Politiku touhy původně vydalo Cambridge University Press v angličtině před pěti lety. Jak se kniha ocitla pod křídly nakladatelství Host?

Kni­ha vyšla v roce 2018 v ang­lič­ti­ně a v roz­ho­vo­rech kolem ní padal i dotaz, kdy vyjde čes­ky. „Jak, čes­ky?“ nechá­pa­la jsem. Napsa­la jsem tu kni­hu auto­ma­tic­ky ang­lic­ky, vyšla ang­lic­ky, o čes­ké ver­zi mě nena­padlo pře­mýš­let. Pak se mi ozva­li z Hos­ta, abych napsa­la před­mlu­vu ke kni­ze Kris­ten R. Ghod­se­e­o­vé Proč mají ženy za soci­a­lis­mu lep­ší sex, jejíž podti­tul zní A dal­ší argu­men­ty pro eko­no­mic­kou nezá­vis­lost. S jejím redak­to­rem Zdeň­kem Staszkem jsme v té sou­vis­los­ti došli k tomu, že by stá­lo za to mít Poli­ti­ku tou­hy v češ­ti­ně. Pak byl jen tro­chu oří­šek, jak postu­po­vat při překladu.

Co znamená „jak postupovat při překladu“?

Já jsem ve svém výzku­mu hod­ně čer­pa­la z původ­ních čes­kých a slo­ven­ských doku­men­tů a archiv­ních mate­ri­á­lů a všech­ny jsem je samo­zřej­mě pře­lo­ži­la do ang­lič­ti­ny. Jenomže nám nedá­va­lo smy­sl je z ang­lič­ti­ny pře­klá­dat zpět do češ­ti­ny, když čes­ký nebo slo­ven­ský ori­gi­nál exis­tu­je, navíc tako­vý pře­klad by samo­zřej­mě přes­ně neod­po­ví­dal tomu, jak ty desít­ky let sta­ré his­to­ric­ké pra­me­ny zní. Tak­že jsme se roz­hod­li, že pře­kla­da­tel Jan Škrob pře­lo­ží všech­no kro­mě cita­cí a my je pak do tex­tu dopl­ní­me z těch původ­ních zdro­jů. Až teh­dy jsem si uvě­do­mi­la, jak moc těch cita­cí je.

Takže vy jste dostala překlad, kde skoro na každé straně bylo nutné něco doplnit?

Ano, tuhle legra­ci jsme si uži­li já i redak­tor dosy­ta. Tady pat­ří vel­ký dík Zdeň­ku Stasz­ko­vi, kte­rý cita­ce z knih a pub­li­ko­va­ných zdro­jů, jež jsou dostup­né tře­ba v digi­tál­ní ver­zi v Národ­ní knihov­ně, srd­na­tě dohle­dal. A mys­lím, že dnes díky té prá­ci ví tře­ba o dok­to­ru Plzá­ko­vi víc, než kdy vědět chtěl a bylo by mu milé.

Jak vypadají materiály z archivních výzkumů, které zadávalo politbyro nebo ministerstva socialistického Československa?

V Národ­ním archi­vu jsou usklad­ně­né mate­ri­á­ly minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví nebo minis­ter­stva prá­ce a soci­ál­ních věcí v bed­nách, nejsou katalogizované.

Krabice od bot?

Spíš od lyžá­ků. Slož­ky jsou nade­psa­né tře­ba hes­lem Péče o ženy a děti.

A rok?

Roz­sah let. Zatím­co na mate­ri­á­ly z minis­ter­stva spra­ve­dl­nos­ti míři­la už v deva­de­sá­tých letech poptáv­ka na přes­nou kata­lo­gi­za­ci, pro­to­že bylo ve veřej­ném zájmu znát tře­ba naklá­dá­ní s poli­tic­ký­mi věz­ni nebo nao­pak akti­vi­ty spo­lu­pra­cov­ní­ků reži­mu, poptáv­ka, kte­rá by při­mě­la něko­ho kata­lo­gi­zo­vat mate­ri­á­ly o výzku­mu zdra­ví, nato­ž­pak sexu­ál­ní­ho živo­ta, orgas­mu nebo slas­ti, tady samo­zřej­mě chyběla. 

A jejich překlad?

Ten jsem do pře­lo­že­né­ho tex­tu kni­hy dopl­ňo­va­la v původ­ním zně­ní pří­mo ze ske­nů, kte­ré jsem z archiv­ních mate­ri­á­lů poří­di­la. Kro­mě toho, že drti­vá vět­ši­na archiv­ních doku­men­tů byla nez­ka­ta­lo­gi­zo­va­ná, jed­not­li­vé doku­men­ty navíc čas­to nema­jí ani čís­lo­va­né strán­ky. Tak­že by těž­ko šlo tuhle prá­ci na něko­ho delegovat. 

Vyčítala jste si, vzhledem k vašemu výzkumnému a pracovnímu vytížení, že jste do toho šla?

Já jsem hlav­ně ráda, že kníž­ka bude dis­po­zi­ci v češ­ti­ně a budou si ji moci pře­číst lidé, kte­ří běž­ně nečtou aka­de­mic­ké kni­hy v ang­lič­ti­ně. A ačko­li pře­kla­dy jsou i z vědec­ké­ho hle­dis­ka důle­ži­tý počin, pro­to­že uka­zu­jí, že o vaši prá­ci je zájem, čes­ký sys­tém hod­no­ce­ní vědy je nijak nezapočítává. 

Pro jakého čtenáře je Politika touhy určená?

Umím si před­sta­vit, že divác­tvo, kte­ré vidě­lo Kro­ni­ku orgas­mu na iVy­sí­lá­ní Čes­ké tele­vi­ze a bude chtít vědět víc, než se v doku­men­tár­ní sérii řeklo, po ní sáh­ne. Z ohla­sů na člán­ky a výzkumy vím, že zají­ma­vé pro čte­ná­ře jsou tře­ba prá­vě cita­ce z dobo­vých dokumentů.

Co jste vlastně o všedním životě a lásce za socialismu vyzkoumala objevného?

Naše kolek­tiv­ní paměť je po dlou­há léta utvá­ře­ná jed­no­stran­ným pohle­dem na soci­a­lis­mus v Čes­ko­slo­ven­sku: byla tu zkost­na­tě­lá komu­nis­tic­ká stra­na a disi­den­ti, kte­ří pro­ti ní bojo­va­li. Byly uza­vře­né hra­ni­ce, fron­ty na baná­ny, nebyl toa­let­ní papír a doma se říka­ly jiné věci než ven­ku. To je samo­zřej­mě prav­da, respek­ti­ve jed­na její část. Tako­vý kaž­do­den­ní život vět­ši­ny lidí, soci­ál­ní poli­ti­ka nebo tře­ba vědec­ký výzkum byly mno­hem plas­tič­těj­ší a svým způ­so­bem vel­mi svo­bod­né a je ško­da, že tohle ze sdí­le­né­ho nara­ti­vu zmizelo.

V čem jsme byli svobodní?

To je pod­stat­né říct. Stát — před nástu­pem komu­nis­mu i po něm — naslou­chal vědec­kým kapa­ci­tám, tře­ba prá­vě léka­řům. Řadu věcí, kte­ré tito odbor­ní­ci chtě­li zkou­mat, nejen­že zkou­mat moh­li, ale výsled­ky, k nimž došli, moh­li „pře­klá­dat“ do veřej­ných poli­tik: do záko­nů, vyhlá­šek a naří­ze­ní. To je pře­ce poměr­ně vel­ký mané­v­ro­va­cí pro­stor! Netý­kal se samo­zřej­mě v tako­vé míře obo­rů typu soci­o­lo­gie nebo his­to­rie, ale medi­cí­na měla mno­hem vol­něj­ší ruce. Vez­mě­te si tře­ba neu­vě­ři­tel­ně pokro­ko­vé expe­ri­men­ty s LSD, kte­ré se u nás děla­ly. Máme tady roz­ší­ře­nou před­sta­vu o repre­siv­ním reži­mu, jenž všech­no dik­to­val a ome­zo­val, exis­to­va­ly ale sfé­ry, kde pano­va­la veli­ká vol­nost. V důsled­ku toho nejen­že věd­ci moh­li bádat, ale i mno­ho aspek­tů kaž­do­den­ní­ho živo­ta bylo poměr­ně pokrokových.

Třeba v oblasti výzkumu sexu a sexuálního života obyvatel.

Ano. Kli­ni­ci iden­ti­fi­ko­va­li pro­blém, kte­rý trá­pil jejich paci­en­ty či paci­ent­ky, nade­signo­va­li si výzkum a s jeho výsled­ky oslo­vi­li minis­ter­stva, jež jim z vel­ké čás­ti naslou­cha­la a vyho­vě­la. To se týka­lo výzku­mu žen­ské­ho orgas­mu a tře­ba toho, jak sou­vi­sí s otě­hot­ně­ním, ale napří­klad i výzku­mu homose­xu­a­li­ty. Zájmy žen u nás zhus­ta repre­zen­to­va­li i demo­gra­fo­vé, kte­rým poli­ti­ci také naslou­cha­li. Typic­ky v otáz­kách dru­hé smě­ny a počtu dětí.

Byli to demografové, nebo i demografky?

To je dob­rá otáz­ka — a pří­klad toho, že za žen­ská prá­va nemuse­jí nut­ně bojo­vat jen ženy. V prv­ním obdo­bí po úno­ru 1948, kdy ženy popr­vé nastou­pi­ly na vyso­ké ško­ly v maso­věj­ším měřít­ku, samo­zřej­mě nelze oče­ká­vat, že by o tom, jak se ženám daří sla­dit rodi­nu, domác­nost a zaměst­ná­ní, infor­mo­va­ly ženy demo­gra­f­ky. Nej­pr­ve se muse­ly odně­kud rekru­to­vat. O dvě dese­ti­le­tí poz­dě­ji už máme jak lékař­ky, tak demo­gra­f­ky. Jak sexu­o­lo­go­vé, tak demo­gra­fo­vé v pade­sá­tých letech byli v drti­vé vět­ši­ně muži, ale mno­zí úpl­ně jas­ně repre­zen­to­va­li femi­nis­tic­ká stanoviska.

V čem?

Vědě­li a nahlas říka­li, že ženy potře­bu­jí vol­bu, oddech, podporu.

Jak to chtěli udělat?

Vzná­še­li napří­klad poža­dav­ky, kte­ré my dnes pova­žu­je­me za stě­ží dosa­ži­tel­né, tře­ba že by se ženám mělo za prá­ci v domác­nos­ti pla­tit. V kaž­dém pří­pa­dě bylo jas­né, že ženy nesmě­jí být samy na péči o děti — a mís­to mužů-otců demo­gra­fo­vé ape­lo­va­li na stát, aby zří­dil víc jes­lí a ško­lek. A neje­nom to, díky jejich tla­ku se poz­dě­ji pro­dlou­ži­la mateř­ská dovo­le­ná nebo vzrost­ly pří­dav­ky na děti. Ani tak se ale nepo­ved­lo výraz­ně zvý­šit porod­nost. Ženy v žád­ném pří­pa­dě nechtě­ly víc než dvě děti, demo­gra­fům bylo jas­né, že k zacho­vá­ní popu­la­ce pod dvě jít nesmí­te, tak­že aspoň tla­či­li na stát, aby zavá­děl tako­vá opat­ře­ní, aby porod­nost ješ­tě víc neklesala.

Co se stalo v šedesátých letech?

Růz­ní exper­ti vymýš­le­li pro stát novou rodin­nou poli­ti­ku, kte­rou se ale nako­nec poda­ři­lo zavést až po oku­pa­ci v roce 1968. Dez­i­lu­ze ve spo­leč­nos­ti byla obrov­ská, lidé už nechtě­li mít s reži­mem nic spo­leč­né­ho, zavře­li se do domo­vů a poz­dě­ji na cha­lu­py. Nevy­ční­vat, nean­ga­žo­vat se. Dob­ře to odrá­ží tře­ba pou­ží­vá­ní pojmu štěs­tí nebo láska.

Jak?

V pade­sá­tých letech, kdy se ješ­tě věři­lo v lep­ší zítř­ky, pra­co­va­li tře­ba sexu­o­lo­go­vé s pojmem lás­ka poměr­ně čas­to a běž­ně. Byla pro ně důle­ži­tá. Záro­veň se narov­na­la prá­va žen a mužů, ženy se moh­ly snad­ně­ji roz­vést, měly nárok na vlast­ní kari­é­ru a pří­jmy. Man­žel­ství, kte­ré se nově sta­lo rov­no­práv­ným svaz­kem ženy a muže, už nemu­se­lo (a pod­le exper­tů ani nemě­lo) stát na tom, že s někým žije­te, pro­to­že vás živí nebo pro­to­že být svo­bod­ná či roz­ve­de­ná žena je cejch; najed­nou může být zalo­že­né na lás­ce. Už není nut­né bát se o exis­ten­ci, tu garan­tu­je stát. Není nut­né spo­jo­vat rodi­ny coby eko­no­mic­ké jed­not­ky pro­střed­nic­tvím domlu­ve­ných sňat­ků. Stát garan­tu­je vzdě­lá­ní a jis­to­tu zaměst­ná­ní. To všech­no vede k tomu, že sňa­tek mohl být pou­ze a výhrad­ně aktem lás­ky. Poli­tic­ké svo­bo­dy v pade­sá­tých letech naši (pra)rodiče val­né nemě­li, ale soci­ál­ní svo­bo­dy byly mno­hem vět­ší než dřív. To je mimo­cho­dem dob­ré si uvě­do­mit i tvá­ří v tvář dneš­ním pro­blé­mům, kdy je to tro­chu nao­pak: poli­tic­ké svo­bo­dy máme, ale čím dál víc rodin je na tom soci­ál­ně vel­mi bíd­ně. Což je trend nasto­le­ný už v deva­de­sá­tých letech, kdy slo­vo „soci­ál­ní“ zavá­ně­lo levičáctvím.

A co ta láska?

V sedm­de­sá­tých letech to slo­vo úpl­ně zmi­ze­lo. Dok­tor Plzák se lás­ce mezi man­že­li napros­to vysmí­vá jako něja­ké chi­mé­ře, o kte­rou nemá smy­sl usi­lo­vat. A dal­ší sexu­o­lo­go­vé v té době mlu­ví o „cito­vém nesou­la­du man­že­lů“ či „naru­še­ní svaz­ku v cito­vé oblas­ti“, čímž jed­nak pou­ka­zu­jí na absen­ci lás­ky v man­žel­stvích a záro­veň sami nejsou s to slo­vo „lás­ka“ vyslovit.

Už podruhé jste zmínila Miroslava Plzáka. Skutečně byl tak zásadním hlasem, který ovlivňoval rodinnou politiku před revolucí?

Napros­to zásad­ním. Měl vel­ký dar mlu­vit sro­zu­mi­tel­ně a bar­vi­tě, což spous­ta věd­ců nebo léka­řů nemě­la a dodnes nemá, ač by se jim tako­vý talent popu­la­ri­zo­vat hodil. Abychom ho jen neha­ně­li — zásad­ní, co radil vel­mi dob­ře a plat­ně, bylo: „Nikdy si neber­te alko­ho­li­ka.“ Alko­ho­lis­mus byl vel­ký pro­blém tota­lit­ních reži­mů, spous­ta lidí, zejmé­na mužů, zapí­je­la frustra­ci a nudu. Čas­to to bylo sly­šet u roz­vo­do­vých spo­rů, ženy se mnoh­dy roz­vá­dě­ly pro­to, že muži pili. Plzák jas­ně říkal: „Nepře­dě­lá­te ho, neza­chrá­ní­te, pros­tě si ho neber­te.“ Ale žád­ný femi­nis­ta to nebyl — vysmí­val se inte­lek­tu­ál­kám, byl mizo­gyn­ní. Lás­ku neu­zná­val a cel­ko­vě byl prag­ma­tik: podob­ně jako sedm­de­sá­tá a osm­de­sá­tá léta dva­cá­té­ho sto­le­tí obecně.

Co se stalo po sametové revoluci?

Před ní se sice mlu­vi­lo o mateř­ské péči a mateř­ská dovo­le­ná se pro­dlu­žo­va­la, stát ale pořád běž­ně garan­to­val mís­ta v jes­lích a škol­kách nebo po roz­vo­du ali­men­ty. Za soci­a­lis­mu pokrý­val stát až tře­ti­nu pří­jmů člo­vě­ka růz­ný­mi typy dávek navá­za­ných na děti. To po same­to­vé revo­lu­ci skon­či­lo, při­šel indi­vi­du­a­lis­mus a kapi­ta­lis­mus a vol­ná ruka trhu. Samo­ži­vi­tel­ky by moh­ly vyprá­vět, byto­vá nebo důcho­do­vá poli­ti­ka je dodnes neštěs­tí. Dosud tady rezo­nu­je réto­ri­ka, kte­rou deva­de­sá­tá léta nasta­vi­la: když se budeš sna­žit a makat, budeš boha­tý a úspěš­ný, kaž­dý je zod­po­věd­ný za své štěs­tí, a když se něko­mu neda­ří dob­ře, může si za to sám. Teď už tomu, dou­fám, nevě­ří tolik lidí jako před dva­ce­ti lety. Bohu­žel stát zatím nehod­lá pře­na­sta­vit poli­ti­ku tak, aby se nerov­nos­ti v naší spo­leč­nos­ti zmenšovaly.

Foto: Moni­ka Hlaváčová