ho ráje, ten pova­žo­val za své zavr­šu­jí­cí dílo, v němž chtěl ulo­žit svůj život­ní, myš­len­ko­vý a umě­lec­ký odkaz. Ten záměr bohu­žel nedo­zrál do pře­svěd­či­vé umě­lec­ké for­my a zdej­ší kri­ti­ka jej sice zdvo­ři­le, ale více­mé­ně jed­no­znač­ně odmít­la. To myš­len­kám návra­tu také zrov­na nepřálo.

Co je podle vás tím nejdůležitějším odkazem, který Vojtěch Jasný zanechal?

V oblas­ti díla jsou to nepo­chyb­ně Všich­ni dob­ří rodá­ci, to je film tako­vé krá­sy, že stej­ných výšin bylo těž­ké zno­vu dosáh­nout. To je para­dox výji­meč­nos­ti. Rodá­ci sou­čas­ně uka­zu­jí, jak zásad­ní bylo Jas­né­ho život­ní a kul­tur­ní ukot­ve­ní, z něhož vyrůs­tal jeho cha­rak­ter fil­mo­vé­ho bás­ní­ka domo­va. To bude téma­tem dru­hé kni­hy o Voj­tě­chu Jas­ném, kte­rou začí­nám při­pra­vo­vat a v níž se po exi­lo­vé čás­ti vrá­tím k před­chá­ze­jí­cí­mu čes­ké­mu období.