Bouřný úsvit po třech letech završuje sérii Krysy apokalypsy. Za tu dobu se toho událo mnoho v reálném světě i v tom fiktivním. Změnilo tě to všechno nějak po autorské stránce?

Urči­tě mě to změ­ni­lo. V reál­ném živo­tě jsem nabra­la pár dal­ších zku­še­nos­tí (někte­ré bych si klid­ně i byla odpus­ti­la — asi jako spous­ta dal­ších lidí s ohle­dem na udá­los­ti posled­ních měsí­ců a let). A mám i nové zku­še­nos­ti z fik­tiv­ní­ho svě­ta. Nejen že se mi poda­ři­lo dokon­čit pro­za­tím nej­roz­sáh­lej­ší pří­běh, ale také jsem díky čte­nář­ským ode­zvám zís­ka­la spous­tu nových pod­ně­tů, kte­ré bych ráda do budouc­na zužit­ko­va­la. Nej­vět­ší autor­skou změ­nu však vní­mám asi v tom, že bych chtě­la napsat něco hez­ké­ho, milé­ho a poho­do­vé­ho — pokud to zvládnu…

O mnohých autorech fantastiky by se dalo soudit, že podle toho, jak svým postavám ve svých knihách ubližují, tak je musejí nenávidět. Musím se zeptat, jak to máš ty, protože v Bouřném úsvitu těm svým dáváš zabrat snad ještě více než v předchozích dvou dílech.

Počkat, on někdo v Kry­sách trpí? No dob­ře, budu to brát váž­ně… Já vlast­ně ani nevím, proč auto­ři fan­tas­ti­ky svým posta­vám tak ubli­žu­jí. Nemys­lím si, že je to tím, že bychom je vylo­že­ně nená­vi­dě­li — pře­ce jen s nimi musí­me pár let žít ve vlast­ní hla­vě. Na dru­hou stra­nu tam urči­tá míra úna­vy urči­tě je. Já osob­ně si asi nikdy netrouf­nu napsat víc než tri­lo­gii, pro­to­že se bojím, aby mi pak posta­vy nelez­ly nato­lik na ner­vy, že bych je na kon­ci váž­ně všech­ny zabi­la. Ale vypo­zo­ro­va­la jsem, že u mě pla­tí pra­vi­dlo, že čím víc mám posta­vu ráda (a zpra­vi­dla ji mají tím pádem rádi i čte­ná­ři), tím víc trpí. Nedě­lám to záměr­ně, abych nějak hrá­la na čte­nář­ské city, pros­tě to tak vychá­zí. Tak­že vlast­ně míra toho, jak posta­vě zatá­pím, je důka­zem mé autor­ské lás­ky k ní.

Vzpomínám si, že když vycházel román Před bouří, několikrát se v knihkupectvích objevil v poličkách s young adult, což nás docela trápilo. Ne kvůli žánru jako takovému, ale kvůli tématům, jež by měla rezonovat s jiným publikem. Mateřství, krize vztahů, otázky viny a trestu — které ve skutečnosti hýbou zákulisím „velké“ politiky víc, než se zdá — a podobně. Myslíš, že už si čtenáři zvykli na takto komorní pojetí fantasy?

Upřím­ně v to dou­fám. Já sama v posled­ních letech pre­fe­ru­ji spíš kni­hy s pro­pra­co­va­ný­mi posta­va­mi než s nadu­pa­ným, epic­kým dějem. A v duchu rče­ní, že autor by měl psát to, co by ho bavi­lo číst, se sna­žím tako­vé kni­hy sama psát (a hod­lám tako­vé pří­běhy psát i do budouc­na). Také jsem zastán­cem názo­ru, že mezi­lid­ské vzta­hy jsou v našem živo­tě zásad­ní a v nema­lé míře ho ovliv­ňu­jí — tuhle sku­teč­nost se sna­žím v kni­hách reflek­to­vat, ačko­liv to ne všem musí být po chu­ti. Když ale čte­ná­ři nahléd­nou pod tu vzta­ho­vou část, věřím, že v mých kni­hách obje­ví i mno­hem víc.

Myslím, že v Bouřném úsvitu ještě více vystupuje do popředí téma nejednoznačnosti. A to, jak budeme mnohé postavy a činy hodnotit, bude hodně záležet na tom, z jakého úhlu a perspektivy se na ně díváme. Jak těžké pro tebe bylo takové situace psát a třeba si je i z pohledu aktérů obhájit?

Těž­ké chvil­ky pro mě před­sta­vo­va­ly oka­mži­ky, kdy se měli zásad­ně neshod­nout dva hrdi­no­vé, kte­ří by za ide­ál­ních pod­mí­nek jinak byli skvě­lý­mi přá­te­li. Udr­žet mezi nimi kon­flikt a nesklouz­nout k poho­dl­né­mu smíř­li­vé­mu tónu, kte­rý by ale vzhle­dem k situ­a­ci nebyl reál­ný, mi občas dáva­lo zabrat. A co se týče obha­jo­vá­ní z pohle­du akté­rů — jakmi­le jsem koneč­ně při­ja­la fakt, že nemu­sím jako autor se vše­mi posta­va­mi názo­ro­vě souznít, psa­lo se to snáz. Přes­to jsou v Kry­sách dvě posta­vy, kte­ré se mi nepsa­ly úpl­ně lehce. Zají­ma­vé pro mě bylo pra­co­vat s Fjor­lem a myš­len­kou toho, jest­li jeden hroz­ný čin může pohřbít všech­no dob­ré, co člo­věk udě­lal (a tře­ba i ješ­tě udě­lá). Dát do — v jis­tém ohle­du — klí­čo­vé role v pří­bě­hu ved­lej­ší posta­vu, u níž jako autor nedá­vám jas­né indi­cie k tomu, zda jí má, nebo nemá být odpuš­tě­no, byl tako­vý můj malý expe­ri­ment. Para­dox­ně nej­vět­ší oří­šek pro mě ale před­sta­vo­val Ser­pin a „omlu­va“ jeho nicnedělání.

Z událostí Krys apokalypsy víme, že Ler není jediným kontinentem (ostatně napsala jsi i dva romány z jiného světadílu). Je pro tebe důležité mít celý svět provázaný tak, aby jednou složil jeden celek a vše do sebe zapadlo, nebo spíše skládáš nekonečnou mozaiku, jejímž cílem je cesta za příběhem?

Mys­lím, že je to od obo­jí­ho tro­chu. Už od začát­ku, když jsem začí­na­la psát ve svých ‑nác­ti, jsem vědě­la, že chci mít jed­nou všech­ny svo­je pří­běhy na urči­té úrov­ni pro­po­je­né. Ať už se jed­ná o posta­vy, nebo udá­los­ti, kte­ré (ne)nápadně ovliv­ní dění na jiném kon­ti­nen­tě. Mým cílem je, aby se kaž­dý pří­běh dal číst samo­stat­ně, ale záro­veň ten, kdo bude mít pře­čte­né i ostat­ní kni­hy z jiných kon­ti­nen­tů, dosta­ne jakousi nad­stav­bu, šir­ší per­spek­ti­vu, kte­rá mu umož­ní — jak dou­fám — vidět tře­ba někte­ré udá­los­ti v tro­chu jiném svět­le nebo mu dopl­ní pár zají­ma­vých detai­lů. Ráda bych vše pro­po­jo­va­la prů­běž­ně pod­le toho, jak budou vzni­kat dal­ší kni­hy, tak­že v tom vidím čás­teč­ně i onu neko­neč­nou ces­tu za příběhem.

Jsou Krysy apokalypsy skutečně u konce, nebo plánuješ nějaké další příběhy z Leru? Nebo chystáš po takto rozsáhlém a náročném příběhu nějaký oddech?

Pří­běh Krys je v tuhle chví­li sku­teč­ně u kon­ce, ale vzhle­dem k tomu, že dvě věci v závě­ru zůsta­ly ote­vře­né, bych se do Leru jed­nou chtě­la vrá­tit (dokon­ce mám ty dva pří­běhy už promyšlené).
Ale teď potře­bu­ju od Leru a jeho oby­va­tel tro­chu pau­zu — nera­da bych se dosta­la do sta­vu, kdy budu mít vlast­ní­ho svě­ta plné zuby a nebu­de se mi do něj chtít vra­cet. Tím, že čas od času pře­sko­čím k jiné­mu pří­bě­hu, se mi zatím daří tuhle pří­pad­nou nechuť doce­la dob­ře eli­mi­no­vat. Rela­tiv­ně blíz­ko před dokon­če­ním mám teď dvě věci. Jed­na je oprav­du hod­ně odde­cho­vá a jde o pří­běh, co mě vytá­hl ze spi­so­va­tel­ské­ho blo­ku, kte­rý mě pře­pa­dl loni těs­ně před dopsá­ním Bouř­né­ho úsvi­tu. A na dru­hém pří­bě­hu sedím jako žába na pra­me­ni už straš­ně dlou­ho, tak­že mož­ná nastal čas zku­sit ho uká­zat světu…