V oblí­be­né sek­ci čes­ké belet­rie najde­te hned něko­lik zvuč­ných jmen. K nej­vět­ším hitům sezo­ny bude beze­spo­ru pat­řit nový román Ale­ny Morn­štaj­no­vé Les v domě. Těšit se může­te rov­něž na novin­ku Pet­ry Kla­bou­cho­vé U sever­ní zdi. Bílá Voda Kate­ři­ny Tuč­ko­vé, jíž se vlo­ni pro­da­lo přes sto tisíc výtis­ků, vyjde v nové limi­to­va­né edi­ci s pře­krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi Jaro­mí­ra 99. A chy­bět nebu­dou ani jmé­na nových auto­rů, jejichž pří­bě­hům jsme pro­pad­li a u nichž s napě­tím oče­ká­vá­me, co jim řeknete!

Výraz­né titu­ly při­ná­ší­me i v dal­ších sek­cích napříč žán­ry. Naše nabíd­ka je vskut­ku pes­t­rá a na své si při­jdou snad všich­ni — čte­ná­ři pře­kla­do­vé belet­rie, non-ficti­on, kri­mi, fan­ta­sy či poezie. Samo­zřej­mě neza­po­mí­ná­me ani na mlad­ší čte­ná­ře. V sek­ci lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež vyjde napří­klad kni­ha Fake over, kte­rá pora­dí, jak se brá­nit dezinformacím.

Při svém výbě­ru se může­te inspi­ro­vat tipy našich redak­to­rů, jež najde­te hned na prv­ních strán­kách jar­ní­ho edič­ní­ho plánu.

Pře­je­me vám sil­né čte­nář­ské zážit­ky. A děku­je­me, že čte­te s námi!

Obsah z '//e.issuu.com/embed.html?[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.