Ale­na Morn­štaj­no­vá vyda­la román Les v domě, jehož téma­tem je sexu­ál­ní zne­u­ží­vá­ní hol­čič­ky vlast­ním dědeč­kem, trau­ma, kte­ré si z toho odná­ší, a to, že z něj obvi­ní něko­ho jiné­ho. Eva Klí­čo­vá v tom­to romá­nu iden­ti­fi­ko­va­la osob­ní pří­běh Toy Box, kte­rý výtvar­ni­ce před něko­li­ka lety popsa­la v člán­ku, v němž pro­mlu­vi­la o tom, že ji zne­u­žil děde­ček. Klí­čo­vá tvr­dí, že v prv­ní polo­vi­ně romá­nu „autor­ka ampli­fi­ku­je to, co s nepa­tr­ný­mi odchyl­ka­mi popi­su­je prá­vě Toy Box“. Kate­ři­na Kadle­co­vá vzá­pě­tí nazva­la Morn­štaj­no­vou zlo­děj­kou pří­bě­hů a sama Toy Box už něko­lik dní ve svých vyjá­d­ře­ních mlu­ví o plagi­á­tu, opsa­ném člán­ku a krádeži.

Oč jde

Podob­nost s člán­kem Toy Box iden­ti­fi­ku­je Klí­čo­vá a poslé­ze sama výtvar­ni­ce na něko­li­ka moti­vech: „dvou­ge­ne­rač­ní domek se zlý­mi pra­ro­di­či, mla­dá, čas­to nepří­tom­ná mat­ka, pří­zrač­ný les, děde­ček, pachy, panenka…“

Všech­ny tyto moti­vy se oprav­du v romá­nu obje­vu­jí, jen­že kaž­dý v odliš­ných sou­vis­los­tech. Zatím­co Toy Box si sama vyro­bi­la panen­ku s čer­ným nádo­rem a v jejím živo­tě hra­je důle­ži­tou roli, neboť si na ní uvě­do­mu­je své trau­ma, v pří­pa­dě romá­nu Les v domě ji hlav­ní hrdin­ka cáco­ra dosta­la od své­ho dědeč­ka jako úpla­tek, aby mlče­la o tom, co jí dělá. 

Motiv dvou­ge­ne­rač­ní­ho dom­ku v člán­ku Toy Box žád­nou význam­nou roli nehra­je, v romá­nu jde nao­pak o zásad­ní mís­to, neboť prá­vě zde dochá­zí k pra­vi­del­né­mu zne­u­ží­vá­ní dědeč­kem, a pro­to jej také na kon­ci kni­hy hrdin­ka zapá­lí. (Pro­po­jo­vat výkřik Toy Box „Ať sho­ří v pekle“, kte­rý adre­su­je své­mu dědo­vi, s tím, že cáco­ra na kon­ci pod­pá­lí dům, ani ne pro­to, aby zabi­la své­ho dědu, kte­rý tam není, sku­teč­ně nelze.)

Dále: v člán­ku Toy Box je mís­tem zne­u­ží­vá­ní les, kon­krét­ně tři srost­lé stro­my, v romá­nu fun­gu­je les jako obec­ný arche­typ ohro­že­ní a nebez­pe­čí (což je zdů­raz­ně­no i skr­ze něko­li­krát zmí­ně­nou pohád­ku o Jeníč­ko­vi a Mařen­ce). Les zde také ukrý­vá hrob pod­ře­za­né dív­ky a pra­ro­di­če jím cáco­ru straší. 

Pach, o kte­rém mlu­ví v člán­ku Toy Box, se vzta­hu­je k dědo­vu při­ro­ze­ní, kte­ré „odpor­ně pách­lo“, je důle­ži­tý a je sou­čás­tí její­ho trau­ma­tu. V romá­nu pách­ne nebo voní kde­co, pes, kyt­ky, jaho­do­vá zmrz­li­na od táty a dře­vo, jež ulpí­vá na dědo­vi řez­bá­ři. Penis ale niko­liv, samo zne­u­ží­vá­ní je spo­je­no se zvu­kem „klap, klap, klap“. 

Pokud jde o nefun­gu­jí­cí mat­ku: v pří­pa­dě Toy Box jde o lékař­ku, kte­rá na svou dce­ru nemá kvů­li prá­ci čas, ale je milu­jí­cí a pod­po­ru­jí­cí. V romá­no­vé rodi­ně mat­ka na svou dce­ru kaš­le, je to labil­ní a pro­mis­ku­it­ní alko­ho­lič­ka, kte­rá o zne­u­ží­vá­ní navíc také ví a sama je jeho obě­tí. Toy Box má vlast­ní­ho otce, v romá­nu nevlast­ní otec od rodi­ny odchá­zí a zpro­střed­ko­va­ně je s ním spo­je­na jed­na z důle­ži­tých dějo­vých linií. 

Ano, v obou pří­bě­zích figu­ru­jí zlí pra­ro­di­če. V romá­nu je domi­nant­ně zlá „babi“, o kte­ré nemů­že hrdin­ka „říct nic pozi­tiv­ní­ho“, pro Toy Box je zlý hlav­ně „milo­va­ný děde­ček“. Ten romá­no­vý je na roz­díl od něj vlast­ní a kro­mě toho, že zne­u­ží­vá cáco­ru, zná­sil­nil a zabil ješ­tě jinou dívku. 

Jinak řeče­no fakt, že něko­lik moti­vů je pojme­no­vá­no stej­ně, nezna­me­ná, že jsou zce­la iden­tic­ké a jeden je pří­mo­ča­ře odvo­zen od dru­hé­ho. Kaž­dý má jiné sou­vis­los­ti, okol­nos­ti, a hlav­ně smy­sl v rám­ci romá­nu a zku­še­nos­ti Toy Box. (A nepo­chyb­ně bychom našli jiné pří­pa­dy zne­u­ži­tí, kde moti­vy jako pachy, panen­ka, les nebo dys­funkč­ní rodi­na budou rov­něž figu­ro­vat zase v jiných sou­vis­los­tech, a jis­tě bychom našli i obě­ti, kte­rým budou v romá­nu Ale­ny Morn­štaj­no­vé při­pa­dat pově­do­mé jiné kom­bi­na­ce motivů.)

V člán­ku Toy Box, kte­rý má něko­lik desí­tek řád­ků, pak najde­me pak moti­vy, kte­ré se v romá­nu vůbec nevy­sky­tu­jí a jsou spo­je­ny hlav­ně s násled­ným trau­ma­tem (cucá­ní prs­tů, pomo­čo­vá­ní, ztrá­ta čichu, kres­by démo­nů a hol­či­ček se zaši­tou pusou atd.). Román Ale­ny Morn­štaj­no­vé má tři sta stran a nových a jiných a zásad­ních moti­vů je zde mno­ho­ná­sob­ně více než těch podobných.

Smy­sl umění

Postup­me o rovi­nu výše. Zku­še­nost Toy Box s romá­nem Ale­ny Morn­štaj­no­vé spo­ju­je základ­ní fakt, že jde o sexu­ál­ní zne­u­ži­tí dědeč­kem. Jeho okol­nos­ti jsou ale odliš­né a výraz­ně odliš­né jsou také násled­né pro­je­vy trau­ma­tu. V romá­nu jde navíc pou­ze o jed­no z témat, a po mém sou­du (to už je ale inter­pre­ta­ce) niko­liv to nej­dů­le­ži­těj­ší. Romá­no­vý pří­běh totiž pokra­ču­je dále a jeho domi­nant­ní linie spo­čí­vá v tom, že cáco­ra ze zná­sil­ně­ní obvi­ní něko­ho jiné­ho. (Což byl pod­le autor­ky taky impuls k napsá­ní pří­bě­hu, o čemž mlu­vi­la ješ­tě dří­ve, než celá kauza vypuk­la). Sama Klí­čo­vá ve svém tex­tu tvr­dí, že román Ale­ny Morn­štaj­no­vé jde „pro­ti smys­lu původ­ní­ho článku“. 

I kdy­bychom tedy člá­nek Toy Box vní­ma­li jako umě­lec­ké dílo, jak chce ona, jde o cel­ky nato­lik odliš­né, že nelze hovo­řit o plagiátu.

O romá­nech Ale­ny Morn­štaj­no­vé si může­me mys­let coko­liv. Mohou se nám líbit nebo ne, ale nelze jim upí­rat, že jsou lite­ra­tu­rou. To mimo jiné zna­me­ná, že jaký­ko­liv obraz, scé­na nebo věta neod­ka­zu­jí ke sku­teč­nos­ti mimo román a jejich význam urču­je tepr­ve cel­ko­vý smy­sl díla. Vztah ke sku­teč­nos­ti nava­zu­je román nepří­mo skr­ze inter­pre­ta­ci kaž­dé­ho jed­no­ho čte­ná­ře. Romá­no­vé pří­běhy pro­to nelze dělit na čás­ti a moti­vy a pou­ka­zo­vat na jejich odvo­ze­nost, pro­to­že tím­to způ­so­bem je ze sku­teč­nos­ti odvo­ze­ná celá literatura. 

Lze samo­zřej­mě pocho­pit, že výše zmí­ně­né moti­vy jsou pro Toy Box tak emo­ci­o­nál­ně sil­né a pří­znač­né, že je nedo­ká­že vní­mat v kon­tex­tu romá­nu, ale vzta­hu­je je ke své vlast­ní zku­še­nos­ti, kte­rá je pro ni nepo­chyb­ně jedi­neč­ná a vel­mi bolest­ná. (Stej­ně tak jis­tě roz­po­zná­va­jí ve stov­kách romá­nů svo­ji zku­še­nost mili­o­ny obě­tí holo­caus­tu.) Není však mož­né pova­žo­vat je za její vlast­nic­tví a upí­rat jaké­mu­ko­liv umě­lec­ké­mu dílu prá­vo inspi­ro­vat se tím, co zveřejnila. 

Kde je dobro?

Jen­že o lite­ra­tu­ru v celé této kau­ze už bohu­žel nejde. Eva Klí­čo­vá totiž pro­ti sobě posta­vi­la oběť zná­sil­ně­ní a „jed­nu z našich nej­ob­lí­be­něj­ších auto­rek“, kte­rá kolem „křeh­ké­ho osob­ní­ho pří­bě­hu […] náho­dou pro­šla, aby z něj vyce­di­la maxi­mum. Niko­liv maxi­mum pro hlas všech trau­ma­ti­zo­va­ných, ale maxi­mum zisku“. 

Celá kauza se tím pádem pře­su­nu­la do rovi­ny morál­ní. A Toy Box, kte­rá tuto nešťast­nou opti­ku, v níž je její zku­še­nost zne­u­ži­ta cham­ti­vou spi­so­va­tel­kou, bohu­žel při­ja­la. Má pocit, že dosta­la fac­ku, bylo jí něco ukra­de­no a je tím trau­ma­ti­zo­va­ná. Úto­čí na Ale­nu Morn­štaj­no­vou (a nakla­da­tel­ství Host) a naklá­dá na ni důkaz­ní bře­me­no, kte­ré se netý­ká tex­tu, ale její inspi­ra­ce a moti­va­cí, pro kte­ré píše. Odliš­nost obou tex­tů a prá­vo umě­ní pou­ží­vat coko­liv, pokud vznik­ne nové dílo, při­tom nehra­je roli. V pří­pa­dě moti­vu lesa totiž Toy Box sama při­zná­vá odliš­nost s romá­nem. Říká, že v jejím pří­pa­dě „figu­ru­je jako mís­to zne­u­ži­tí. AM toto posu­nu­la (pro obtíž­něj­ší roz­po­zna­tel­nost nebo umě­lec­ký záměr)“. Tím tvr­dí, že jde v kaž­dém pří­pa­dě o její les, kte­rý je jenom „posu­nu­tý“, aby to neby­lo zjev­né, a i kdy­by šlo o umě­lec­ké dílo, tak jej to nezba­vu­je odvozenosti. 

Jako nakla­da­tel­ství jsme se k celé kau­ze vyjá­d­ři­li na začát­ku na Instagra­mu, kde nás Toy Box oslo­vi­la, tak­to: „Pro kaž­dou oběť jaké­ho­ko­li nási­lí je její zku­še­nost jedi­neč­ná. Struk­tu­ra těch­to pří­pa­dů, jejich okol­nos­ti i násled­né pro­je­vy trau­ma­tu však býva­jí podob­né. Pre­dá­to­ři nijak ori­gi­nál­ní nejsou. To, že někte­ré okol­nos­ti lite­rár­ní­ho pří­bě­hu mohou něko­mu při­pa­dat pově­do­mé, je tedy zce­la pocho­pi­tel­né, nemů­že to však být důvo­dem k obvi­ňo­vá­ní lite­ra­tu­ry. Žád­ným kon­krét­ním pří­pa­dem se Ale­na Morn­štaj­no­vá při psa­ní romá­nu Les v domě nein­spi­ro­va­la. To posled­ní, co bychom pak chtě­li, je přít se o tom s někte­rou z obě­tí, kvů­li nimž svůj román napsa­la, aby ten­to pro­blém ote­vře­la šir­ší čte­nář­ské veřejnosti.“

Ale­na Morn­štaj­no­vá pak pod sil­ným tla­kem sama krát­ce zopa­ko­va­la, že nejde o inspi­ra­ci kon­krét­ním pří­bě­hem Toy Box ani jiným. Jen­že pokud je kauza pře­ve­de­na z lite­ra­tu­ry na morál­ní spor, v němž je úspěš­ná spi­so­va­tel­ka obvi­ně­na, že okrá­dá oběť sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní, může říct prak­tic­ky coko­liv a vše bude vní­má­no jako sebe­ob­ha­jo­ba a zastí­rá­ní (nebo umě­lec­ký záměr), ale niko­liv jako rele­vant­ní vysvětlení. 

To ostat­ně odrá­ží i bou­ře na soci­ál­ních sítích. Jakmi­le jde o střet dob­ra a zla, pre­dá­to­ra a obě­ti, a niko­liv o něco tak sub­til­ní­ho jako umě­ní, naba­lí to na sebe dal­ší posto­je, jež s kni­hou nesou­vi­se­jí a jež do dis­ku­se vta­hu­jí i ty, kte­ří kni­hu vůbec nečet­li. Na soci­ál­ních sítích se Ale­ně Morn­štaj­no­vé i nakla­da­tel­ství vyčí­tá nedo­sta­tek komu­ni­ka­ce, nedo­sta­tek empa­tie, spi­so­va­tel­ka je vyzý­vá­na k omluvám a od Toy Box „k auten­tic­ké­mu vyjá­d­ře­ní toho, že se ‚někde sta­la chy­ba‘ a ‚návr­hu něja­ké­ho řeše­ní‘“. Jinak řeče­no k přiznání. 

Ti, kte­ří hájí auto­no­mii umě­ní a jeho prá­vo na svo­bod­nou inspi­ra­ci čím­ko­liv, jsou pak tla­če­ni do pozi­ce těch, kte­ří ubli­žu­jí obě­tem zne­u­ží­vá­ní, což je pocho­pi­tel­ně nesmysl.

Jak z toho ven?

Pova­žo­val bych samo­zřej­mě za ide­ál­ní sejít se s Toy Box a vysvět­lit si, o čem je lite­ra­tu­ra, jak pra­cu­je spi­so­va­tel, a dozvě­dět se nao­pak něco o auten­tic­ké zku­še­nos­ti obě­ti. Stá­le dou­fám, že to ješ­tě bude mož­né. I přes­to, že v tom­to nesmy­sl­ném spo­ru se cítí­me oběť­mi úpl­ně všich­ni. Je jí Ale­na Morn­štaj­no­vá a její kni­ha, na kte­ré toto faleš­né obvi­ně­ní stej­ně ulpí, lite­ra­tu­ra, jíž je upí­rá­no prá­vo být umě­ním a inspi­ro­vat se čím­ko­liv a svo­bod­ně sku­teč­nost pře­tvá­řet, a zřej­mě se jí cítí být i sama Toy Box, kte­rá se kvů­li nepo­cho­pe­ní a nešťast­né inter­pre­ta­ci domní­vá, že jí bylo něco ukradeno. 

Kni­ha, kte­rá důle­ži­té spo­le­čen­ské téma moh­la otevřít veřej­nos­ti, je tak před­mě­tem zce­la jiné­ho spo­ru než toho, jak a proč ke zná­sil­ně­ním dochá­zí, jaké násled­ky mají a co má spo­leč­nost dělat, aby to přestalo.

Miroslav Balaštík, šéf­re­dak­tor nakla­da­tel­ství Host