Filmovou sérii Oddělení Q završí thriller Složka 64

Podiv­né lékař­ské expe­ri­men­ty, zne­u­ží­vá­ní a pře­vý­cho­va „necud­ných“ dívek. Po Ženě v kle­ci, Zabi­já­cích a Vzka­zu v láhvi při­chá­zí do čes­kých kin Slož­ka 64, čtvr­tý a …

Vyřešte 2 případy za cenu 1

Sed­mý detek­tiv­ní pří­běh z oddě­le­ní Q s názvem Sel­fies vyjde v rám­ci říj­no­vé Kni­ho­má­nie. Přes 120 tisíc pro­da­ných výtis­ků jen v Čes­ké repub­li­ce svěd­čí o tom, že knihy …

Složka 64 Jussiho Adlera-Olsena vychází jako audiokniha

Čtvr­tý díl úspěš­né detek­tiv­ní řady dán­ské­ho spi­so­va­te­le Jus­si­ho Adle­ra-Olse­na o oddě­le­ní Q, zabý­va­jí­cím se nevy­ře­še­ný­mi či odlo­že­ný­mi pří­pa­dy, vychá­zí jako …

Do českých kin přichází Vzkaz v láhvi, třetí díl série podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena

Po Ženě v kle­ci a Zabi­já­cích při­chá­zí do čes­kých kin fil­mo­vá adap­ta­ce tře­tí­ho dílu kniž­ní série Odd­dě­le­ní Q pod­le best­selle­rů dán­ské­ho spi­so­va­te­le Jussiho …

Úspěšný podzim Jussiho Adlera-Olsena: nová kniha a dvě ocenění

Jus­si­mu Adle­ru-Olse­no­vi se konec letoš­ní­ho roku vyda­řil. V Dán­sku vyšel dal­ší díl ze série o oddě­le­ní Q pod názvem Den Græn­selø­se (Nesmír­ný) a autor zís­kal dvě …

Tři týdny před uzávěrkou — Na cestách s Jussim Adlerem-Olsenem

Od dán­ské tele­vi­ze jsme zís­ka­li půl­ho­di­no­vý doku­ment o jed­nom z nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších auto­rů sever­ských detek­ti­vek Jus­sim Adle­ro­vi-Olse­no­vi. Film mapuje …