Na pod­zim roku 2015 jsem si uvě­do­mil důle­ži­tou věc. Zrov­na teh­dy vyšla čtvr­tá kni­ha Milé­nia. Ces­to­val jsem po celém svě­tě, účast­nil se neko­neč­ných roz­ho­vo­rů a po nocích se pře­va­lo­val v hote­lo­vých poste­lích. A čas od času mi na mys­li vyta­nu­la otáz­ka, kte­rá mne trá­pí už dlouho:

Proč má Lisbe­th Salan­de­ro­vá na zádech draka?

Víme, že teto­vá­ní je pro ni pří­znač­né. Měla ho už od počát­ku prv­ní kni­hy Stie­ga Lars­so­na. Tvo­ří samo­zřej­mou sou­část její osob­nos­ti. Už se ale nedo­zví­dá­me proč. Může­me si jen domýš­let, že jí má drak dodá­vat sílu. 

Muse­la tvr­dě dřít, aby si své teto­vá­ní moh­la dovolit.

Přes­to jsem se tím začal zabý­vat víc. Dozvě­děl jsem se, že tako­vé­to teto­vá­ní — umě­lec­ky pro­pra­co­va­ný tvor roz­pro­stí­ra­jí­cí se od beder až k lopatkám — stě­ží vyjde lev­ně. A na začát­ku kniž­ní série je Lisbe­th jen mla­dá žena bez peněz žijí­cí v poručnictví.

Muse­la tvr­dě dřít, aby si své teto­vá­ní moh­la dovo­lit. Muse­la ji hnát nesku­teč­ná moti­va­ce. A jak víme, tahle dív­ka nikdy neu­dě­lá nic, pokud k tomu nemá oprav­du dob­rý důvod. Jsem téměř pře­svěd­čen o tom, že za její ces­tou do tatér­ské­ho stu­dia stá­la něja­ká dra­ma­tic­ká udá­lost. Něco, co by jen pro­hlou­bi­lo tajem­no kolem její posta­vy. Pro­to jsem o této otáz­ce během těch pro­bdě­lých nocí přemýšlel.

Četl jsem si o dra­cích. Vyptá­val jsem se lidí, jaký k nim mají vztah. Můj brit­ský vyda­va­tel Chris­to­pher MacLe­ho­se mi dopo­ru­čil návště­vu katedrá­ly sva­té­ho Miku­lá­še v mém rod­ném Stoc­khol­mu. Tam sto­jí vel­ko­le­pá socha z pat­nác­té­ho sto­le­tí zpo­dob­ňu­jí­cí sva­té­ho Jiří, jak mečem zabí­jí draka. Pod­le Chris­to­phe­ra by mne setká­ní s památ­kou moh­lo při­mět k tomu, abych se na ten­to sta­rý pří­běh díval z jiné­ho úhlu pohle­du — zejmé­na pokud bych si sochu pro­hlí­žel oči­ma Lisbe­th Salanderové.

Drak leží na zemi na zádech s kopím zapích­nu­tým v těle a řve hrůzou.

Samo­zřej­mě jsem už v katedrá­le byl i dří­ve —– je to jeden z kla­sic­kých turis­tic­kých cílů ve Stoc­khol­mu —, ale jed­no­ho chlad­né­ho zim­ní­ho dne po dlou­hém tur­né jsem vstou­pil dovnitř a nesta­čil jsem nad sochou žas­nout. Zeza­čát­ku jsem viděl jen to, co vždyc­ky, sva­té­ho Jiří na koni úto­čí­cí­ho na netvo­ra. Ale pak jsem si uvě­do­mil, že se na scé­nu dá nahlí­žet jako na straš­li­vé pří­ko­ří pácha­né na dra­ko­vi, stej­ně dob­ře jako na hrdin­ský sku­tek rytí­ře. Pře­de­vším pro­to, že drak leží na zemi na zádech s kopím zapích­nu­tým v těle a řve hrů­zou. To ovšem neby­lo to nej­pod­stat­něj­ší, na co jsem toho dne přišel.

Ved­le draka totiž sto­jí bron­zo­vá žena a lhos­tej­ně sle­du­je zápas. Trva­lo mi až pře­kva­pi­vě dlou­ho, než jsem pocho­pil, že před­sta­vu­je pan­nu, již má sva­tý Jiří před dra­kem zachrá­nit. Pro mě byla vždy jen nestran­nou pozo­ro­va­tel­kou. A srd­ce mi posko­či­lo, když jsem si uvě­do­mil, co se sta­lo Lisbe­th Salan­de­ro­vé a co ji při­mě­lo k tomu, aby si na záda necha­la vyte­to­vat draka.

V tu chví­li jsem pocho­pil něco nové­ho a zásad­ní­ho o tem­no­tě, kte­rá z ní uči­ni­la neji­ko­nič­těj­ší hrdin­ku moder­ní doby. A přes­ně o tom píšu v Muži, kte­rý hle­dal svůj stín.

Auto­rem člán­ku je David Lagercrantz.


Mimo­cho­dem zazna­me­na­li jste, že všech­ny bro­žo­va­né díly Milé­nia máme nyní v rám­ci let­ní akce pou­ze za 99 Kč? Ide­ál­ní čas se při­pra­vit na pátý díl…