Zneužitá literatura

Pub­li­ku­je­me vyjá­d­ře­ní šéf­re­dak­to­ra nakla­da­tel­ství Host Mirosla­va Balaští­ka k romá­nu Les v domě Ale­ny Morn­štaj­no­vé, kte­rá čelí nař­če­ní, že námět pří­bě­hu opsa­la od …

Návraty k Balabánovi

Mou povinností je nelhat a nemlčet o chorobách doby

Proč se román Rad­ky Dene­mar­ko­vé ode­hrá­vá prá­vě v Číně? Co vše je sou­čás­tí spi­so­va­tel­ské­ho talen­tu? Na otáz­ky šéf­re­dak­to­ra nakla­da­tel­ství a časo­pi­su Host odpovídá …