Román Pus­ti­na zva­ná mír, kte­rý jsem pře­klá­dal loni na jaře a kte­rý v těch­to dnech prá­vě vychá­zí, je pokra­čo­vá­ním vesmír­né ope­ry Vzpo­mín­ka zva­ná Říše. Tou spi­so­va­tel­ka Arka­dy Mar­ti­ne­o­vá debu­to­va­la a hned se jí poved­lo zís­kat cenu Hugo, tedy nej­vyš­ší oce­ně­ní pro ang­lo­ja­zyč­ná díla z oblas­ti science ficti­on a fan­ta­sy. A aby toho neby­lo málo, ten­to úspěch pak o dva roky poz­dě­ji zopa­ko­va­la i s Pus­ti­nou zva­nou mír.
Prv­ní kni­ha slib­ně roz­je­té série popi­su­je pří­běh vel­vy­slan­ky­ně Mahit Dzma­ro­vé, kte­rá z malé těžeb­ní sta­ni­ce kde­si na galak­tic­ké peri­fe­rii při­le­tě­la do samé­ho stře­du moc­né Teikska­lán­ské říše a tam se zaplet­la do palá­co­vých intrik a poku­su o stát­ní pře­vrat. Ve dru­hé kni­ze pak tatáž hrdin­ka putu­je skr­ze sko­ko­vé brá­ny do odleh­lé čás­ti gala­xie na vlaj­ko­vou loď teikska­lán­ské flo­ti­ly a zapo­jí se do mezihvězd­né­ho kon­flik­tu s civi­li­za­cí záhad­ných emzá­ků, respek­ti­ve do sna­hy o jeho diplo­ma­tic­ké řeše­ní. Kro­mě kul­tur­ní­ho stře­tu a pochyb o vlast­ní iden­ti­tě jí tohle všech­no kom­pli­ku­je i tur­bu­lent­ní milost­ný vztah se zvlášt­ní teikska­lán­skou vyslan­ky­ní Tro­jí Posido­nií a fakt, že v hla­vě nosí ima­go své­ho vel­vy­sla­nec­ké­ho před­chůd­ce — tedy jeho digi­tál­ní kopii —, kte­ré je ale malič­ko porou­cha­né, tak­že způ­so­bu­je lehce schi­zo­id­ní dušev­ní sta­vy a k tomu ješ­tě brně­ní v prstech.
Oba romá­ny se ode­hrá­va­jí na poza­dí epic­kých pro­ple­ten­ců galak­tic­ké poli­ti­ky, při­tom však zůstá­va­jí v mno­ha ohle­dech komor­ní, pro­to­že vel­ký důraz se kla­de na pro­ží­vá­ní postav a jejich vnitř­ní mono­lo­gy — kte­ré vzhle­dem k pří­tom­nos­ti ima­ga dokon­ce vel­mi čas­to pře­chá­ze­jí ve vnitř­ní dia­lo­gy a hádky. 

Musím říct, že kni­ha Vzpo­mín­ka zva­ná Říše se mi nepře­klá­da­la úpl­ně lehce. Tlus­tý román z dale­ké­ho vesmír­né­ho impé­ria jsem pře­klá­dal před dvě­ma lety v depre­siv­ních kuli­sách tem­né covi­do­vé zimy a dlou­há sou­vě­tí Arka­dy Mar­ti­ne­o­vé kladla neče­ka­ný odpor, kvů­li kte­ré­mu jsem opa­ko­va­ně pro­švih­nul ter­mín ode­vzdá­ní. O to víc mě potě­ši­lo, když jsem si pak na inter­ne­tu četl mno­ží­cí se reak­ce na tuto kni­hu, kte­ré pochval­ně zmi­ňo­va­ly prá­vě prá­ci pře­kla­da­te­le — nestá­vá se to čas­to, u žánro­vé lite­ra­tu­ry zvlášť. Snad prá­vě chvá­lou povzbu­ze­ná ješit­nost pak sehrá­la roli, když mi z nakla­da­tel­ství dora­zil ruko­pis pokra­čo­vá­ní nazva­né­ho Pus­ti­na zva­ná mír a já jsem se roz­ho­do­val, mám-li jít do podob­né­ho pod­ni­ku podru­hé: tře­ba byl můj dojem, že mi tahle autor­ka jako pře­kla­da­te­li tak doce­la nesed­ne, nako­nec dán hlav­ně tím nera­dost­ným pan­de­mic­kým časem, do kte­ré­ho se mi nacho­mýt­la, říkal jsem si. A navíc, když už jsem strá­vil tako­vé­ho času pře­vo­dem vesmír­ných reá­lií a své­byt­né­ho sys­té­mu teikska­lán­ských jmen, byla by ško­da pře­ne­chat plo­dy té dři­ny něko­mu jinému… 

Ale ouha. Pus­ti­na zva­ná mír nekladla odpor o nic men­ší a covi­do­vé kuli­sy ten­to­krát vystří­da­ly kuli­sy váleč­né: Rus­ko zaú­to­či­lo na Ukra­ji­nu. Při­tom pří­běh se ode­hrá­vá upro­střed váleč­né­ho kon­flik­tu, tak­že pře­klá­da­ný text jako by se chví­le­mi stá­val ozvě­nou či komen­tá­řem dění, kte­ré ke mně dolé­ha­lo ze zpra­vo­daj­ství. Prá­vě když se zača­la řešit otáz­ka, jest­li Putin náho­dou někam neho­dí ato­mov­ku, podob­né rizi­ko se obje­vi­lo i jako sou­část záplet­ky a já jsem si lámal hla­vu, jak pře­lo­žit spo­je­ní „nuclear shat­ter­bombs“. Nako­nec jsem zvo­lil „jader­ně frag­men­tač­ní bomby“. 

Kon­text svě­to­vé­ho dění mi teh­dy na dušev­ní poho­dě nepři­dal, ale jinak musím říct, že vymýš­le­ní neo­lo­gis­mů, pře­klá­dá­ní jmen a řeše­ní růz­ných hří­ček pat­ří k těm čás­tem pře­kla­da­tel­ské prá­ce, kte­ré mám nej­ra­dě­ji. Když pře­kla­da­tel pra­cu­je na kni­ze, jež se ode­hrá­vá v kom­plex­ním fikč­ním svě­tě, neo­be­jde se bez vlast­ní­ho slov­níč­ku, kam si pozna­me­ná­vá pře­lo­že­ná jmé­na postav, míst a roz­lič­ných reá­lií, jako jsou napří­klad růz­né fik­tiv­ní tech­no­lo­gie, kni­hy či názvy vesmír­ných lodí. Bez tako­vé­ho slov­níč­ku by se brzy ztra­til, zvlášť když je šan­ce, že se do stej­né­ho fikč­ní­ho svě­ta vrá­tí v dal­ších pokra­čo­vá­ních. U kni­hy Vzpo­mín­ka zva­ná Říše měl ten­to spe­ci­ál­ní slov­ní­ček bez­má­la dvě stě polo­žek, a pokud bych se rado­val, že si s ním v dal­ším dílu vysta­čím, rado­val bych se před­čas­ně, pro­to­že v Pus­ti­ně zva­né mír se roz­ros­tl o dal­ších sto padesát. 

Arka­dy Mar­ti­ne­o­vá je původ­ní pro­fe­sí his­to­rič­ka se zamě­ře­ním na byzant­skou říši a její odbor­nost se pro­mít­la i do cha­rak­te­ru vesmír­né­ho impé­ria. Krom byzant­ských či ori­en­tál­ních vli­vů tu najde­me i inspi­ra­ce kul­tu­rou stře­do­a­me­ric­kých indi­á­nů: odtud ostat­ně vychá­zí i zvlášt­ní sys­tém teikska­lán­ských jmen, kte­rá se sklá­da­jí vždy z čís­lov­ky a z názvu rost­li­ny či něja­ké­ho neži­vé­ho před­mě­tu. Ta urči­tě zaujmou nejed­no­ho čte­ná­ře, ale nejsem si jis­tý, zda kaž­dé­ho hned napad­ne, že nej­vět­ší část pře­kla­da­tel­ské prá­ce zde spo­čí­va­la ve zdán­li­vě pros­tém roz­hod­nu­tí, jaký druh čís­lov­ky v češ­ti­ně použiju.
Nako­nec jsem po dlou­hých úva­hách dospěl k závě­ru, že nej­lé­pe budou fun­go­vat čís­lov­ky dru­ho­vé (Dvo­jí Pěna, Deva­te­rá Ibiš­ka), ale pokud to nyní půso­bí samo­zřej­mě, je to jen dal­ším důka­zem toho, že to, co dalo při pře­klá­dá­ní nej­víc prá­ce, ve výsled­ku čte­nář čas­to ani neza­zna­me­ná. Ba co víc: prá­vě fakt, že ho nic neza­ra­zí, bývá důka­zem pře­kla­da­te­lo­va úspěchu.
Dou­fám tedy, že i ve dru­hém díle budou čte­ná­ři hlad­ce pro­plou­vat roz­vi­tý­mi sou­vě­tí­mi a zákru­ty syn­ta­xe, se kte­rou jsem před pár měsí­ci coby pře­kla­da­tel urput­ně zápo­lil. A že je neza­ra­zí ani své­byt­né exkur­zy do hrdin­či­na roz­tro­je­né­ho nit­ra, jak­ko­liv musím říct, že popi­sy dušev­ních pocho­dů — zvlášť když jde o pocho­dy mys­li vyba­ve­né fan­tas­tic­ký­mi neu­ro­tech­no­lo­gi­e­mi — se pře­klá­da­jí o dost obtíž­ně­ji než popi­sy scén, kte­ré si člo­věk může jas­ně představit. 

Střet mezi kul­tu­rou téměř spar­tán­ské vesmír­né sta­ni­ce a opu­lent­ní říš­skou kul­tu­rou, kte­rá si libu­je v poezii a monu­men­tál­ní archi­tek­tu­ře, vystří­dá v Pus­ti­ně zva­né mír ješ­tě dale­ko zásad­něj­ší střet s napros­to odliš­ným, nelid­ským myš­le­ním cizí vesmír­né rasy. Arka­dy Mar­ti­ne­o­vá ovšem pat­ří mezi auto­ry, kte­ří přes veš­ke­rou vesmír­nou exo­ti­ku nako­nec kla­dou důraz hlav­ně na to, co lec­kdy důvěr­ně zná­me ze své­ho vlast­ní­ho myš­le­ní, cítě­ní a pro­ží­vá­ní. V jejích hrdin­kách a hrdi­nech člo­věk nachá­zí něco ze svých vlast­ních pochyb­nos­tí a dile­mat, i když zrov­na není násled­ní­kem galak­tic­ké­ho trů­nu ces­tu­jí­cím nata­jňač­ku hro­mad­nou dopra­vou ani vel­vy­slan­ky­ní vysa­ze­nou na žhnou­cí poušt­ní pla­ne­tě, aby vyjed­ná­va­la z tajem­ný­mi emzá­ky. Budu mít radost, když je v mém pře­kla­du bude­te nachá­zet i vy. 

Vra­ti­slav Kadlec

Foto: archiv V. Kadlece