Transfer je v kni­ze letišt­ní pro­stor, kde se potká­va­jí lidé s růz­ný­mi osu­dy. Má ten název pro tebe ješ­tě dal­ší význam? 

Kaž­dý ze čtyř pro­ta­go­nis­tů se ve stej­ném oka­mži­ku ocit­ne na stej­ném mís­tě v bodě, kdy se nachá­zí na něja­ké zásad­ní osob­ní kři­žo­vat­ce, něco pod­stat­né­ho si musí vyře­šit, pohnout se novým smě­rem, smí­řit se, nebo vyrůst, posunout.

Jak kni­ha vzni­ka­la? Měla jsi od začát­ku plán spo­jit něko­lik pří­bě­hů do jed­no­ho cel­ku, nebo to vykrys­ta­li­zo­va­lo spon­tán­ně v prů­bě­hu psaní?

Transfer vzni­kl úpl­ně neplá­no­va­ně, je to tako­vý levo­bo­ček. Del­ší dobu v hla­vě nosím roz­sáh­lej­ší text, asi román, kte­rý je ale pořád v gesta­ci, pro­to­že jsem zatím nemě­la čas se mu pořád­ně věno­vat. V jed­nom oka­mži­ku mě ze zálo­hy pře­padly ty čty­ři posta­vy a zce­la neče­ka­ně se mi vme­ze­ři­ly do tvůr­čích plá­nů. A najed­nou z nich byl vcel­ku kom­pakt­ní text, redak­ce se uja­la Klá­ra Fley­ber­ko­vá a celé to tra­dič­ně posu­nu­la o ligu výš. Řek­la bych, že Transfer vzni­kl ze všech mých del­ších věcí asi nej­spon­tán­ně­ji a psal se sám, mys­lím, že mi netr­val déle než měsíc.

Tvo­je kni­hy jsou pře­klá­dá­ny do řady jazy­ků, ces­tu­ješ po svě­tě, pro­chá­zíš transfe­ry, byla to tvo­je inspirace?

Nepo­chyb­ně, od doby, kdy jsem ode­vzda­la ruko­pis, už jsem něko­li­krát někam letě­la a pokaž­dé mi bylo líto, že k tex­tu nemůžu ješ­tě něco dopsat, pro­to­že se tam pokaž­dé při­ho­dí něco zají­ma­vé­ho a neče­ka­né­ho. Feno­mén ces­to­vá­ní svá­dí najed­nou do stej­né­ho pro­sto­ru lidi, kte­ří se vůbec nezna­jí a jsou čas­to odsou­ze­ni spo­lu nedob­ro­vol­ně strá­vit mno­ho hodin. Záro­veň je to pro­stře­dí vel­mi boha­té na emo­ce, lidé jsou una­ve­ní a vystre­so­va­ní, mnoh­dy vysta­ve­ní zce­la novým soci­ál­ním situ­a­cím a pří­le­ži­tos­tem. Já jsem se tře­ba s jed­ním chlap­cem sezná­mi­la tak, že na něj při letu ze Sofie spa­dl kus oblo­že­ní leta­dla s výstraž­ným nápi­sem. Sedě­la jsem o seda­dlo za ním, on se na mě s tou cedu­lí oto­čil a poví­dá: „To je tvo­je?“ To pro­stře­dí je nevy­čer­pa­tel­ným zdro­jem inspirace.

Kaž­dá tvo­je kni­ha je jiná. Opro­ti před­chá­ze­jí­cí­mu romá­nu Ost­rov, kte­rý odka­zu­je na stře­do­vě­ké legen­dy a je hol­dem svo­bod­né­mu vypra­věč­ství, ote­ví­rá Transfer řadu sou­čas­ných témat. Jak si vybí­ráš námě­ty na knihy?

Já bych ani neřek­la, že se ty kni­hy liší, spíš nao­pak, píšu pořád o tom­též, jen se mění kuli­sy. A ono to zní jako klišé, ale u mě ta vol­ba oprav­du nikdy nebý­vá výsle­dek raci­o­nál­ní úva­hy, neří­kám si, že bych chtě­la napsat o tomhle téma­tu, pro­to­že je důle­ži­té, spíš si mě ten námět sám najde. V tomhle kon­krét­ním pří­pa­dě to mys­lím zača­lo tak, že mě oslo­vi­la jed­na sou­kro­má tele­vi­ze, jest­li bych pro ně nemě­la námět na pořad, já jim navrh­la seri­ál, oni mě ho necha­li něko­li­krát upra­vit, načež ho zamít­li s tím, že by byl pro jejich divá­ky pří­liš nároč­ný a tem­ný. Jeden z pří­bě­hů posta­vy z Transfe­ru je tedy relik­tem z toho tele­viz­ní­ho námě­tu, ostat­ní se nějak orga­nic­ky přidaly.

Z archivu Biancy Bellové

V letoš­ním roce jsi za román Jeze­ro zís­ka­la dal­ší oce­ně­ní, ten­to­krát mimo­řád­ně význam­nou evrop­skou lite­rár­ní cenu — EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze. Co pro tebe jako autor­ku tako­vá cena znamená?

Ta cena byla za ang­lic­ký pře­klad Jeze­ra, kte­rý pře­ve­dl Alex Zuc­ker, vyhrá­li jsme ji spo­leč­ně. Lidé, kte­ří se pohy­bu­jí v brit­ských lite­rár­ních kru­zích — recen­zen­ti, dra­ma­tur­go­vé fes­ti­va­lů, mode­rá­to­ři —, ji dob­ře zna­jí. V tom­to smě­ru bylo zají­ma­vé na sebe upo­zor­nit, i když se žád­né pro­dej­ní rekor­dy neko­na­ly. Asi nej­hez­čí moment té ceny byl v napě­tí, kte­ré její prů­běh při­ná­ší — zni­če­ho­nic se dozví­te, že jste na lon­g­lis­tu oce­ně­ní, z něj pak porot­ci po dvou měsí­cích vybe­rou účast­ní­ky užší­ho finá­le a ti se pak výsle­dek dozvě­dí o měsíc poz­dě­ji na vyhlá­še­ní v Lon­dýně. To zhru­ba tří­mě­síč­ní stup­ňo­va­né napě­tí je zdro­jem sil­ných emo­cí, pro mě bylo ve chví­li vyhlá­še­ní nej­dů­le­ži­těj­ší nedat na sobě před kame­ra­mi znát zkla­má­ní, až vyhra­je někdo jiný. O to vět­ší byla pak radost, že se ta mizi­vá prav­dě­po­dob­nost oprav­du napl­ni­la, i když mezi nomi­no­va­ný­mi byli tře­ba nobe­lis­té Olga Tokar­c­zu­ko­vá a Orhan Pamuk či Geor­gi Gos­po­di­nov, letoš­ní lau­re­át Inter­nati­o­nal Boo­ker Pri­ze; smá­la jsem se jako něja­ká teta, tak­že mě taky jako sla­bo­du­chou tetu vyfo­ti­li, a ta fot­ka pak bude někde na inter­ne­tu viset navě­ky, amen.

A je pozo­ru­hod­né, že to letos bylo popr­vé, kdy tuto lite­rár­ní cenu vyhrá­la žena — a i všech­ny tři fina­list­ky byly autorky.

V sou­vis­los­ti s cenou jsem zaži­la i zábav­nou pří­ho­du, když jsem dva týd­ny po vyhlá­še­ní při­je­la do Lon­dý­na podru­hé; pro­to­že mi ješit­nost neda­la, tak jsem se na nádra­ží St. Pan­cras šla podí­vat do knih­ku­pec­tví, jest­li tam moji kni­hu po tak význam­né ceně mají v dis­tri­buci. Samo­zřej­mě že nemě­li, ale potka­la jsem v obcho­dě Jar­vi­se Cocke­ra, zpě­vá­ka sku­pi­ny Pulp, na jejíž kon­cert jsem zrov­na při­le­tě­la. „Ahoj, Jar­vi­si,“ poví­dám. „Ahoj,“ odpo­vě­děl mi Jarvis.

Když sle­du­ješ recen­ze nebo máš čte­ní mimo Čes­ko, máš pocit, že romá­nu rozu­mě­jí v zahra­ni­čí jinak než tady?

Kaž­dá čte­nář­ská zku­še­nost je nut­ně indi­vi­du­ál­ní, stej­ně jako se liší lite­rár­ní a kul­tur­ní káno­ny. Tře­ba na čte­ní v Itá­lii čte­ná­ři pla­ka­li u ukáz­ky, kte­rá mi vůbec nepři­šla dojem­ná. Japon­ští stu­den­ti lite­ra­tu­ry na Tokij­ské uni­ver­zi­tě zase v mém tex­tu obje­vi­li prin­cip tri­ád, kte­ré­ho jsem si vůbec neby­la vědo­ma. V Ame­ri­ce si povšimli, že se v mém romá­nu hod­ně fyzic­ky pra­cu­je; proč to tak je? Vytra­ti­la se z jejich živo­ta už úpl­ně drob­ná den­ní prá­ce, jako je vaře­ní, zaší­vá­ní, oko­pá­vá­ní bram­bor, zava­řo­vá­ní, sva­řo­vá­ní, zatím­co náš čte­nář ješ­tě pře­ce jen tyto čin­nos­ti čas­to pro­vo­zu­je, a pro­to se nad nimi nepo­za­sta­ví? Recen­ze, kte­ré mi při­pa­da­ly nej­re­le­vant­něj­ší — to zna­me­ná, že doká­za­ly roz­po­znat, o co jsem se sna­ži­la, a hod­no­tit, jak se mi to poda­ři­lo napl­nit —, vyšly jin­de než v Čechách. Ale nebu­du si stě­žo­vat, jsem ráda za kaž­dé­ho čte­ná­ře, kte­rý si mé tex­ty najde a umí si je užít. Oka­mžik, kdy jako čte­nář najed­nou zjis­tí­te, že ve vás text rezo­nu­je, ano, mlu­ví k vám, autor for­mu­lu­je vaše vlast­ní poci­ty, kni­ha vás vzru­šu­je tak, že ji nedo­ká­že­te odlo­žit, ten je vzác­ný jako setká­ní s jed­no­rož­cem. Pro­to je pro mě jako pro autor­ku kaž­dé tako­vé souzně­ní (o kte­rém se oby­čej­ně ani nedo­zvím, pro­to­že se ode­hrá­vá v inti­mi­tě čte­nář­ské­ho křes­la) požehnáním.

Před pár dny jsem v Dillí zaži­la lite­rár­ní setká­ní s bel­gic­kým spi­so­va­te­lem Tomem Lanoye, kte­rý vět­ší část roku žije v Jiho­af­ric­ké repub­li­ce. Tom si stě­žo­val, jak jsou setká­ní s evrop­ským pub­li­kem ve srov­ná­ní s těmi jiho­af­ric­ký­mi nud­ná; zatím­co my spo­řá­da­ně a poti­chu sedí­me a poslou­chá­me, Jiho­af­ri­ča­né sou­hlas­ně či nesou­hlas­ně pokři­ku­jí, mlas­ka­jí, roz­ha­zu­jí ruka­ma a vyska­ku­jí ze židlí. Tako­vá inter­ak­ce by mě bavila.