Babí léto a koledy

Pro­zra­dím vám mar­ke­tingo­vé tajem­ství. Váno­ce se obvykle začí­na­jí chys­tat už v létě. Nebo nej­poz­dě­ji na pod­zim. Mar­ke­tingo­vá vánoč­ní kam­paň je totiž jed­nou z nej­vět­ších v roce. A tak o ní s kole­gy musí­me pře­mýš­let v před­sti­hu. Jak se vánoč­ně nala­dit, když ven­ku sví­tí slu­níč­ko a v redak­ci sedí­me v kraťa­sech? Něko­mu pomů­žou kole­dy, něko­mu oblí­be­ná pohád­ka a naše­mu Rad­ko­vi jeho vánoč­ní sve­tr s jele­nem. Nej­ob­lí­be­něj­ší je ale vánoč­ní peče­ní, pro­to­že z toho má výho­dy celý tým! 

Kniha jako zážitek

Přecpá­vá­ní se cuk­ro­vím a kole­da Nesem vám novi­ny v neko­neč­né smyč­ce jsou ale jen pří­prav­nou fází. Pak při­chá­zí na řadu vel­ká pora­da – a vel­ké pře­mýš­le­ní. Tak jak to letos udě­lá­me? Co těm našim čte­ná­řům vlast­ně chce­me sdě­lit? No že jsme tady pro ně pořád, i v těž­kých dobách! Jé, covid do toho neta­hej, toho už mají všich­ni plné zuby. Ale vždyť nám všem ovliv­ní Váno­ce! V žád­ném případě! 

Letos je všech­no jinak. Mís­to s úkli­dem máme sta­ros­ti s tím, jest­li se o svát­cích bude­me moci potkat se svý­mi blíz­ký­mi. Dár­ky víc než kdy dřív vybí­rá­me onli­ne – a pak nám je dove­ze kurýr v rouš­ce. A oblí­be­né zážit­ky se teď daru­jí dost těž­ko. I my je máme moc rádi. Jen­že kurz zahrad­ni­če­ní ani ces­tu do zahra­ni­čí v této době zaří­dit neu­mí­me. Naštěs­tí se ale na jiný kon­ti­nent pořád může­me vydat – tře­ba díky kni­ze Na kole přes Afri­ku. Dou­fá­me, že vám pohled na žira­fu vyku­ku­jí­cí z dár­ko­vé kra­bi­ce vykouz­lí před­vá­noč­ní úsměv na tváři. 

Co na to grafička aneb Potřebuju další ruce!

Vizu­ál­ní podo­bu dala kam­pa­ni naše gra­fič­ka Ale­na. Poví­da­ly jsme si spo­lu o tom, jak se tvo­ří v karanténě.

Alenko, jak se příprava vánoční kampaně liší od tvé běžné práce?

Mys­lím, že si zpí­vám kole­dy víc než u inzer­cí na detek­tiv­ky (smích). Tak­že hlav­ní roz­díl pocí­tí spíš kole­go­vé v kan­ce­lá­ři. Tech­nic­ky se to zase tolik neli­ší. Vymys­lím si téma, naskicu­ju, jak by to moh­lo fun­go­vat. A potom při foce­ní zne­u­ží­vám dob­ro­ty svých spo­lu­pra­cov­ní­ků k zapůj­če­ní nej­růz­něj­ších rekvi­zit nebo k pózo­vá­ní. Letos se rea­li­za­ce usku­teč­ni­la v domá­cích pod­mín­kách, ale tam už jsou také zvyklí. 

Jak tě napadlo zabalit do krabice žirafu, raketu a pohádkový zámek?

Pře­mýš­le­la jsem nad tím, co asi čte­nář v daném žán­ru hle­dá. Co je důle­ži­té pro milov­ní­ky fan­ta­sy? Proč je teď tak popu­lár­ní čes­ká belet­rie? Chtě­la jsem pro kaž­dý žánr najít něja­ký prvek fik­ce. Něco, co si pod stro­meč­kem jen tak neroz­ba­lí­te, aby bylo jas­né, že jde o metaforu.

Letos jsme Vánoce chystali v karanténě, jaké to pro tebe bylo?

Těs­ně před­tím, než jsme kam­paň zača­li rea­li­zo­vat, nám zavře­li papír­nic­tví a celý Host začal pra­co­vat z domo­va. Co teď? Jak si vyro­bit foto­a­te­li­ér v obý­vá­ku? Zachrá­nil mě kurýr s posled­ní rulič­kou bali­cí­ho papí­ru, kte­rou mi při­ve­zl v šest hodin ráno. Dále v kam­pa­ni účin­ku­je má kra­bi­ce od bot (jako dárek), sta­rý závěs z cha­lu­py (jako svá­teč­ní ubrus) a má dra­há rodi­na (tedy aspoň její ruce).

Přejeme vám krásný advent a spoustu času na dobré knihy.