Kate­ři­na Tuč­ko­vá na romá­nu usi­lov­ně pra­co­va­la s pře­stáv­ka­mi deset let. „Mezi­tím jsem čet­la mate­ri­á­ly, kte­ré jsem obje­vi­la v archi­vech, mlu­vi­la s pamět­ní­ky, pobý­va­la v kláš­te­ře a také pro­šla slo­ži­tým duchov­ním hle­dá­ním, kte­ré mi pomoh­lo při­blí­žit se mým posta­vám i zevnitř. Mys­lím, že je to má nej­pro­ži­těj­ší kni­ha,“ říká spi­so­va­tel­ka, kte­rá se v kni­ze zabý­vá rolí žen napříč celý­mi ději­na­mi kato­lic­ké církve a dotý­ká se při­tom pal­či­vých a mnoh­dy i málo zma­po­va­ných témat.

Obsah z '//e.issuu.com/embed.html?[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.

Kni­ha vychá­zí 7. dub­na a předob­jed­ná­vat ji může­te už nyní.