Kdy jste si naposledy hrál se stavebnicí LEGO?

Před pár hodi­na­mi… Chci tím říct, že sta­veb­ni­ce LEGO je sou­čás­tí mého živo­ta a domo­va už šede­sát let. Naro­dil jsem se ve stej­ný měsíc — v lis­to­pa­du 1955 —, kdy Godtfred Kirk Chris­ti­an­sen v Dán­sku před­sta­vil LEGO Sys­tem in Play. O čty­ři roky poz­dě­ji se mým nej­mi­lo­va­něj­ším vánoč­ním dár­kem sta­lo LEGO Town Plan Car­d­bo­ard, kam jsem si mohl sta­vět svo­je malé LEGO domeč­ky a svo­ji LEGO ben­zín­ku. Pořád ten sta­rý plán měs­ta mám — teď už je to nedo­ce­ni­tel­ná památ­ka na mé dět­ství v Koda­ni. Od té doby pro­vá­ze­ly LEGO kost­ky mé dět­ství, mlá­dí i dospě­lost růz­ný­mi způ­so­by hry. V dospě­los­ti jsem se nikdy nestal zary­tým AFOL („Adult Fan Of LEGO“ — dospě­lým fanouš­kem znač­ky LEGO), ale můj sou­čas­ný rodin­ný život, kte­rý je plný hra­ní — se tře­mi dět­mi a dnes i se tře­mi vnou­ča­ty ve věku ide­ál­ním pro DUPLO, FABU­LAND a LEGO Fri­ends —, je vlast­ně neu­stá­le inspi­ro­va­ný LEGO světem.

Když jsem byl malý, byly LEGO kostky mou oblíbenou hračkou, teď si s nimi hrají moje děti; vedle toho se však celá společnost proměnila. V čem našla firma LEGO ten správný recept?

Samot­ný kon­cept hry — zná­mý už od sta­ro­dáv­ných časů a roz­ví­je­ný sta­rý­mi Řeky a Říma­ny — uka­zu­je, jak důle­ži­té je hrát si, vyu­ží­vat naši před­sta­vi­vost a zvě­da­vost a roz­ví­jet sta­veb­ní doved­nos­ti. O tom to vlast­ně celé je — učit se hrou, nejen v dět­ství, ale i v dospělosti.

V Česku známe stavebnici LEGO jen třicet let, v Dánsku a ve světě je to značka známá skoro sto let. Jak se vyvíjel vztah k této hračce v Dánsku?

Až do roku 1955 neby­la fir­ma LEGO v Dán­sku nijak úspěš­ná. Rok 1955 se ale v his­to­rii spo­leč­nos­ti stal klí­čo­vým, pro­to­že se zahá­jil pro­dej kos­ti­ček pod znač­kou LEGO Sys­tem in Play. Vel­mi rych­le se uká­za­lo, že to zna­me­ná revo­lu­ci v hrač­kář­ském prů­mys­lu nejen v Dán­sku, ale také ve zbyt­ku Evro­py a v USA. Dru­hým nej­dů­le­ži­těj­ším rokem je rok 1978, kdy na svět při­šly LEGO mini­fi­gur­ky (dnes jde o nej­vět­ší popu­la­ci na svě­tě!) a kdy vel­mi mla­dý, ale odhod­la­ný Kjeld Kirk Kris­ti­an­sen nahra­dil své­ho otce ve funk­ci výkon­né­ho ředi­te­le fir­my a při­ne­sl zce­la nový a osvě­žu­jí­cí pohled na LEGO výrob­ky. Tře­tí nej­dů­le­ži­těj­ší udá­lost se sta­la roku 1998, kdy se spo­leč­nost pomo­cí LEGO Mind­storms vyda­la do digi­tál­ní­ho věku. Ve stej­ném roce uza­vře­la nesmír­ně důle­ži­tou licenč­ní doho­du se spo­leč­nos­tí Lucas­film (tvůr­cem fil­mů ze svě­ta Star Wars). Jde o doho­du, kte­rá fir­mu LEGO v nároč­ných letech 2000 — 2007 zachránila.

Můžeme se na to podívat i z druhé strany: jak se proměňoval vztah společnosti LEGO/KIRKBI k vlastnímu podnikání?

Trou­fám si tvr­dit, že se v zása­dě nezmě­nil. Fir­mu více než deva­de­sát let vlast­ni­la rodi­na a pořád je zalo­že­ná na sta­rých lid­ských hod­no­tách a ctnos­tech, kte­ré kostkám LEGO umož­ní pře­tr­vat ješ­tě po mno­ho dal­ších let. Pro spo­leč­nost LEGO byly vždy klí­čo­vé tyto pojmy: neo­me­ze­né mož­nos­ti hry, doko­na­lá kva­li­ta pro­ve­de­ní a důraz na značku.

Ocitla se někdy značka nebo firma v krizi?

Oprav­do­vým annus horri­bi­lis byl rok 2004. Teh­dy se pro­je­vi­la zásad­ní pro­mě­na způ­so­bu, jakým si děti hra­jí, a sou­čas­ně vyplu­lo na povrch nedba­lé finanč­ní účet­nic­tví fir­my během nároč­ných deva­de­sá­tých let. V důsled­ku toho spo­leč­nos­ti v letech 2004 – 2005 hro­zi­lo poza­sta­ve­ní pla­teb a ban­krot. V obdo­bí 2006 — 2007 nastal vel­ký obrat pod vede­ním mla­dé­ho výkon­né­ho ředi­te­le Jør­ge­na Viga Knud­stor­pa, Kjel­do­va nástup­ce, kte­rý fir­mu zachrá­nil. Obchod­ní filo­zo­fie, jež za tím­to obra­tem stá­la, byla pros­tá: Zpát­ky ke koře­nům! Ke sta­rým dob­rým kostičkám.

Vedle stavebnice je vaše kniha taky o rodině, která ji vymýšlí, vyrábí a prodává. Kjeld Kirk Kristiansen je v Dánsku všeobecně známá osobnost, mimo svou domovinu už méně. Co znamená pro dánskou společnost?

Kjeld Kirk Kris­ti­an­sen je ve sku­teč­nos­ti vel­mi skrom­ný muž, jenom zříd­ka ho v Koda­ni najde­te na čer­ve­ných kober­cích, v médi­ích na něj prak­tic­ky nena­ra­zí­te. Rád zůstá­vá u rodin­ných koře­nů v Billun­du, poblíž spo­leč­nos­ti, zaměst­nan­ců a LEGO výrob­ků. Od doby, kdy v pade­sá­tých letech v Billun­du vyrůs­tal, posta­vil tisí­ce LEGO mode­lů a dodneš­ka — i ve svých pět­a­se­dm­de­sá­ti letech — dostá­vá kaž­dou novou LEGO sadu. Ne pro­to, aby zkon­t­ro­lo­val, jest­li něja­ké kos­tič­ky nechy­bě­jí, ale aby „otes­to­val, jak dob­ře se s nimi hra­je“, jak sám říká.

Příběh stavebnice LEGO se dá vyprávět spoustou způsobů. Proč jste zvolil skoro až rodinnou románovou ságu?

Pro­to­že to je rodin­ná sága, zalo­že­ná na důvě­ře a pospo­li­tos­ti, neje­nom v rodi­ně, ale také mezi oby­va­te­li Billun­du, kde celý pří­běh v roce 1932 u Kjel­do­va dědeč­ka Ole­ho Kir­ka Kris­ti­an­se­na začal. V Billun­du, teh­dy jenom malé ves­nič­ce, byl vůd­čí osob­nos­tí komu­ni­ty. Fun­go­vá­ní spo­leč­nos­ti LEGO, jejíž název vychá­zí ze dvou dán­ských slov: „LEG“ a „GODT“ (zna­me­ná to „hez­ky si hraj“), bylo posta­ve­né také na nábo­žen­ské souná­le­ži­tos­ti. Ole Kirk pat­řil mezi sil­ně věří­cí a stej­ně tak jeho syn Godtfred (Kjel­dův otec). Od roku 1932 do roku 1962 byla vět­ši­na zaměst­nan­ců fir­my LEGO čle­ny křes­ťan­ské­ho spo­le­čen­ství Vnitř­ní misie, spo­lu s rodi­nou Kirk Kris­ti­an­se­nů. Dnes exis­tu­jí už jen nepa­tr­né znám­ky toho­to „nábo­žen­ské­ho říze­ní“, ale křes­ťan­ské hod­no­ty jsou stá­le sou­čás­tí toho, jak spo­leč­nost vidí samu sebe a jak se cho­vá ke svým 25 tisí­cům zaměst­nan­ců po celém světě.

Roz­ho­vor z ang­lič­ti­ny do češ­ti­ny pře­lo­ži­la Micha­e­la Teličková.