Nej­hor­ší zlo je to, kte­ré vrhá tem­ný stín na tvé vlast­ní srdce.

PAX je spo­leč­ným dílem autor­ky mezi­ná­rod­ních detek­tiv­ních best­selle­rů Åsy Lars­so­no­vé, spi­so­va­tel­ky Inge­ly Kor­sello­vé a ilu­strá­to­ra Henri­ka Jonsso­na. Prv­ní dva díly série vyšly ve Švéd­sku na pod­zim 2014, dal­ší dva vyjdou letos na jaře. V dub­nu 2015 se na pul­tech čes­kých knih­ku­pec­tví obje­ví prv­ní dva díly s názvy Hůl pro­kle­tí a Grim pří­zrak, na pod­zim téhož roku se při­pra­vu­je vydá­ní dal­ších dvou pokračování.

V kaž­dé kni­ze se před­sta­ví nová pří­še­ra — nad­při­ro­ze­ná bytost ze skan­di­náv­ské myto­lo­gie. Děj celé série se ode­hra­je v prů­bě­hu roku a půl.

Kni­hy jsou psá­ny sviž­ným jazy­kem a zaujmou tak mla­dé, nedo­čka­vé čte­ná­ře. Kaž­dá má dra­ma­tic­ký děj s ner­vy drá­sa­jí­cím kon­cem, jenž je nutí sáh­nout po dal­ším dílu. Text dopl­ňu­jí komik­so­vé ilu­stra­ce úspěš­né­ho kres­lí­ře vyda­va­tel­ství DC Comics Henri­ka Jonsso­na, kte­ré dotvá­ře­jí horo­ro­vou atmo­sfé­ru knih a kte­ré oce­ní nejen milov­ní­ci fil­mů a počí­ta­čo­vých her.

Čas je jako tlu­kot srd­ce. Při kaž­dém úde­ru sláb­ne ochran­ný štít svě­ta pro­ti nad­při­ro­ze­ným silám a zlo se chá­pe své příležitosti.

V městečku Mariefred se začínají dít podivné věci

Na idy­lic­kém mís­tě na švéd­ském ven­ko­vě je hlu­bo­ko v pod­ze­mí pod návr­ším s kos­te­lem ukry­ta taj­ná, magic­ká knihov­na. Z hlu­bin věků tu někdo při­vo­lá­vá tem­né síly. K živo­tu se pro­bou­ze­jí nad­při­ro­ze­né bytos­ti. Ochra­na taj­né knihov­ny sláb­ne. Stár­nou­cí stráž­ci knihov­ny Estrid a Mag­nar budou potře­bo­vat pomoc.

Dva­nác­ti­le­tý Alrik a deví­ti­le­tý Vig­go — brat­ři, kte­ří se do Mariefre­du při­stě­ho­va­li do pěs­toun­ské rodi­ny — byli vybrá­ni, aby se sta­li pomoc­ní­ky v boji pro­ti vzmá­ha­jí­cí­mu se zlu. Krát­ce po jejich pří­jez­du se je ale někdo poku­sí z měs­ta vyhnat a na zahra­dě jejich pěs­tou­nů posta­ví hůl prokletí.

Brzy začne oby­va­te­le měs­teč­ka ohro­žo­vat ďábel­ský pes — nebo je to vlkodlak? Když jsou v plném prou­du osla­vy Hallowee­nu, zaú­to­čí noč­ní sto­pař Myling. A pak je tady vra­žed­ná Nixie číha­jí­cí v jezeře…

Mezi tajem­ný­mi bitva­mi musí Alrik s Vig­gem čelit také kaž­do­den­ním výzvám. Vig­gův tyran­ský spo­lu­žák Simon se svou par­tou zne­pří­jem­ňu­je bra­t­rům život, jak jen to jde. Mat­ka chlap­ců, po jejíž pří­tom­nos­ti oba zou­fa­le tou­ží, je vždyc­ky nechá na holič­kách. Vnitř­ní vztek, kte­rý se dere na povrch, nako­nec při­mě­je Alri­ka s Vig­gem jed­nat bez­myš­len­ko­vi­tě. Jak si mají se vším poradit? 

Po prv­ních dvou dob­ro­druž­stvích se k Alri­ko­vi a Vig­go­vi při­po­jí tajem­ná dív­ka Iris. Nabíd­ne jim, že je nau­čí nej­růz­něj­ší kouz­la, a sama je okouz­lí. Ale mohou jí věřit?

Kdo pro­bou­zí všech­ny nad­při­ro­ze­né bytos­ti — gri­my, til­be­ri­sy, impy? Kdo chce z Mariefre­du vyhnat všech­no dob­ro, vlou­pat se do knihov­ny a zís­kat pří­stup k síle ukry­té uvnitř? Alrik a Vig­go v sobě musí najít odva­hu pře­ko­nat strach a musí zdo­ko­na­lit své prá­vě obje­ve­né magic­ké schop­nos­ti, aby ochrá­ni­li sami sebe i ty, kte­ré zača­li mít rádi.

Obsah z 'https://www.youtube.com/e[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.

Ohlasy v tisku

Série PAX vychá­zí v sedm­nác­ti zemích, kaž­dé­ho dílu z prv­ních dvou se jen ve Švéd­sku pro­da­lo více než dva­cet pět tisíc výtis­ků. Vliv­ný švéd­ský lite­rár­ní časo­pis Vi Läser uve­řej­nil výběr nej­lep­ších knih roku a dva ze tří kri­ti­ků v něm uved­li prá­vě PAX. „Hůl pro­kle­tí je neko­neč­ně napí­na­vý pří­běh, kte­rý dětem odha­lu­je kouz­lo knih,“ napsa­la recen­zent­ka Inga­lill Mosan­de­ro­vá. Jed­na z nej­vý­znam­něj­ších švéd­ských lite­rár­ních kri­ti­ček Lot­ta Olsso­no­vá vybra­la v dení­ku Dagens Nyhe­ter Hůl pro­kle­tí mezi pět nej­lep­ších knih roku.

Prv­ní dvě kni­hy série PAX jsou jed­no­znač­ně to nej­na­pí­na­věj­ší a nej­pou­ta­věj­ší, co jsem pro mla­dé čte­ná­ře čet­la. Jsou pros­tě bez­o­styš­ně napí­na­vé. A k tomu ilu­stra­ce, kte­ré ješ­tě zvý­ší inten­zi­tu vyprá­vě­ní. Pokud jste si před­sta­vo­va­li, že grim je stvo­ře­ní podob­né pej­sko­vi, Henrik Jonsson vám uká­že, jak moc jste se spletli. V těch­to kni­hách totiž pří­še­ry vypa­da­jí jako sku­teč­né! (…) POZOR! Tato napí­na­vá fan­ta­sy může vyvo­lat těž­kou závis­lost na čte­ní. Jakmi­le se do ní jed­nou vaše děti a vnou­ča­ta začtou, hro­zí, že začnou zane­dbá­vat své počí­ta­če, mobi­ly i počí­ta­čo­vé hry. My jsme vás varovali.
— Dagens Nyheter

Grim pří­zrak je dechbe­rou­cí vzru­šu­jí­cí fan­ta­sy, kte­rá se dob­ře čte, nic nezjed­no­du­šu­je ani neobě­tu­je ve pro­spěch děje. Strán­ka­mi se řítí­te jako na hor­ské drá­ze a občas zapo­mí­ná­te dýchat. Grim pří­zrak má jen jedi­nou chy­bu: skon­čí… PAX je nej­o­če­ká­va­něj­ší debut roku v oblas­ti lite­ra­tu­ry pro děti a spl­ní to, co sli­bu­je — a ješ­tě víc. Pros­tě chce­te další!
— Tid­nin­gen Kulturen

Záplet­ka je napí­na­vá, jazyk ply­nu­lý a ilu­stra­ce jsou sty­lo­vé a plné akce.
— Göte­bor­gs-Posten

Všech­ny děti ve věku od deví­ti do tři­nác­ti se budou chtít nechat pohl­tit sérií PAX. A nej­spíš i jejich rodi­če a star­ší sourozenci.
— Eskil­stu­na Kuriren

Bude­te lape­ni hned od prv­ní strán­ky. Jde přes­ně o ten druh knih, na jaké jsme čeka­li. Napě­tí, magie, dva smo­la­ři a sever­ská myto­lo­gie… Vel­mi, vel­mi dob­ré a snad­no návykové.
— Barn&Ungdomsbokbloggen

Autoři

Åsa Lars­so­no­vá je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­u­zná­va­něj­ších auto­rek sever­ských detek­tiv­ních romá­nů. Po celém svě­tě se pro­da­ly mili­o­ny jejích knih. V češ­ti­ně jí vyšla pěti­ce titu­lů ze série o práv­nič­ce Rebec­ce Mar­tinsso­no­vé: Slu­neč­ní bou­ře (2010), Pro­li­tá krev (2011), Tem­ná stez­ka (2012), Než pomi­ne tvůj hněv (2012) a Oběť Molo­cho­vi (2013). PAX je její prv­ní série knih pro děti.

Inge­la Kor­sello­vá pra­co­va­la jako uči­tel­ka na základ­ní ško­le. V sou­čas­nos­ti se věnu­je bádá­ní v oblas­ti dět­ské gra­mot­nos­ti a při­pra­vu­je se na dok­to­rát. Napsa­la dva úspěš­né romá­ny pro mla­dé čtenáře.

Henrik Jonsson je komik­so­vý kres­líř, kte­rý pra­co­val pro vyda­va­tel­ství DC Comics na séri­ích, jako je Batman nebo Sui­ci­de Squad. 

Rozhovor s autory

Proč se série jme­nu­je PAX?
Měs­teč­ko, ve kte­rém se pří­běh ode­hrá­vá, se jme­nu­je Mariefred. Ten­to název pochá­zí z latin­ské­ho Pax Mari­ae zna­me­na­jí­cí­ho Mariin mír. Nazý­val se tak kláš­ter, kte­rý ve měs­tě stál na pře­lo­mu pat­nác­té­ho a šest­nác­té­ho sto­le­tí. Poslá­ním chlap­ců v pří­bě­hu je zacho­vat mír — ochrá­nit taj­nou kni­hov­nu, kte­rá se nachá­zí hlu­bo­ko pod kop­cem, kde kdy­si býval onen klášter.

Od detek­ti­vek pro dospě­lé k měst­ské fan­ta­sy pro děti. Jak k tomu došlo, Åso?
Nemys­lím si, že by to byl vel­ký skok. I v mých kni­hách pro dospě­lé se vysky­tu­jí magic­ké nebo nad­při­ro­ze­né prv­ky. Jde o sou­část dědic­tví „mého“ Torn­ské­ho údo­lí (oblast na hra­ni­ci Švéd­ska a Fin­ska, odkud autor­ka pochá­zí, pozn. red.). Mám ráda sever­skou myto­lo­gii a švéd­ský folklor a při­pa­dá mi zábav­né čer­pat z tra­di­ce. Ale je nároč­né psát pro děti. Text nesmí být zjed­no­du­še­ný, musí si udr­žo­vat tem­po. Pří­běh může být děsi­vý, ale záro­veň musí urči­tým způ­so­bem zůstá­vat bez­peč­ný. A vytvo­řit růz­no­ro­dé posta­vy tak, aby to neby­lo klišé — teda! Ale je to zábava.

Inge­lo, vy máte zku­še­nos­ti z prá­ce uči­tel­ky na základ­ní ško­le, dnes se živí­te jako bada­tel­ka a spi­so­va­tel­ka. Jak váš výzkum ovliv­nil sérii PAX?
Pod­le mě jdou všech­ny tyto pro­fe­se ruku v ruce — všech­ny se točí oko­lo tex­tu a uče­ní. Jako stu­dent­ka peda­go­gi­ky jsem nabi­tá infor­ma­ce­mi z nej­no­věj­ších výzku­mů gra­mot­nos­ti a vývo­je dět­ské­ho jazy­ka. Jako uči­tel­ka na základ­ní ško­le jsem si ově­ři­la, co zabí­rá na děti v kou­zel­ném „mezi­vě­ku“ a jaké dru­hy pří­bě­hů jsou dob­ré pro prá­ci ve tří­dě. Mys­lím si, že mé zku­še­nos­ti z výzku­mů i uči­tel­ská pra­xe jsou mi nápo­moc­ny při vytvá­ře­ní jazy­ka a děje v sérii PAX na dosta­teč­ně nároč­né úrovni.

Henri­ku, jste komik­so­vý kres­líř, vystu­do­val jste jed­nu z nej­lep­ších škol ve Spo­je­ných stá­tech. PAX je vaší prv­ní dět­skou kni­hou. Jak se vám na ní pracovalo?
Dřív jsem kres­lil pře­de­vším super­hr­di­ny, akč­ní věci a horo­ry pro ame­ric­ký trh. Když jsem byl požá­dán, abych se podí­lel na této sérii dět­ských knih, nebyl jsem si nejdřív jis­tý, jest­li je to pro mě to pra­vé. Ale rych­le jsem si uvě­do­mil, že je to něco nové­ho a svě­ží­ho, a chtěl jsem se do toho pus­tit. Åsa a Inge­la oplý­va­jí nakaž­li­vým nad­še­ním a fan­ta­zií — je nemož­né nene­chat se jimi inspi­ro­vat. Co se týče ilu­stra­cí, obě autor­ky mi daly hod­ně vol­nos­ti. Necha­ly mě dělat to, co umím nej­líp, aniž by to muse­lo být „roz­to­mi­lé“.

Dopis pro čtenáře od autorek

Milí čte­ná­ři,
my, autor­ky série PAX, píše­me, abychom se bavi­ly. Ano, pros­tě abychom zaba­vi­ly dob­ro­druž­né jede­nác­ti­le­té hol­ky v nás, kte­ré chtě­jí číst napí­na­vé, stra­ši­del­né, zábav­né pří­běhy, jež občas zabrn­ka­jí na stru­ny ner­vů. Naše dospě­lé já zase váš­ni­vě rádo šíří lás­ku ke čte­ní mezi dět­mi. Naším nej­vět­ším přá­ním je, aby všech­ny děti dosta­ly šan­ci zažít zázrak čte­ní — vy víte, co mys­lí­me — stav, kdy jste napros­to pono­ře­ni do pří­bě­hu a nechce­te nic víc než číst dál a dál.

Chce­me, aby pří­běhy série PAX bavi­ly všech­ny děti: klu­ky, hol­ky, kni­ho­mo­ly, ale i ty, pro kte­ré je těž­ké nad čte­ním zví­tě­zit, ty, kte­ří jsou zdán­li­vě „čte­nío­dol­ní“. Pro­to jsme se sna­ži­ly, aby jazyk i děj byly snad­no pří­stup­né, ale ne dětin­ské. Kapi­to­ly jsou krát­ké, a všech­ny díly mají navíc napí­na­vý ote­vře­ný konec. A to všech­no koru­nu­jí úžas­né komik­so­vé ilu­stra­ce Henri­ka Jonssona.

Zdá se, že jsme se vyda­ly správ­ným smě­rem. Den­ně dostá­vá­me dopi­sy, e‑maily a zprá­vy od dětí, rodi­čů, uči­te­lů a kni­hov­ní­ků. Jejich ohla­sy svěd­čí o tom, že jsme dosáh­ly přes­ně toho, čeho jsme dosáh­nout chtě­ly. Hurá!

Tady je pár skvě­lých zpráv, kte­ré nám přišly:

Mamin­ka dva­nác­ti­le­té­ho chlap­ce: „Můj syn si nikdy rád neče­tl. Pokaž­dé to obre­čel. Ale teď… štěs­tím jen září.“

Dese­ti­le­tá dív­ka: „Když mi mam­ka a tať­ka řek­nou, abych večer zhas­la, vět­ši­nou si ješ­tě taj­ně čtu dal­ší kapitolu.“

Dva­nác­ti­le­tý kluk: „Víte přes­ně, co chci číst. Je to, jako kdy­by super talen­to­va­ná jede­nác­ti­le­tá hol­ka napsa­la knížku.“

Otec jede­nác­ti­le­té dív­ky: „Roz­ru­še­ná dce­ra – dyslek­tič­ka – při­jde domů a říká: ‚Musím mít kni­hu Grim pří­zrak. Hned.‘ Navrh­nu jí, že si ji může přát k Váno­cům. A dce­ra odpo­ví: ‚Ne, musím ji mít teď hned! Musím si pře­číst, co se bude dít dál!‘… San­ta zkrát­ka letos bude muset při­jít dřív.“

Kni­hov­ni­ce dět­ské­ho oddě­le­ní: „Pro­puk­la u nás PAX-horeč­ka. Máme dlou­hé sezna­my rezer­va­cí, dokon­ce i poté, co jsme hod­ně knih dokoupili.“

Mamin­ka, kte­rá svým dětem před­čí­tá: „S Holí pro­kle­tí stra­ší­me děti před spa­ním. Je to tak dob­ré, že i můj man­žel poslou­chá a žado­ní o dal­ší kapi­to­lu. Toto je čte­ní ve své nej­lep­ší mož­né podobě.“

Když tohle čte­me, vstu­pu­jí nám slzy do očí. A ješ­tě víc se těší­me na dal­ší psa­ní o Alri­ko­vi a Vig­go­vi, našich milo­va­ných malých „mag­ne­tech na problémy“.

PAX!

Člá­nek včet­ně ilu­stra­cí z kni­hy ve for­má­tu pdf zde