Máte detail­ně zma­po­va­nou his­to­rii dva­cá­té­ho sto­le­tí, sezna­mu­je­te s ní divá­ky a čte­ná­ře pro­střed­nic­tvím růz­ných pořa­dů i nauč­ných knih. Jak vní­má­te dnešek? Ptám se pro­to, že jsem sly­šel váš pro­jev na Let­né a tam mě napadlo, že se vás musím zeptat. Samo­zřej­mě jako his­to­rik asi nebu­de­te kal­ku­lo­vat, ale ději­ny zná­te dob­ře. Letos uběh­ne tři­cet let od same­to­vé revo­lu­ce. Jak důle­ži­té to byly roky z vaše­ho pohledu? 
Nikdy bych si netroufl říci, že mám detail­ně zma­po­va­nou his­to­rii dva­cá­té­ho sto­le­tí, netroufl bych si ani říci, že mám zma­po­va­nou his­to­rii dva­cá­té­ho sto­le­tí v poměr­ně malém geo­gra­fic­kém are­á­lu dneš­ní Čes­ké repub­li­ky, netroufl bych si ani říci, že mám detail­ně zma­po­va­né pocho­dy a trans­por­ty smr­ti na kon­ci vál­ky v našem pohra­ni­čí. Zma­po­vá­ní kaž­dé z díl­čích či regi­o­nál­ních témat naší moder­ní his­to­rie je prá­ce na něko­lik živo­tů. A pokud jde o dnešek a můj pohled: nejsem pro­fe­si­o­nál­ní his­to­rik, tak­že kal­ku­lo­vat bych mohl, ale nechci. Těch tři­cet let od kon­ce komu­nis­tic­ké­ho reži­mu je pro naši spo­leč­nost asi pod­stat­něj­ších, než si při­pouš­tí­me. Pro mne je asi nej­zá­sad­něj­ší zprá­vou polis­to­pa­do­vé­ho vývo­je fakt, že řadě spo­lu­ob­ča­nů se po šedi­vé a tís­ni­vé náru­či repre­siv­ní­ho reži­mu stýská. Plné regá­ly v obcho­dech jsme při­ja­li úpl­ně hlad­ce, ale s odpo­věd­nos­tí za vlast­ní koná­ní je to tro­chu obtíž­něj­ší. Ona totiž demo­kra­cie naši odpo­věd­nost potřebuje. 

Plné regá­ly v obcho­dech jsme při­ja­li úpl­ně hlad­ce, ale s odpo­věd­nos­tí za vlast­ní koná­ní je to tro­chu obtížnější.

Na roz­díl od Ost­nů a oprá­tek mi Sny a seky­ry při­jdou ješ­tě víc pod povr­chem, osob­ně jsem tam našel víc postav, kte­ré jsem neznal. Jak moc pro­bá­da­ná pod­le vás his­to­rie dva­cá­té­ho sto­le­tí je? A dají se ješ­tě nachá­zet pří­běhy, kte­ré dopo­sud zůstá­va­ly skryté?
Od roku 1989 udě­la­la his­to­ric­ká obec i veřej­nost v pozná­ní našich moder­ních dějin obrov­ský skok vpřed, ale dva­cá­té sto­le­tí bylo pro ten­to regi­on nato­lik kom­pli­ko­va­né, sple­ti­té a plné zvra­tů, při kte­rých se láma­ly kos­ti i duše, že lze pocti­vě říci, že pří­běhy bude­me nachá­zet ješ­tě za desít­ky let. Tedy pokud budou něko­ho zají­mat. Před his­to­ri­ky i bada­te­li se stá­le tyčí poho­ří archiv­ních mate­ri­á­lů, výpo­vě­dí pamět­ní­ků. Sta­čí povy­táh­nout jeden doku­ment a vysy­pou se na vás desít­ky pří­bě­hů, kte­ré by stá­ly za připomínku. 

Útva­ry vašich mik­ro­po­ví­dek mi při­jdou vel­mi blíz­ké, jako by říka­ly, že kaž­dý vel­ký člo­věk je záro­veň pořád jen člo­věk. Jako bys­te his­to­rii, kte­rou čas pro­mě­nil v čer­no­bí­lou, zase natí­ral bar­vou, vde­cho­val jí život. Kde se ve vás ty nápa­dy berou — a jak těž­ké je jejich zpracování? 
Nevím, jest­li jsou vel­cí a malí lidé. Jsou lidé, kte­ré dva­cá­té sto­le­tí roze­mle­lo na prá­šek, jsou lidé, kte­ří se dosta­li na výslu­ní a pak je to roze­mle­lo na prá­šek, jsou lidé, a těch je naštěs­tí vět­ši­na, oko­lo kte­rých ději­ny jenom pro­šly nebo do nich lehce str­či­ly rame­nem či loktem. Málo­kte­rá his­to­ric­ká posta­va, ať už je to minis­tr pro­tek­to­rát­ní vlá­dy, doprav­ní stráž­ník, nebo farář ze zapad­lé ves­ni­ce v horách, je čer­no­bí­lá, někte­ré posta­vy dokon­ce v prů­bě­hu dějin bar­vu mění. A kde se berou nápa­dy? Někdy na mís­tě kon­krét­ní udá­los­ti, někdy nad archiv­ním doku­men­tem, někdy při sle­do­vá­ní fil­mu, někdy při nalé­vá­ní vína. Zpra­co­vá­ní už je dílem oka­mži­ku, povíd­ka se vět­ši­nou obje­ví v mys­li jako hoto­vé slo­ho­vé cvičení. 

Navště­vu­je­te tedy mís­ta, o nichž potom píšete? 
Řadu míst, o kte­rých píši, jsem sku­teč­ně navští­vil. Na někte­rých je his­to­rie zabe­to­no­vá­na pod náno­sem nověj­ších sta­veb, na jiných je rána stá­le ote­vře­ná. Někte­rá mís­ta vyvo­la­jí tís­ni­vý pocit, jin­de vám inten­ziv­ní sou­čas­nost pro­žít his­to­ric­kou chví­li pros­tě nedovolí. 

A píše­te tedy tře­ba někdy i pří­mo v terénu?
Pár mik­ro­po­ví­dek jsem pří­mo na mís­tě nebo v nej­bliž­ším pohos­tin­ství sku­teč­ně napsal, ale vět­ši­nou píši doma. Nevím, zda se dá mlu­vit o spi­so­va­tel­ské prá­ci, když je to spí­še zába­va. Pokud jde o his­to­ric­ké prů­vod­ce, jejich napsá­ní před­chá­zí stu­di­um lite­ra­tu­ry a archiv­ních pra­me­nů, pokud jde o belet­rii, ta se obje­vu­je na papí­ře v pod­sta­tě samovolně. 

Pro řadu z nás byla opti­mis­tic­ká deva­de­sá­tá léta, i když dnes se uka­zu­je, že nej­op­ti­mis­tič­těj­ší asi byla pro býva­lé esté­bá­ky a veksláky.

Jaké obdo­bí našich dějin bylo pod­le vás nej­op­ti­mis­tič­těj­ší nebo nejpohodovější? 
Kdy­bys­te se zeptal, jaké bylo nej­hor­ší, nevá­hal bych. Ale s opti­mis­tic­ký­mi obdo­bí­mi je tro­chu nesnáz a hod­ně zále­ží na osob­ním pohle­du. Pro rádo­by vlas­ten­ce byl jis­tě opti­mis­tic­ký rok 1938, pro čes­ké fašis­ty byl jis­tě opti­mis­tic­ký rok 1939, pro vel­kou vět­ši­nu spo­leč­nos­ti rok 1945, pro Kle­men­ta Got­twal­da a dal­ší komu­nis­tic­ké poli­tic­ké gan­gs­te­ry rok 1948. Pro řadu lidí byla jis­tě opti­mis­tic­ká dru­há polo­vi­na šede­sá­tých let, pro ty, kdo pořád ješ­tě sedě­li v komu­nis­tic­kých ura­no­vých lágrech asi moc ne. Pro řadu z nás byla opti­mis­tic­ká deva­de­sá­tá léta, i když dnes se uka­zu­je, že nej­op­ti­mis­tič­těj­ší asi byla pro býva­lé esté­bá­ky a veksláky. 

Nedáv­no jsem sly­šel od jed­no­ho soci­o­lo­ga a novi­ná­ře, že se máme úpl­ně nej­lé­pe v his­to­rii. Nezdá se však, že by spo­leč­nost byla spo­ko­je­ná. Čím to pod­le vás je? 
Někdo je spo­ko­jen, někdo nespo­ko­jen. Někdo se sna­ží dělat, co umí, ať už je lékař, nebo truh­lář, a sna­ží se tře­ba půso­bit i na svo­je oko­lí. Někdo se sna­ží roze­štvá­vat, nálep­ko­vat a ško­dit. Obá­vám se, že na „nespo­ko­je­nos­ti“ má svým vystu­po­vá­ním lví podíl sou­čas­ná vrchol­ná poli­tic­ká reprezentace.

Píše­te o chví­lích, kte­ré udě­la­jí z malé­ho oka­mži­ku vel­ké ději­ny — je mož­né tyto chví­le najít jen s odstu­pem, nebo se oprav­du dějí denně? 
Urči­tě se dějí den­ně, jen si jich, poto­pe­ni v běž­ném život­ním pro­vo­zu, nemu­sí­me v tu chví­li všim­nout. Pokud se tedy nejed­ná o náraz typu komu­nis­tic­ké­ho puče, měno­vé refor­my nebo oku­pa­ce cizí­mi tan­ky. Toho si všim­ne kaž­dý, ale někdo se sto­čí do uli­ty a nechá vel­ké oka­mži­ky prou­dit oko­lo sebe. Mož­ná je to zásad­ní stra­te­gie pro přežití.