Prvot­ním a hlav­ním tvůr­cem názvu je pře­kla­da­tel — hned po auto­ro­vi je to prá­vě on, kdo zná kníž­ku nej­dů­věr­ně­ji a strá­ví s ní nej­víc času — a my se mu do toho sna­ží­me moc nemlu­vit. Pře­kla­da­tel však čelí nej­růz­něj­ším nástrahám.

Občas to bývá jed­no­du­ché: ori­gi­nál­ní název sta­čí jed­no­du­še pře­vést do češ­ti­ny. Z letoš­ní­ho pod­zi­mu to byly pří­pa­dy knih Vox, Behe­mot, Agathe nebo Kim Čijong. Vší­má­te si, že jde o samá jmé­na nebo pojmenování?

Ani to ale není vždyc­ky jed­no­znač­né — u Měsíč­ní­ho tyg­ra jsme chví­li pře­mýš­le­li, jak tako­vý název bude na čes­ké­ho čte­ná­ře půso­bit (a co to ten měsíč­ní tygr vlast­ně je, zjis­tí­te tady).

Nebo tře­ba Sně­ho­vá sestřič­ka na prv­ní pohled nevy­pa­dá vůbec kom­pli­ko­va­ně. Růz­ných vari­ant názvů však neby­lo pomá­lu: napří­klad Sně­hul­ka, Sestřič­ka ze sně­hu ane­bo Sněž­ná či Sně­ho­vá sest­ra. Všimli jste si, jak pros­té pou­ži­tí zdrob­ně­li­ny doká­že název proměnit?

Ve vět­ši­ně pří­pa­dů to pak má pře­kla­da­tel ješ­tě složitější.
Napří­klad název nej­no­věj­ší kni­hy Saman­thy Shan­no­no­vé Pře­vor­ství u pome­ran­čov­ní­ku, na kte­rou se může­te těšit v dub­nu 2020, málem nepro­šel, pro­to­že by se nevešel na obál­ku. U Pozvá­ní k ohni zase bylo potře­ba mys­let na pro­po­je­ní s kni­hou Pozvá­ní na popra­vu od Vla­di­mi­ra Nabo­ko­va, jehož živo­tem bylo Pozvá­ní k ohni inspi­ro­vá­no. Jinak by to totiž klid­ně moh­la být Pozván­ka k táboráku.

Jako nej­ná­pa­di­těj­ší řeše­ní u mě jed­no­znač­ně vítě­zí Maro­kán­ka. V ang­lič­ti­ně v sobě název Tan­ge­ri­ne skrý­vá záro­veň ženu z Tan­ge­ru (měs­to v Maro­ku) a man­da­rin­ku. Mno­ho zahra­nič­ních vydá­ní se od dvoj­smys­lu v názvu muse­lo odchý­lit (např. Night in Tan­gier, Winds of Betra­yal, Fata mor­ga­na), ale v češ­ti­ně se ho poda­ři­lo zacho­vat pří­mo geni­ál­ně. Jen je ško­da, že někte­ré slov­ní hříč­ky zacho­vat nejdou — autor­ka a pře­kla­da­tel­ka Vik­to­rie Hani­šo­vá původ­ně navrh­la pojme­no­vat dru­hou kni­hu Dör­te Han­se­no­vé Po(s)lední hodi­na. Pokud chce­te vědět proč, pročtě­te si ano­ta­ci.

A jak tako­vý kre­a­tiv­ní pro­ces pro­bí­há, to vám poví sami pře­kla­da­te­lé — Lucie Bre­gan­to­vá, hos­tov­ská pře­kla­da­tel­ka a redak­tor­ka, Anež­ka Dud­ko­vá, kte­rá pro vás prá­vě pře­lo­ži­la dal­ší román Nao­mi Novi­ko­vé, a Danie­la Mrá­zo­vá, pře­kla­da­tel­ka z norš­ti­ny a redaktorka.

Lucie Bre­gan­to­vá: Dvě mís­ta na slunci

Proč Bec­ky Cham­ber­so­vá pojme­no­va­la svůj dru­hý román A Clo­sed and Com­mon Orbit (doslo­va „uza­vře­ná a spo­leč­ná oběž­ná drá­ha“) mi bylo zpo­čát­ku nejas­né. Lec­kdy se význam názvu vyje­ví až při čet­bě dané kni­hy, ale ani po pře­čte­ní dru­hé­ho dílu pout­nic­ké tri­lo­gie jsem neby­la o mno­ho moud­řej­ší. Nezbý­va­lo než se zeptat samot­né autor­ky. Bec­ky mi vysvět­li­la, že původ­ní název je ter­mi­nus tech­nicus, a popsa­la mi svou před­sta­vu, že hlav­ní hrdin­ky Janu a Sid­ru vidí jako dvojhvězdu sdí­le­jí­cí jed­nu oběž­nou dráhu. Zní to krás­ně, ale jak se s tím popa­so­vat? Tak jsem zkon­tak­to­va­la jis­té­ho ast­ro­fy­zi­ka a necha­la si vylo­žit, jak se to všech­no má a jak se tomu říká čes­ky. Po dlou­hém a sple­ti­tém výkla­du jsem nazna­la, že ces­tou ori­gi­ná­lu to pros­tě a jed­no­du­še nepů­jde, pro­to­že kni­hu s dlou­ha­tán­ským a nesro­zu­mi­tel­ným názvem by si prav­dě­po­dob­ně nikdo nekou­pil. Bylo potře­ba se na to podí­vat úpl­ně z jiné­ho úhlu — o čem ten román vlast­ně je? Dvě ženy se sna­ží uchy­tit v gala­xii, kam i přes její pes­t­rost tak úpl­ně neza­pa­da­jí. Pros­tě si hle­da­jí svá dvě mís­ta na slunci!

Anež­ka Dud­ko­vá: V zaje­tí zimy (vyjde v břez­nu 2020)
Se Spin­ning Sil­ver jsem si láma­la hla­vu dlou­ho. Nejdřív jsem si zkusmo vymýš­le­la „doslov­ný“ pře­klad: Pře­de­ní stří­b­ra? Upříst stří­bro? Spříst stří­bro? Ale nic mi nezně­lo tak doce­la správ­ně (a hlav­ně to posled­ní by moh­lo hra­vě kon­ku­ro­vat jazy­ko­la­mu tři sta tři­cet tři stří­br­ných stří­ka­ček…) ani pou­ta­vě. I let­mé nahléd­nu­tí k zahra­nič­ním vydá­ním potvr­dí, že název kni­hy je tak tro­chu pře­kla­da­tel­ský oří­šek; kaž­dá země si totiž zvo­li­la svůj vlast­ní: tak tře­ba Polá­ci mají Moc stří­b­ra, Bul­ha­ři Stří­br­ný pří­běh, Špa­ně­lé Ledo­vý pří­běh, Ruso­vé Zim­ní stří­bro… Když jsem na to tak kou­ka­la, napadlo mě, že zima vlast­ně hra­je v pří­bě­hu stej­ně důle­ži­tou roli jako stří­bro a mno­hem vět­ší než pře­de­ní. Co teď s tím: Stří­br­ná zima? Zim­ní stří­bro? Mhm… A pak se mně najed­nou v hla­vě roz­sví­til nápad: V zaje­tí zimy. To už není tako­vá nuda, bude to ladit s čes­kým názvem autor­či­ny před­cho­zí kníž­ky Ve stí­nu Hvozdu, a hlav­ně to oprav­du vysti­hu­je, o čem kni­ha je. Však uvi­dí­te sami, až se do ní začtete.

Danie­la Mrá­zo­vá: Hory peklo ráj (vyjde v květ­nu 2020)
Titul chys­ta­né­ho čes­ké­ho vydá­ní kni­hy Hyt­te­bok frå hel­ve­te, kte­rou napsal nor­ský humo­ris­ta a komik Are Kal­vø, vzni­kl během bra­in­stor­min­gu s kole­gy­ně­mi Kat­kou Kriš­tů­f­ko­vou a Marií Voslá­řo­vou. Hyt­te­bok, doslo­va „kni­ha cha­ty“, je návštěv­ní kni­ha ulo­že­ná na cha­tě. Tahle „návštěv­ní kni­ha“ je „z pek­la“ (frå hel­ve­te). Neboť pro auto­ra je cho­ze­ní po horách peklo. Odma­lič­ka hory nemá rád, ale poté co se vět­ši­na jeho přá­tel „najde“ v exta­tic­kém vzý­vá­ní živo­ta v pří­ro­dě, roz­hod­ne si své před­sud­ky empi­ric­ky ověřit.
Sna­ží­me se odpích­nout od pri­már­ní­ho pře­kla­du „návštěv­ní kni­ha z pek­la“. Jen­že se nám z toho jak­si vytra­ti­la cha­ta i hory, o něž jde v kni­ze pře­de­vším. Zkou­ší­me dal­ší vari­an­ty, kte­ré obsa­hu­jí slo­vo kni­ha, peč­li­vě je zapi­su­je­me na papír a po dva­ce­ti minu­tách máme asi deset titu­lů typu „Kni­ha pekel­ných túr“ či „Peklo na horách“. Sho­du­je­me se na tom, že bude lep­ší vyne­chat slo­vo kni­ha — je pře­ce nad slun­ce jas­né, že jde o kni­hu —, ale nao­pak je nut­né trvat na pekle a sna­žit se o něco vtip­né­ho, byť ne tře­ba úpl­ně výstiž­né­ho. Všech­ny návrhy podro­bu­je­me kri­ti­ce. Ve chví­li, kdy už raci­o­nál­ní nápa­dy dochá­ze­jí, plác­ne Kat­ka: „A co tře­ba Hory peklo ráj?“ Návrh je s povdě­kem zazna­me­nán, zní dost dob­ře a spl­ňu­je obě kri­té­ria: máme hory a máme něco nápa­di­té­ho a vtip­né­ho. To je přes­ně ono — to, co je pro auto­ra peklem, je pro jiné rájem. A prá­vě o tom tahle kni­ha je. Díky, Katko!

Závě­rem už zbý­vá jen zmí­nit pří­pa­dy, kdy se poštěs­tí a ori­gi­nál­ní název poskyt­ne pře­kla­da­te­li tolik svo­bo­dy pro hrát­ky se slo­vy, že se mu do názvu poda­ří vpa­šo­vat i něja­ký ten inter­ní vtí­pek. Pokud bys­te tedy pře­mýš­le­li, jak Fili­pa Drlí­ka, pře­kla­da­te­le Pete­ra Maye, napadlo pře­lo­žit The Kil­ling Room jako Sál smr­ti, přijď­te nás navští­vit do redak­ce. Tře­ba tu jeden tako­vý sál najdete…