Čte­nář­ky a čte­ná­ři před­cho­zích děl Vik­to­rie Hani­šo­vé již zřej­mě tuší, že banál­ní téma­ta jí nejsou vlast­ní. Ani její nový román Nedě­le odpo­led­ne není v tom­to ohle­du výjim­kou. Na samém začát­ku nás vyprá­vě­ní zave­de do dět­ství Tea, chlap­ce, kte­ré­ho doma vzdě­lá­vá úzkost­li­vá, sil­ně věří­cí mat­ka. Teo je jedi­ná­ček a samo­tář. Jedi­nou spo­leč­nost mu kro­mě rodi­čů dělá ima­gi­nár­ní pří­tel Hyn, kte­rý se však Tea nezdrá­há opa­ko­va­ně poni­žo­vat. Dal­ší zásad­ní oso­bu v živo­tě chlap­ce před­sta­vu­je otec, jenž však trá­ví více času v prá­ci než se svou rodi­nou a kaž­dé neděl­ní odpo­led­ne odchá­zí nezná­mo kam. Teo­vi to nedá a otce se opa­ko­va­ně ptá. Kam otec nedě­li co nedě­li vyrá­ží, však nadá­le zůstá­vá tajemstvím.

Celý dějem pro­chá­zí motiv nehar­mo­nic­ké­ho rodin­né­ho pro­stře­dí, kte­rý je cha­rak­te­ris­tic­ký i pro dal­ší kni­hy Hani­šo­vé, jako jsou tře­ba Hou­bař­ka nebo Rekon­struk­ce. „Netu­ším, co mě k těm­to téma­tům vede. Mož­ná se pod­vě­do­mě bojím, že se všech­no obrá­tí v cha­os, tak se na to sna­žím při­pra­vit,“ zamýš­lí se autorka. 

Dal­ší z témat, jež Nedě­le odpo­led­ne ote­ví­rá, je naslou­chá­ní faleš­ným kaza­te­lům, což dle Hani­šo­vé před­sta­vu­je pal­či­vý pro­blém sou­čas­né spo­leč­nos­ti. A zda­le­ka se nemu­sí jed­nat pou­ze o nábo­žen­ské vyzná­ní. „Když vidím, jak lidé zbož­ňu­jí celebri­ty a poli­ti­ky, jak se upí­na­jí k nevě­dec­kým teo­ri­ím, jak jsou schop­ní úpl­ně vypnout rozum, říkám si, že to je taky jis­tá for­ma nábo­žen­ství. Tako­vým lidem nelze opo­no­vat raci­o­nál­ní­mi argu­men­ty, pro­to­že je neve­de rozum, ale víra,“ míní spisovatelka. 

Jiná dějo­vá lin­ka pří­bě­hu se věnu­je „šmej­dům“, pod­vod­ným pro­dej­cům, kte­ří pro­střed­nic­tvím před­vá­dě­cích akcí a pro­myš­le­né mani­pu­la­ce vydě­lá­va­jí na pro­de­jích nekva­lit­ní­ho a předra­že­né­ho zbo­ží. Jejich ter­čem jsou čas­to lidé v důcho­do­vém věku. „To je trest za kos­mic­ké hrn­ce, kte­ré mi dala do výba­vy babič­ka a kte­ré se ne a ne roz­bít. Babič­ka kdy­si na akce šmej­dů jez­di­la a vzpo­mí­nám si, jak jsem jí ten­krát nevě­ři­la, že by to moh­lo být tak hroz­né. To by pře­ce stát zakro­čil,“ říká Hanišová. 

Děj se ode­hrá­vá v čes­kém pro­stře­dí — kro­mě hlav­ní­ho měs­ta je vyprá­vě­ní zasa­ze­no do Kopi­dl­na a Jičí­na. „V posled­ních letech hod­ně jez­dím po čes­kých knihov­nách a pořád mar­ně čekám, až mě pozvou do jičín­ské knihov­ny, kam kaž­do­roč­ně jez­dí­me s rodi­nou do domu, kte­rý pat­ří pří­te­lo­vě rodi­ně, tak snad je tato kni­ha navna­dí. Je to moje oblí­be­né měs­to a jako kova­ný Pra­žák říkám, že si dove­du před­sta­vit, že bych se tam jed­nou pře­stě­ho­va­la,“ při­zná­vá spisovatelka. 

Tře­ba­že pří­běh nemá reál­ný základ, autor­ka při psa­ní uplat­ni­la své boha­té osob­ní zku­še­nos­ti i vzpo­mín­ky na vyprá­vě­ní blíz­kých. Zdro­jem inspi­ra­ce jí byla mimo jiné Ire­na, spo­lu­žač­ka z gym­ná­zia, kte­rá se sta­la člen­kou sek­ty. „Jed­nou mě vza­la na cír­kev­ní setká­ní a byl to záži­tek. Vzpo­mí­nám si, že jsem se jich pta­la, co mám jako dělat, když na Boha nevě­řím, a oni mi bez váhá­ní odpo­vě­dě­li, že se musím mod­lit, abych uvě­ři­la,“ vypráví.

V kni­ze Hani­šo­vá pou­ži­la i množ­ství slan­go­vých slov a novo­tva­rů, kte­ré zaslech­la ve svém oko­lí. „Jed­ná se o výra­zy, kte­ré jsem někde zaslech­la nebo jsem si je vymys­le­la sama. Auto­rem mno­ha výro­ků je kama­rád mých dětí Jir­ka, od něhož napří­klad pochá­zí výraz ‚jdu máčet drát‘,“ smě­je se. 

Námět nové­ho romá­nu při­tom při­šel zčis­ta­jas­na. „Jed­nou jsem nemoh­la spát, a tak jsem vymys­le­la základ pří­bě­hu. Žád­ný předob­raz to nemá, pros­tě jsem dosta­la nápad, kte­rý sta­či­lo roz­pra­co­vat,“ vysvět­lu­je. Kni­ha pak vzni­ka­la něko­lik let. „Samot­né psa­ní mi trva­lo něco přes rok, reál­ně vza­to však na kni­ze pra­cu­ji mno­hem déle. Pro­mýš­le­ní cho­re­o­gra­fie, cha­rak­te­ri­za­ce postav a pro­po­je­ní udá­los­tí mi vždyc­ky zabe­re spous­tu času,“ při­bli­žu­je Hanišová. 

Pokud jde o pod­mín­ky při psa­ní, nekla­de si pře­hna­né náro­ky a doká­že psát takřka kde­ko­li a kdy­ko­li. „Nicmé­ně je fakt, že už nemám stej­ný dri­ve, jako když jsem začí­na­la. Moje prv­ní dvě kni­hy vznik­ly na dět­ských hřiš­tích a v nákup­ních cen­t­rech, teď si aspoň dávám slu­chát­ka, když to nejde jinak,“ popisuje.

Na všech svých kni­hách spo­lu­pra­co­va­la s redak­to­rem Zdeň­kem Staszkem, neji­nak je tomu u její novin­ky. „Dnes už doká­žu před­jí­mat, co mi Zde­něk vyškrt­ne, a při­způ­so­bím se tomu. Zde­něk mi toho vyškr­tá­vá pořád míň a já zase víc při­jí­mám jeho komen­tá­ře, mys­lím, že ví, co dělá,“ říká.

Vik­to­rie Hani­šo­vá však není jenom autor­kou, v posled­ní letech se zařa­di­la také mezi uzná­va­né pře­kla­da­tel­ky. Na kon­tě má napří­klad pře­klad romá­nu Dív­ka, žena, jiné, oce­ně­né­ho pres­tiž­ní Boo­ke­ro­vou cenou, nebo popu­lár­ně-nauč­né kni­hy Sito­pie. Aktu­ál­ně pra­cu­je na při­pra­vo­va­né novin­ce Chy­bě­jí­cí svět­lo Nino Hara­tischwi­li­o­vé. „Upřím­ně řeče­no, nemám moc ten­den­ci roz­dě­lo­vat lite­ra­tu­ru na čes­kou a zahra­nič­ní, při­jde mi to pros­tě jako lite­ra­tu­ra. Odkou­ká­vat nic nehod­lám, ale urči­tě se to děje pro­ti mé vůli a vědo­mí,“ domní­vá se.

A co je pod­le autor­ky hlav­ním posel­stvím její nové kni­hy? „Pokud máte pro­blém, řeš­te ho. Zajdě­te si za psy­cho­lo­gem, mluv­te o tom se svý­mi blíz­ký­mi, při­znej­te si chy­by i úspě­chy. Ale hlav­ně o pro­blé­mech nemlč­te, ať neza­tí­ží­te dal­ší gene­ra­ci,“ vzka­zu­je na závěr.