3+

Pompon má starosti

Jedi­náč­ci se můžou rado­vat — jich se sta­ros­ti s hlí­dá­ním mlad­ších sou­ro­zen­ců netý­ka­jí, ale pro všech­ny ostat­ní je tady dal­ší vel­ká barev­ná kni­ha o med­vě­dích bráš­cích Pompo­no­vi a Bonbón­ko­vi. Mož­ná je zná­te ze Stu­dia Kama­rád, mož­ná už jste čet­li před­cho­zí kni­hu (Pompon se nudí). Ať tak či onak, Pompon je zpát­ky a s ním i spous­ta pohád­ko­vých legrá­cek scho­va­ných v ilu­stra­cích — nuda roz­hod­ně nehrozí.

4+

Asfalt!

Prázd­ni­ny na krku, zim­ní opra­vy sil­nic letos ješ­tě ani neskon­či­ly a nás už čeka­jí let­ní uza­vír­ky. Pokud stej­ně jako my musí­te ces­tou do škol­ky pro­jít dvě­ma sta­ve­niš­ti a mezi mobil­ním oplo­ce­ním hle­dat kaž­dý den novou ces­tu, zpří­jem­ně­te si to mar­ty­ri­um kníž­kou, kte­rá do toho vne­se tro­chu nad­hle­du a z rodi­čů sejme povin­nost hle­dat odpo­vě­di na mili­on otá­zek spja­tých s pozem­ní­mi stav­ba­mi. Víc než v kníž­ce Asfalt! najde­te snad už jen ve skrip­tech doprav­ní­ho inženýrství. 

5+

Skutek utek!

Taky jste z kaž­dé­ho dět­ské­ho zakaš­lání ner­vóz­ní? Dal­ší týden na OČR? Pobyt v kan­ce­lá­ři jako zaměst­na­nec­ký bonus… Pojď­me se tomu tera­pe­u­tic­ky zasmát. O dal­ší kníž­ce Ire­ny Hejdo­vé se dá říct lec­cos, je to kome­die z pan­de­mie, detek­tiv­ka ode­hrá­va­jí­cí se na pár desít­kách met­rů čtve­reč­ních, kníž­ka, do kte­ré se dá dokres­lo­vat i zapi­so­vat a ve kte­ré se řeší úko­ly. Přes­ně tohle děti mezi pátým a sed­mým rokem neu­vě­ři­tel­ně baví a Skut­ka si oblí­bí podob­ně jako autor­čin před­cho­zí titul Nedráž­di brá­chu bosou nohou. Tuhle kníž­ku si děti budou dopo­ru­čo­vat mezi sebou a s nad­še­ním ji budou nosit do ško­ly na hodi­ny čte­ní. A to je přes­ně to, co od dět­ské kníž­ky chce­me, ne?

6+

Kouzelné tkaničky

Tako­vých kní­žek není nikdy dost. Skvě­lý pří­běh o kama­rád­ství, let­ní atmo­sfé­ra, tro­cha tajem­na a napě­tí, vese­lé ilu­stra­ce a k tomu něco navíc — návod na uvá­zá­ní spous­ty uzlů. Neří­kej­te, že by se vám tako­vá kníž­ka na léto pod stan neho­di­la. Den dětí je pěk­ná zámin­ka, jak ji dostat do vaší domá­cí kni­hov­nič­ky včas. 

8+

Fotbaláci

Tohle je sáz­ka na jis­to­tu, Fot­ba­lá­ci se líbí nejen fot­ba­lo­vým nad­šen­cům. Pří­běhy téhle ban­dy dětí baví i ty, co do miču­dy nikdy ani nečut­li. Ale kaž­do­pád­ně, pokud máte doma fot­ba­lo­vé­ho mani­aka, kte­rý nesná­ší čte­ní, tahle série ho z nechu­ti vylé­čí. Spat­ře­no něko­li­krát na vlast­ní oči.

9+

Tajemství Humly Hanssonové

Čím jsou děti star­ší, tím hůř se jim kníž­ky kupu­jí. Už vlast­ně pře­dem oče­ká­vá­me, že pro­to­čí panen­ky a řek­nou něco jako: „Zase kníž­ka?“ S Humlou tohle nehro­zí. Tako­vou kníž­ku by si děti vybra­ly samy, kdy­by moh­ly. Roz­hod­ně nebu­dou mít pocit, že jim vnu­cu­je­te svůj pohled na svět. Humla je totiž na jejich straně.