Vystu­do­val jste Diva­del­ní aka­de­mii v Bia­łysto­ku a původ­ním povo­lá­ním jste lout­ko­he­rec, jaká byla vaše ces­ta od lou­tek ke knížkám?
Obě ces­ty byly sou­běž­né. Kres­lil jsem si jako dítě — jako kaž­dé dítě, pro­to­že kres­le­ní je v urči­tém oka­mži­ku naše­ho živo­ta při­ro­ze­ným a auto­ma­tic­kým způ­so­bem vyja­d­řo­vá­ní. Ale mně to zůsta­lo; stej­ně jako jsem si kres­lil v dět­ství, pokra­čo­val jsem v tom v raném mlá­dí a během stu­dia lout­ko­he­rec­tví jsem si kres­lil dál, ve vol­ném čase. Je to moje při­ro­ze­ná potře­ba. Při kres­le­ní jsem mohl vydech­nout, odpo­či­nout si od toho, co jsem musel dělat. Kres­lil jsem pro­to, že to mám rád. Nemys­lel jsem si při­tom, že by mě to jed­nou moh­lo živit.

Kro­mě kní­žek pro děti vytvá­ří­te také diva­del­ní pla­ká­ty, tak­že s diva­dlem jste stá­le ve spojení?
V kon­tak­tu s diva­dlem jsem v posled­ní době pořád a jsem moc rád. Kdy­si, bude to tak dva­cet let, jsme se tře­mi přá­te­li vymys­le­li před­sta­ve­ní. Krzysz­tof Zemła, jeden můj kama­rád ze ško­ly, stu­do­val režii a fas­ci­no­va­lo ho stí­no­vé diva­dlo. Jed­nou jsem ho potkal na pře­cho­du neda­le­ko aka­de­mie a on se mi svě­řil, že se při­pra­vu­je na zkouš­ku, ale chy­bí mu hud­ba. Od mlá­dí jsem hrál na kyta­ru, kte­rou jsem i stu­do­val, a tak jsem mu nabí­dl pomoc. Vznik­lo z toho před­sta­ve­ní, jež se jako ura­gán pře­hna­lo po evrop­ských fes­ti­va­lech. A fes­ti­va­lo­vý život je něco, co ilu­strá­to­rům chy­bí. Při kres­le­ní je člo­věk sám, zatím­co diva­dlo je vždy setká­ní s živým pub­li­kem. A teď jsme — po dva­nác­ti letech odml­ky — před­sta­ve­ní Lás­ka dona Per­lim­plí­na a váš­ni­vost Beli­si­na pod­le Fede­ri­ca Gar­cíi Lor­ky zača­li zase hrát, což je skvě­lé. Mohu si díky tomu tro­chu odpo­či­nout od osa­mě­lé­ho kres­le­ní knih. Jako ilu­strá­tor se se svý­mi čte­ná­ři setká­vám hlav­ně na kniž­ních veletr­zích, ale… těch setká­ní je poně­kud málo, chtěl bych jich mít víc. Kres­lím pla­ká­ty pro kra­kov­ské diva­dlo Gro­teska, jen­že to lze jen stě­ží nazvat kon­tak­tem s diva­dlem. Pla­kát musí vznik­nout před­tím, než je před­sta­ve­ní nazkou­še­no. Je to jen gra­fic­ká a mar­ke­tingo­vá výzva, ačko­li můj vztah k diva­dlu samo­zřej­mě hra­je roli i při této prá­ci. Nako­nec i Per­lim­pí­na jsme kdy­si hrá­li prá­vě v diva­dle Gro­teska. Byl to skvě­lý záži­tek, a i když nejsem čle­nem sou­bo­ru, cítím se být jeho sou­čás­tí jako člo­věk, kte­rý je zod­po­věd­ný za prv­ní kon­takt divá­ka s před­sta­ve­ním — tedy za pla­kát zvou­cí k návštěvě divadla. 

V Čes­ku teď vychá­zí vaše kni­ha Rok v pohád­ce. Je sou­čás­tí popu­lár­ní řady Roků (Rok v lese, Rok ve škol­ce, Rok na ven­ko­vě atd.). Pohád­ko­vé téma jste si zvo­lil sám, nebo vás nakla­da­tel­ství oslo­vi­lo už s kon­krét­ním námětem?
Nakla­da­tel­ství, ale byla to atrak­tiv­ní nabíd­ka. Nasza Księ­gar­nia se cho­vá k auto­rům s vel­kou úctou. Zepta­li se, zda bych se chtěl téma­tu ujmout. Při­znám se, že jsem chví­li váhal — ale kývl jsem rychle. 

Nako­lik jste při tvor­bě své pohád­ko­vé země vychá­zel z tra­dič­ních pohá­dek a jak moc jste popus­til uzdu fantazii?
Vět­ši­na hrdi­nů kni­hy jsou posta­vy z pohá­dek, kte­ré kaž­dý zná z dět­ství. Ale jejich dal­ší osu­dy už v původ­ních pří­bě­zích nena­jde­te. Vymys­lel jsem si nové situ­a­ce, je to tako­vá hra se čte­ná­řem, tedy s pro­hlí­že­čem, pro­to­že je to kni­ha spíš k pro­hlí­že­ní než ke čte­ní. Ale vytvo­řil jsem i něko­lik nových postav jako Cho­bo­to­sau­ra a Mňa­mo­sau­ra nebo Dob­ro­douš­ka. Zvlášt­ní kate­go­rií jsou trpas­lí­ci, kte­ří samo­zřej­mě nejsou můj vyná­lez, ale inspi­ro­va­li mě a moje nakla­da­tel­ství nato­lik, že jsem nakres­lil kni­hu o trpas­lí­cích. Trpas­lí­ci jsou úžas­ní — sami mohou všech­no a vy to s nimi může­te všech­no zkusit. 

Najde­me v kníž­ce něja­ké nety­pic­ké kou­zel­né bytos­ti? A co tře­ba něja­kou vylo­že­ně pol­skou pohád­ko­vou postavu? 
Nedo­ká­žu posou­dit, kte­rá pohád­ko­vá bytost je typic­ky pol­ská. Žiju v pře­svěd­če­ní, že tře­ba Čer­ve­ná kar­kul­ka je mezi­ná­rod­ní. Stej­ně jako jed­no­ro­žec nebo ježi­ba­ba. Nety­pic­ký je Mňa­mo­sau­rus. Ale na dru­hou stra­nu — kaž­dý z nás zná něja­ké­ho mlsou­na. A kaž­dá země má své dra­ky. Mož­ná tro­chu jiné, než najde­te v mé kni­ze, ale dra­ci jsou všude.

Kte­ré­ho oby­va­te­le své pohád­ko­vé země máte nejraději? 
Roz­hod­ně trpas­lí­ky. Jsem pře­svěd­če­ný o tom, že byd­lí v mém bytě, ačko­li jsem je nikdy nevi­děl. Jejich pří­tom­nost je však doslo­va hma­ta­tel­ná — tře­ba tako­vý nepo­řá­dek. Všu­de roz­sy­pá­va­jí drob­ky a prach… Ale jsou neod­dě­li­tel­nou čás­tí mého živo­ta. Chtěl bych mít doma těch šest trpas­lí­ků z Roku v pohád­ce. Krmil bych je dro­beč­ky a za deš­ti­vých dnů bych si s nimi poví­dal o ničem. 

Lepo­re­la Roků mají jas­ně danou for­mu — dva­náct dvou­stran věno­va­ných jed­not­li­vým měsí­cům v roce. Nesva­zo­va­lo vás to pří­liš při tvorbě?
Nao­pak, byla to pro mě výzva. Celá série je fan­tas­tic­ká. Nabíd­ka být jed­ním z auto­rů pro mě byla poctou. Ale než jsem začal kres­lit kni­hu, při­pra­vo­val jsem ji… v Exce­lu! Pří­běh kaž­dé posta­vič­ky se musel ode­hrá­vat celý rok, dva­náct měsí­ců, a záro­veň na sebe všich­ni hrdi­no­vé vzá­jem­ně nějak rea­gu­jí. Abych dodr­žel logi­ku pří­bě­hů, musel jsem být hod­ně dis­ci­pli­no­va­ný, víc než u svých jiných knih.

Kni­ha je vel­ko­for­má­to­vá a celo­ba­rev­né strán­ky jsou plné detai­lů. Jak dlou­ho vám tako­vý pohád­ko­vý rok trva­lo nakreslit?
Urči­tě víc než rok. Během prá­ce jsem měl také jed­nu vel­kou kri­zi a říkal jsem si, že jsem si ukou­sl moc vel­ké sous­to. Ale nakla­da­tel­ství mi pomoh­lo a pod­po­ři­lo mě. Když jsem skon­čil, měl jsem pocit, že se už můžu pus­tit do čeho­ko­liv. Vždyc­ky jsem se bál ilu­stra­cí, na kte­rých je hod­ně malých posta­vi­ček. Radě­ji jsem kres­lil obráz­ky, kde jich je málo. Ty posta­vy měly vel­ké oči a na ně jsem — jako autor — sou­stře­dil pozor­nost čte­ná­ře. Prá­ce na Roku v pohád­ce posí­li­la moji sebe­dů­vě­ru. Bylo to těž­ké, musel jsem bojo­vat s pochyb­nost­mi, ale výsled­kem je kni­ha, z níž jsem nadšený. 

A na čem aktu­ál­ně pracujete?
Kres­lím sny. Když jsem při­pra­vo­val kni­hu Rok v pohád­ce, při­pa­da­lo mi její téma těž­ké. Ale v porov­ná­ní se sny to neby­lo nic. Sny jsou pře­ce neko­neč­né! Na kres­le­ní je nej­jed­no­duš­ší samo kres­le­ní. Těž­ká téma­ta však musí­te nejdřív pro­mys­let, až pak kres­lit. A také… obrá­zek dokon­čit. Vycí­tit ten správ­ný oka­mžik, kdy už je hoto­vo, všech­no je nakres­le­né, už nemu­sí­te při­dá­vat žád­né­ho ptáč­ka, lís­te­ček, mráčky…