Jan Fol­ný se roz­po­ví­dal o tom, proč román Víkend v Lon­dýně vlast­ně napsal. Jed­ním z důvo­dů bylo, aby i lidé, kte­ré to ke kni­hám dopo­sud vůbec netáh­lo, měli „tu svou“. Chtěl pou­ká­zat na téma­ta, kte­rá se nás dotý­ka­jí, ale o nichž vět­ši­nou moc nemlu­ví­me: mas­ku­li­ni­ta, muž­ské kli­mak­te­ri­um, život po čty­ři­cít­ce, reflexe dosa­vad­ní­ho živo­ta. Poté pře­če­tl ukáz­ky z kni­hy a pood­ha­lil osu­dy všech tří hlav­ních hrdi­nů romá­nu. V násled­né dis­ku­si jsme se pak napří­klad dozvě­dě­li, že se autor před psa­ním kni­hy pus­til i do čte­ní čer­ve­né knihov­ny, aby se doká­zal vcí­tit do žen­ských postav.