Když jsem Zpěv straky četl poprvé jako rukopis, potěšilo mě, že Henika se nesnaží svět měnit mečem a krví, ale snaží se pomáhat obyčejným lidem. Zdá se mi, že ve fantasy je toto neobvyklé a téma léčení a péče čekalo právě na vás. Proč jste se mu rozhodla věnovat?

Téma léče­ní mě pro­vá­zí od útlé­ho věku, tak­že jeho zařa­ze­ní do psa­ní je pro mě jen při­ro­ze­ný vývoj. Mamin­ka pra­co­va­la jako porod­ní asi­s­tent­ka, já za ní cho­di­la do prá­ce, kde jsem si hrá­la, že razít­ku­ju recep­ty, řadím kar­ty, měřím tlak, dávám injek­ce. Pro­stře­dí bílých plášťů pro mě bylo jako pro jiné děti hřiš­tě. Dokon­ce když jsem byla jako dítě hospi­ta­li­zo­va­ná, bre­če­la jsem den před pro­puš­tě­ním mís­to při nástupu.

Z toho jas­ně vyply­nu­lo, že to bude i mým povo­lá­ním. Po gym­ná­ziu jsem vystu­do­va­la obor radi­o­lo­gic­ký asi­s­tent. A poz­dě­ji jsem se dosta­la také k home­o­pa­tii, kte­rá mi dala zase jiný pohled na lid­ské nemoci. 

Nyní pra­cu­ju jako radi­o­lo­gic­ká asi­s­tent­ka v nemoc­ni­ci. A mám svou prá­ci oprav­du ráda. Fas­ci­nu­je mě ten nikdy nekon­čí­cí ruch nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí, kte­rý se jen v noci tro­chu zpo­ma­lí, a pře­ce při tlu­me­ných svět­lech a tichých roz­ho­vo­rech tady pokra­ču­jí vítěz­ství a pro­hry nad smr­tí. A prá­vě to řeší i hlav­ní posta­va kni­hy Henika.

Musím říct, že pro mě bylo osvěžující číst o hrdince, která není náctiletá, ale vlastně stále hledá své místo ve světě, což je vlastně věčné a obecně lidské téma. Můžete prozradit, pro jakého čtenáře jste Zpěv straky psala?

Při­znám se, že když Heni­ku píšu, nemám před sebou obraz čte­ná­ře, kte­ré­mu je urče­na, ale obraz kni­hy, kte­rou bych si já sama ráda pře­čet­la. A toho se držím. Všech­no ostat­ní musí pryč. Je pro mě důle­ži­té pře­nést do pří­bě­hu myš­len­ku, poin­tu. Snad i něja­ké posel­ství. Chci, aby pří­běh, byť v žán­ru fan­ta­sy, byl logic­ký. Chtě­la jsem napsat kni­hu, kte­rá bez zby­teč­né­ho sen­ti­men­tu a s mini­mem slov doká­že ve čte­ná­ři navo­dit tako­vý ten hoř­ko­slad­ký pocit. Něco je v pořád­ku, ale něco není a nikdy nebu­de. A my se s tím musí­me vyrov­nat. Přes­ně tak, jako je to v našich sku­teč­ných životech.

Přijde mi, že ve Zpěvu straky zpracováváte mnohá témata hrdinské fantasy ženským a feministickým pohledem. Hlas dostávají oběti bitev, utlačované a využívané ženy i lidé, kteří neměli v životě mnoho štěstí a příběhy o nich často mlčí. Je to něco, co do textu vkládáte záměrně, nebo to jen vyplynulo z děje?

Vždyc­ky jsem obdi­vo­va­la vel­kou sta­teč­nost. Ať už u hrdi­nů smyš­le­ných, nebo sku­teč­ných, kladla jsem si otáz­ky, jak moc sta­teč­ná bych byla v urči­té situ­a­ci já. A tak nějak jsem se sou­stře­di­la na ty, kte­ří do té „bitvy“ nešli s doko­na­lou výba­vou. Pros­tě před něja­kou situ­a­ci byli posta­ve­ni. Bez výcvi­ku, bez zvlášt­ní­ho nadá­ní, bez doko­na­lých zbra­ní. V jedi­ném oka­mži­ku se muse­li roz­hod­nout, jak se zacho­va­jí. To je to, co obdi­vu­ju, nad čím se zamýš­lím. Tak­že ano, záměr­ně se věnu­ju těm hrdi­nům, kte­ří jsou mimo svět­la reflek­to­rů. Z Pána prs­te­nů jsem měla vždy nej­ra­dě­ji Sama Křepelku.

Jakoby na pozadí příběhu hlavních postav se odehrává také neméně důležitý příběh země, která se propadá do posedlosti zbrojením a upozaďuje vše ostatní — péči o druhé, vědu i umění. Je to téma, ke kterému vás inspiroval reálný svět?

V té době, kdy jsem Heni­ku psa­la, tak ne. Mám pocit, že to byla spíš před­tu­cha, a to mě až děsí. Celá lin­ka toho, co se děje v zemi, měla být původ­ně jen kuli­sou pro ty „malé vel­ké“ pří­běhy „malých vel­kých“ hrdinů.
V čem se ale nechá­vám inspi­ro­vat jsou lidé a jejich neu­vě­ři­tel­ně růz­no­ro­dé pova­hy. V kni­ze jsem chtě­la uká­zat mimo jiné vztah rodi­če a dítě­te z mno­ha úhlů pohle­du a pro to je mi reál­ný svět inspirací.

Zpěv straky má také celkem netradiční strukturu, kdy se prolínají jednotlivé povídky s mezihrami a společně tvoří celistvý příběh. Co vás vedlo právě k takovému řešení?

Mám ráda, když něco pro­ží­vám s hrdi­ny, když jsem jako spi­so­va­tel nebo čte­nář „u toho“. A taky se mi líbí, když se někde obje­ví dvě zdán­li­vě nesou­vi­se­jí­cí nit­ky, kte­ré se o pár stehů dál pro­ple­tou a vznik­ne ori­gi­nál­ní a pře­dem neod­had­nu­tel­ný vzor. A prá­vě pro­to jsem zvo­li­la ten­to způ­sob vyprá­vě­ní, aby čte­nář nasál esen­ci i ved­lej­ších postav, aby byl u toho, když začal nebo se nějak vyvi­nul jejich pří­běh. A byl tře­ba i zvě­da­vý, jak to sou­vi­sí s hlav­ním dějem a s hlav­ní hrdinkou. 

Snad neprozradím příliš, když řeknu, že po dočtení románu zůstanou čtenářům otázky, na které odpověď nedostanou. Nabízí se tedy dotaz, zda chystáte pokračování příběhu?

To, co mělo být kuli­sou, se ješ­tě před dopsá­ním prv­ní­ho dílu uká­za­lo jako téma samo o sobě, betačte­ná­ři si říka­li o víc infor­ma­cí, tak­že jsem vel­mi brzy po dopsá­ní Zpě­vu stra­ky zača­la pra­co­vat na dru­hém dílu a už jsem za polo­vi­nou. Pří­běh země, toho, co a proč se v ní děje, dostá­vá vět­ší pro­stor a Heni­ka je tím, ať chce nebo nechce, pohl­ce­na. Na ni i na čte­ná­ře čeká vel­ké překvapení.