V roce 2017 jste vydala román Dům s vypůjčeným výhledem. Někdo v něm našel detektivku, někdo psychologický román. Jeho děj se odehrával v Japonsku, kde jste mimo jiné také žila, ale i v dalších státech, které jste navštívila. Kam jste umístila děj nové knihy? Vím, že od roku 2019 pobýváte v Římě, tak mě zajímá, jestli se tam tohle město měst otisklo také…

Měs­to, ve kte­rém se nová kni­ha ode­hrá­vá, jsem nazva­la jen Měs­tem, řeka, kte­rá jím pro­té­ká, se jme­nu­je Řeka. Tyhle lidi totiž může­me potkat kde­ko­liv, jejich pří­běhy nás obklo­pu­jí všu­de, jsou to nej­spíš běž­né pří­běhy o hle­dá­ní. Mísí se v nich lás­ka se zkla­má­ním, tou­ha po prav­dě se závis­los­tí na lžích, potká­va­jí se v nich vzpo­mín­ky na minu­lost s totál­ním zapo­mně­ním. Když se kaž­dý roz­hléd­ne kolem sebe, vidí, že vlast­ně všich­ni pořád svá­dě­jí své malé a vel­ké boje. Sna­žím se nesou­dit a nebýt ani jenom vypra­vě­čem. Pokou­ším se popsat pohled jed­not­li­vých postav, to, jak situ­a­ci pro­ží­va­jí, čte­nář čas­to vidí i do jejich myš­le­nek. Před­cho­zí kni­ha Dům s vypůj­če­ným výhle­dem byla v pod­sta­tě o jed­nom roce hrdin­ky v Japon­sku, v Tokiu. Ten­to­krát jsem pří­běhy roz­pro­stře­la do něko­li­ka let, tak­že vidí­me, kam se posta­vy posou­va­jí, tře­ba k něče­mu lep­ší­mu, nebo k napros­té tragédii. 

Říkáte, že jsou to příběhy o hledání. O hledání čeho?

Tře­ba o hle­dá­ní per­spek­ti­vy, ze kte­ré může­me nahlí­žet body zlo­mu v našem živo­tě. Jak říká jed­na posta­va v kni­ze, něko­mu se utrh­ne ucho od ige­lit­ky a už naří­ká, že má těž­ký život, jako by nevě­děl, že ten oprav­do­vý prů­švih na něj čeká, že je před ním. Nejsem vel­ký opti­mis­ta, ale domní­vám se, že ved­le kaž­dých dve­ří, kte­ré nám život při­bouch­ne před nosem, jsou pros­tě vždyc­ky jed­ny jiné ote­vře­né. Mož­ná jsou moc dale­ko na to, aby je člo­věk hned viděl, mož­ná je moc zabed­ně­ný a nevi­dí je, i když jsou těs­ně ved­le něj, ale musí je hle­dat. O tom je asi moje kníž­ka, o hle­dá­ní náhrad­ních dveří.

V knize Tohle město, tahle řeka se proplétají osudy různých lidí. Potkala jste je někde?

Urči­tě. A vy nej­spíš taky. Posta­vy, kte­ré popi­su­ju, jsou čas­to inspi­ro­vá­ny osu­dy lidí, kte­ré znám. Mnoh­dy vychá­zím z vlast­ních zážit­ků a vzpo­mí­nek, zají­ma­vý je pro mě ale i mustr, kte­rý otis­ku­jí naše zku­še­nos­ti do vzpo­mí­nek, to, jak je mění. Co vyjde na povrch, když člo­věk zvol­ní? Když se pono­ří hlou­bě­ji do sebe, do své­ho živo­ta? Časem se mu někte­ré věci pro­po­jí v neče­ka­ných sou­vis­los­tech. V pří­bě­hu Klá­ry jsem asi nej­blíž prav­di­vé­mu popi­su věcí, kte­ré jsem zaži­la na vlast­ní kůži, a nejsou to ty nej­lep­ší vzpo­mín­ky, co mám. Klá­řin pří­běh vyús­tí do vel­mi dra­ma­tic­ké­ho kon­flik­tu, ten naštěs­tí není z vlast­ní zku­še­nos­ti, a ona se ho sna­ží potla­čit, zata­jit. Jako auto­ra mě zají­má prá­vě to, co je ukry­té, co člo­věk neroz­po­zná. To, jak vel­ké dra­ma se ode­hrá­vá ve ved­lej­ším bytě nebo v člo­vě­ku, kte­ré­ho má na dosah. 

## Po čtyřech letech vydáváte druhou knihu. Psala se vám oproti té první knížce jinak?

Psa­ní je pro mě daleký obzor, svo­bo­da, hra, plachtě­ní v bez­mo­to­ro­vém letou­nu, člo­věk se nesmí bát. Obě kni­hy se mi psa­ly podob­ně snad­no. Nej­dů­le­ži­těj­ší je dostat se do sebe, kde to na člo­vě­ka všech­no čeká sko­ro nachys­ta­né. Samo­zřej­mě, pak je neko­neč­ná prá­ce kni­hu dotáh­nout do finál­ní podo­by, ale samot­né psa­ní, to je za odmě­nu. Člo­věk se musí oddat tomu, co dělá, jinak to nemá smy­sl. Kni­hu Tohle měs­to, tahle řeka jsem psa­la s pře­stáv­ka­mi zhru­ba dva roky, zby­tek času jsem zabyd­lo­va­la pěti­člen­nou rodi­nu v jiné zemi, pře­stě­ho­va­la ji z jiné­ho kon­ti­nen­tu, psa­la člán­ky a také jsem se věno­va­la jiným projektům. 

Jakým projektům jste se věnovala?

Nej­víc asi psa­ní o Římě. To měs­to mě fas­ci­nu­je a mys­lím, že v člo­vě­ku pro­bou­zí novou for­mu cit­li­vos­ti. Tady může­te jen sedět na uli­ci, pít kafe a zírat před sebe, vaše poci­ty jsou tak inten­ziv­ní, že tro­chu neví­te, co si s nimi počít. Spous­ta věcí v Římě nefun­gu­je, nevy­vá­že­jí moc popel­ni­ce, je tu zasta­ra­lá měst­ská dopra­va, ale ta his­to­rie na kaž­dém rohu, saha­jí­cí tisí­ce let zpát­ky, její pozůstat­ky, kte­ré jsou dva­cet tři­cet met­rů pod vaším kavá­ren­ským stol­kem, to všech­no je cítit ve vzdu­chu. Tak­že píšu prů­běž­ně kni­hu o poby­tu ve Věč­ném měs­tě. Ješ­tě v bez­sta­rost­ných dobách před covi­dem jsem zača­la psát posta­po­ka­lyp­tic­ký román, ten jsem ale muse­la vzhle­dem k tomu, jak tíži­vá doba při­šla, zatím odlo­žit. Mís­to toho jsem psa­la Deník z řím­ské karan­té­ny.

Jako novinářka jste „vypsaná“ už z článků. Co vás drží u toho, abyste psala i „po práci“ a pracovala na románech či povídkách? A kdy to děláte — zajímá mě, jestli přepínáte do nějakého jiného módu nebo tak?

Slo­vo vypsa­ná bych pou­ži­la jen nera­da, zní mi to spíš jako vypsa­ná pro­pis­ka. Psa­ní člán­ků do novin a psa­ní lite­ra­tu­ry beru jako dvě napros­to roz­díl­né sna­hy. U člán­ků se drží­te zpát­ky, vychá­zí­te z dat a z přes­ných čísel, to moje pova­ha někdy špat­ně sná­ší. Když mám „fak­tic­ké“ prá­ce moc, tak spíš než že pře­pí­nám, utí­kám k pří­bě­hům, k ima­gi­na­ci. Tře­ba když jsem pra­co­va­la na plný úva­zek v Lido­vých novi­nách, tak jsem večer po pří­cho­du domů uspá­va­la děti bláz­ni­vý­mi vymyš­le­ný­mi pří­běhy o Čubi­ču­ko­vi a Lubi­lu­n­dě, kte­ré byly rea­li­tě vzdá­le­né, jak jen to šlo. A dou­fám, že je jed­nou taky zpra­cu­ju do kni­hy pro děti. V cizi­ně mám vět­ši­nou svo­bod­něj­ší pra­cov­ní tem­po a můžu se věno­vat věcem, kte­ré mi jsou blíz­ké, psát člán­ky, kde je pro­stor nejen pro fak­ta, ale i pro fan­ta­zii, snad i humor, dokon­ce i pro zby­teč­né věty. 

## Itálie na tom byla na začátku roku 2020 dost zle, vy sama jste o té době napsala Deník z římské karantény, který se stal součástí knihy Doba koronavirová. Jaká je situace v Itálii teď? O rok později se zdá být nejhorší situace v České republice. Můžeme se od Italů něčemu přiučit?

Deník z řím­ské karan­té­ny je dob­rý pří­klad mixu tvr­dých dat a vol­né­ho vyprá­vě­ní. Bylo osvo­bo­zu­jí­cí ten prů­švih břez­na 2020 takhle zachy­tit. Byli jsme prv­ní zemí vyspě­lé­ho svě­ta, kte­rá spadla do karan­té­ny, doslo­va přes noc tu mělo zákaz vychá­ze­ní šede­sát mili­o­nů lidí a nikdo to pře­dem neče­kal. Nevě­dě­li jsme, co bude dál, jest­li dojdou potra­vi­ny, jest­li situ­a­ci nevez­me do svých rukou mafie. Zná­má ital­ská kata­stro­fa sever­ních regi­o­nů se ode­hrá­va­la šest set kilo­me­t­rů od nás a my jsme najed­nou nesmě­li pět­a­pa­de­sát dní vyjít z domu? Všu­de hlí­da­li Cara­bi­nie­ri se samo­pa­ly a jen pro úpl­nost, v Laziu, regi­o­nu, ve kte­rém leží Řím, bylo teh­dy na téměř šest mili­o­nů lidí sto deset pozi­tiv­ních pří­pa­dů, na JIP leže­lo pat­náct lidí. Mys­lím, že ten loc­kdown byl zby­teč­ně tvr­dý, ale zabra­lo to. Situ­a­ci v Čechách samo­zřej­mě sle­du­ju, v Itá­lii dnes člo­vě­ka bez rouš­ky nepo­tká­te — a tahle pou­če­ná ukáz­ně­nost je v Čes­ku tro­chu pro­blém. Říma­né jsou stá­le vel­mi opa­tr­ní, drží si odstup, ital­ská vlá­da rea­gu­je pruž­ně a věc­ně na nárůst one­moc­ně­ní, hlí­da­jí počet obsa­ze­ných lůžek na JIP, nesmí pře­kro­čit tře­ti­nu, jinak vědí, že bude zle, že to zdra­vot­ní­ci nebu­dou zvlá­dat a lidé začnou zby­teč­ně umí­rat. Čes­ká vlá­da, řek­la bych, svo­je šan­ce při­u­čit se kde­ko­liv ve svě­tě, nejen v Itá­lii, nevy­u­ži­la. A je mi napros­tou záha­dou proč. Dou­fám, že nako­nec i tenhle prů­švih pomi­ne, už se moc na oby­čej­ný život bez covi­du těším.