Lampáře, lodivodku a kluka z továrny na slzy jste kromě jiného označila i za pohádku. Jaký máte vztah k tomuto specifickému žánru a jak se to podle vás slučuje s příběhem o opilci ve středním věku?

U pohá­dek mě baví, že jsou vlast­ně širo­kým žánrem. A taky že je hod­ně ovliv­ňu­je regi­on, odkud pochá­ze­jí. Tako­vé sever­ské pohád­ky doká­žou být dost krva­vé. Afric­ké, což jsou vlast­ně spíš původ­ní mýty, zase hod­ně pra­cu­jí s vlast­nost­mi, vinou a tres­tem. A pak jsou tu horo­ro­vé pohád­ky. Mojí nej­ob­lí­be­něj­ší pohád­ko­vou kníž­kou je ale Omyl růžo­vé­ho sta­řeč­ka od Vla­di­mí­ra Nef­fa. Je tam pohád­ka o pro­lha­ném pro­da­va­či novin. Pomá­há mu nepo­cti­vý novi­nář, kte­ré­ho pán Bůh pro­mě­nil v holoub­ka a posa­dil ho na tele­graf, aby věděl o všech sku­teč­ných zprá­vách. Nebo tam taky je pohád­ka o zby­teč­né vál­ce mezi vyso­ký­mi a malý­mi lid­mi. A když můžou být hrdi­ny růz­ně vzrostlí lidé, pro­lha­ný pro­da­vač nebo nepo­cti­vý novi­nář, proč by hrdi­nou pohád­ky nemohl být lam­pář ve střed­ním věku, kte­rý má pro­blém s pitím?!

Pří­běhy by pod­le mě měly být o oby­čej­ných lidech s jejich kla­dy i vada­mi. Pro­to­že tako­ví pros­tě jsme. A pohád­ky nám mají dát nadě­ji, že se sebou může­me něco dělat a že to může dopad­nout dob­ře, i když jsme zrov­na zou­fa­lí. Pokud to není dost pře­svěd­či­vá odpo­věď, pak ješ­tě zmí­ním, že v Lam­pá­ři, lodi­vod­ce a klu­ko­vi z továr­ny na slzy jsou posta­vy, kte­ré mají troš­ku zvlášt­ní schop­nos­ti. Tře­ba doká­žou číst myš­len­ky nebo vyvo­lá­vat v lidech strach a smutek.

Když jsem Lampáře četl poprvé, nadchl mě nadhled a smysl pro absurdno, které celou knihou prostupují. Ale kromě nadsázky a ironie je podtext knihy velice lidský a vlastně dojemný. Bylo pro vás důležité tyhle dvě stránky vyvážit?

On ten pří­běh vzni­kal v tro­chu absurd­ní době — za dru­hé vlny koro­na­vi­ru na pod­zim 2020, kdy bylo jis­té, že se všech­no zase uza­ví­rá. Psát Lam­pá­ře mi hod­ně pomá­ha­lo udr­žet se v něja­ké poho­dě. To jsem před koro­na­vi­rem řeši­la bazé­nem a pla­vá­ním. Zní to dost div­ně: „Když si nemů­že­te zapla­vat, tak napiš­te (posta­po­ka­lyp­tic­ký ste­am­pun­ko­vý pohád­ko­vý) pří­běh. A taky běhej­te.“ Ale fun­go­va­lo to. Záro­veň jsem ale nechtě­la, aby to půso­bi­lo jako úpl­ná kome­die. A roz­hod­ně jsem nechtě­la, aby posta­vy byly kari­ka­tu­ry. Pokud se mi to poda­ři­lo, mám radost.

Přijde mi, že jedním z velkých témat vaší knihy je hledání, ať už jde o hledání vlastního místa na světě, nebo vlastní identity, ale taky životního štěstí, kterého se nedostane každému. Je to něco, s čím jste Lampáře začínala psát, nebo to přišlo samo později?

Při­šlo to samo poz­dě­ji. Původ­ně to měl být jen kra­tič­ký pří­běh o smo­la­ři, kte­ré­ho nikdo nemá moc rád, hlav­ně on sám. Ale jakmi­le se potkal s dal­ší posta­vou Lag­únou, nic už neby­lo, jak jsem si původ­ně myslela.

Pro zjednodušení užívám zkrácený název Lampář, ale kromě Straata v knize putujeme i s Lagúnou a Levianem. Je pro vás některá z postav stěžejní, nebo všichni tři představují stejně důležité archetypy?

Pro pří­běh jsou důle­ži­tí všich­ni tři. Jeden bez dru­hé­ho by v něm nemě­li mís­to. Ale pro mě osob­ně je asi nej­dů­le­ži­těj­ší pře­ce jenom Stra­at. Musí z těch tří nej­víc bojo­vat sám se sebou a to, jak se mu to daří nebo neda­ří, pak ovliv­ňu­je, co se jim všem děje.

Knihu tvoří mnoho poměrně krátkých kapitol, které mi připomínají malé drobnokresby v rámci jedné tapiserie. Je něco, co vás k tomu řešení přivedlo, například oblíbení autoři?

Nejsem si jis­tá. Mám moc ráda kni­hy Nei­la Gai­ma­na a jako dítě jsem ráda čet­la Danie­la Han­dle­ra píší­cí­ho pod pseu­do­ny­mem Lemo­ny Snicket. Bavi­ly a baví mě svě­ty, ve kte­rých se jejich pří­běhy ode­hrá­va­jí — jak jsou popsa­né, neu­vě­ři­tel­né i před­sta­vi­tel­né. Ale nepa­ma­tu­ju si, že bych nějak vní­ma­la, jak pří­běhy dělí do kapi­tol. U Lam­pá­ře, lodi­vod­ky a klu­ka z továr­ny na slzy podo­ba čle­ně­ní vyply­nu­la sama při psa­ní. Obec­ně ale spíš dávám před­nost krát­kým kapi­to­lám před dlou­hý­mi. I když je kni­ha sebez­a­jí­ma­věj­ší, dlou­hé kapi­to­ly mi občas při­jdou úmor­né. Je to jako jít dál­ko­vý trek, ale nemít si po ces­tě kde odpočinout.

Vydala jste dvě publikace o urbexu, pracujete v zahraniční redakci Českého rozhlasu. Kde berete časovou a mentální kapacitu ještě na fiktivní světy?

Mě vždyc­ky bavi­lo si něco vymýš­let. Jako dítě jsem měla i dost kama­rá­dek a kama­rá­dů, se kte­rý­mi jsme si na tako­vé jiné svě­ty hrá­li. A pak jsme všich­ni vyrost­li a mně zůsta­lo zas jenom to vymýš­le­ní. Ale skvě­le si u toho odpo­či­nu. Ono je fajn pře­mýš­let občas o vzdu­cho­lo­dích, pirá­tech a lidech, kte­ří je posla­li žít na stro­my, když vás v pra­cov­ním živo­tě den­ně obklo­pu­jí tisí­ce zpráv o dění ve svě­tě. A čas­to to není nic vese­lé­ho. Svou prá­ci mám hroz­ně ráda, ale una­vu­je. Pod­le mě se nedá dělat dlou­ho­do­bě, pokud nemá­te něja­ký jiný zájem. Tak je fajn ve vol­ném čase pře­pnout do jiné­ho svě­ta. Ale nejde to vždy. Když jsem Lam­pá­ře psa­la, čas­to jsem měla něko­lik dnů i týd­nů pau­zu, pro­to­že to pros­tě nešlo. To pak pomoh­lo jít si zabě­hat. Neu­vě­ři­tel­né, na co člo­věk při­jde, když vybí­há Roz­tyl­ské náměs­tí. A fun­gu­je to i při pla­vá­ní. A co se času týče — při­jde mi, že pořád něja­ký mám. Jen se oprav­du nenu­dím a všech­no hroz­ně rych­le utíká.

Co byste vzkázala nám, kteří by si od vás rádi ještě něco přečetli, můžeme se těšit na další knihy z Trojstředí, nebo se chcete věnovat novým příběhům?

Mys­le­la jsem, že Lam­pá­řem, lodi­vod­kou a klu­kem z továr­ny na slzy pro mě (a tím pádem pro pří­pad­né čte­ná­ře) Troj­stře­dí skon­čí. Ale pak jsem šla pár­krát pla­vat a něco mě napadlo. Tako­vé vol­né pokra­čo­vá­ní. Moře totiž doká­že za bouř­ky vyvrh­nout růz­né věci, no a když je někdo obje­ví, může z toho být prů­švih. Tak­že Troj­stře­dí neo­pouš­tím, jen mi pro­sím dej­te čas.