Zatím­co série kniž­ních best­selle­rů Jus­si­ho Adler-Olse­na, pod­le kte­rých půso­bi­vé thrille­ry vznik­ly, čítá již sedm dílů, Slož­ka 64 bude fil­mem posled­ním, jak tvůr­ci avi­zo­va­li už před začát­kem natá­če­ní. Po pou­hém měsí­ci a půl v dán­ských kinech se Slož­ka 64 sta­la divác­ky, respek­ti­ve komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ším domá­cím fil­mem všech dob a kri­ti­ci i divá­ci se vesměs sho­du­jí, že posled­ní fil­mo­vá adap­ta­ce série je záro­veň tou nej­lep­ší. Pod­le reno­mo­va­né­ho lis­tu Poli­ti­ken jde dokon­ce o nej­lep­ší dán­skou detek­tiv­ku vůbec. Oblí­be­ný díl kniž­ní série tak zís­kal i ade­kvát­ní fil­mo­vou podobu.

Obsah z 'https://www.youtube.com/e[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.

Příběh inspirovaný temnou kapitolou skutečných dánských dějin

Ve Slož­ce 64 se detek­ti­vo­vé Carl Mørck a Asad ze spe­ci­ál­ní­ho detek­tiv­ní­ho Oddě­le­ní Q opět dostá­va­jí ke staré­mu odlo­že­né­mu pří­pa­du. Hrůz­ný nález za faleš­nou stě­nou jed­no­ho staré­ho kodaň­ské­ho bytu zave­de vyšet­řo­va­te­le o 40 let zpát­ky na dán­ský ost­rov Spro­gø do sana­to­ria pro pře­vý­cho­vu „hříš­ných“ dívek, kte­ré v 60. letech v Dán­sku sku­teč­ně exis­to­va­lo. Vel­mi pochyb­ný­mi meto­da­mi plný­mi nási­lí, psy­chic­ké­ho nátla­ku, ale i lékař­ských zákro­ků zde byly soci­a­li­zo­vá­ny tzv. pro­blé­mo­vé dív­ky. Čím hlou­bě­ji se detek­ti­vo­vé do tem­né­ho pří­pa­du noří, tím detail­ně­ji se před nimi obna­žu­je děsi­vý pří­běh utr­pe­ní a tou­hy po pomstě, kte­rá pře­tr­vá­vá desetiletí.

Poslední díl filmové série opět od špičkových tvůrců

Za vše­mi fil­my ze série Oddě­le­ní Q sto­jí špič­ko­ví dán­ští tvůr­ci zastře­še­ní pres­tiž­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Zen­t­ro­pa. Na scé­ná­ři se stej­ně jako u pře­de­šlých fil­mů podí­le­li Mik­kel Nør­ga­ard a Niko­laj Arcel, reži­sér­ské tak­tov­ky se ten­to­krát ujal Chris­to­f­fer Boe, drži­tel Zla­té kame­ry z Can­nes za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní debut (film Rekon­struk­ce, Dán­sko 2003). „Detek­tiv­ky mají tu obrov­skou výho­du, že díky zají­ma­vým pří­bě­hům o zlo­či­nech z váš­ně roze­hrá­va­jí sil­né emo­ce – lás­ku, pomstu nebo ide­a­lis­mus. A to všech­no ve Slož­ce 64 najde­me. … Je to pří­běh o moci a jedin­cích boju­jí­cích za svou auto­no­mii, kte­rý detek­ti­va Mørc­ka při­mě­je, aby se zamys­lel nad vlast­ní­mi zápa­sy, kte­ré musí ve svém živo­tě vybo­jo­vat,“ vysvět­lu­je Boe, proč je Slož­ka 64 ide­ál­ním zakon­če­ním vol­né fil­mo­vé série. Ačko­li se kaž­dý film zabý­vá samo­stat­ným pří­pa­dem a jejich děj nijak nena­va­zu­je, posta­vy detek­ti­vů zůstá­va­jí ve všech čtyřech fil­mech stej­né. Vývoj jejich osob­nos­tí a jejich vzá­jem­né­ho vzta­hu je tudíž nos­ným prv­kem celé série.

Knižní předloha je českým i celosvětovým bestsellerem

Prv­ní díl kniž­ní série Oddě­le­ní Q spi­so­va­te­le Jus­si­ho Adler-Olse­na (Žena v kle­ci) spat­řil světlo světa v roce 2007 a dosud se dočkal šes­ti pokračování – Zabi­já­ci (2008), Vzkaz v láhvi (2009), Slož­ka 64 (2010), Mar­co (2012), Nesmír­ný (2014) a dosud posled­ní Sel­fies (2016). Při­čemž Slož­ka 64 bývá čas­to kri­ti­ky i čte­ná­ři ozna­čo­vá­na za nej­lep­ší kni­hu celé série. Kniž­ní série zís­ka­la řadu ocenění a sta­la se dán­ským i celosvětovým best­selle­rem. Celo­svě­to­vě se jí pro­da­lo již více než 20 mili­o­nů výtisků. 

V Čes­ké repub­li­ce vychá­ze­jí kni­hy Jus­si­ho Adler-Olse­na u nakla­da­tel­ství Host a k dneš­ní­mu dni se pro­da­lo již bez­má­la 160 000 kusů knih ze série Oddě­le­ní Q.