Lite­rár­ní sti­pen­di­um zís­ká­vá Chrys­ty­na Nazar­ke­vy­čo­vá, bás­nic­ké sti­pen­di­um Lich­tun­gen Luca Manu­el Kie­ser. Lite­rár­ní cena je doto­va­ná část­kou 10 000 eur, obě sti­pen­dia 5000 eury. O udě­le­ní roz­ho­du­je zem­ská vlá­da, a to na zákla­dě dopo­ru­če­ní poro­ty. Po důklad­né pora­dě poro­ta svá dopo­ru­če­ní zdů­vod­ni­la takto:

Literární cena:

„*Rad­ka Dene­mar­ko­vá píše ze sebe samé, aniž při­tom sta­ví do popře­dí své já. Je to vyhra­ně­ně poli­tic­ká spi­so­va­tel­ka, vyu­ží­va­jí­cí své osob­ní zku­še­nos­ti, zážit­ky a posto­je k tomu, aby nasmě­ro­va­la pohled na cizí svě­ty, před­sta­vi­la spo­le­čen­sky rele­vant­ní téma­ta, vznes­la obža­lo­bu. Její nekom­pro­mis­nost jde ruku v ruce s neu­tu­cha­jí­cí reflexí okol­nos­tí, jazy­ko­vě bri­lant­ní pro­ve­de­ní se pojí s obsa­ho­vou hloubkou.

  • Praž­ská vlaš­tov­ka“, jak se autor­ka ráda pode­pi­su­je, při­tom při psa­ní i v živo­tě násle­du­je poe­ti­ku lid­skosti, ba srdeč­nos­ti, jíž do budouc­na pro­ro­ku­je vět­ší moc než veš­ke­rým for­mám auto­ri­tář­ské­ho útla­ku, pro­ti nimž zde i jin­de boju­je. „Las­ka­vost vlaš­tov­ky,“ sto­jí napří­klad v romá­nu Pří­spě­vek k ději­nám rados­ti, „má vět­ší váhu než záko­ny vládců.“

Tvr­dit, že Rad­ka Dene­mar­ko­vá během svých poby­tů coby čest­ná spi­so­va­tel­ka měs­ta Graz (2017÷2018) a „wri­ter in resi­den­ce“ Kul­tur­ní ini­ci­a­ti­vy Kür­bis Wies (2021) navá­za­la blíz­ké kon­tak­ty se štýr­skou lite­rár­ní a kul­tur­ní scé­nou, je vyjá­d­ře­ní pří­liš skrom­né. S uzná­va­ný­mi médii a insti­tu­ce­mi, stej­ně jako se začí­na­jí­cí­mi spi­so­va­te­li komu­ni­ko­va­la tak živě, že tato inter­ak­ce neskon­či­la ani jejím odjez­dem. Není divu, že autor­ská čte­ní Rad­ky Dene­mar­ko­vé už v Gra­zu zce­la zdomácněla!

Rad­ka Dene­mar­ko­vá se naro­di­la roku 1968, píše čes­ky a němec­ky. Je autor­kou romá­nů, diva­del­ních her, scé­ná­řů a esejů, pře­klá­dá z něm­či­ny a vyu­ču­je tvůr­čí psaní.
Jako jedi­ná čes­ká spi­so­va­tel­ka je čtyř­ná­sob­nou drži­tel­kou ceny Mag­ne­sia Lite­ra (zví­tě­zi­la v kate­go­ri­ích pró­za, pub­li­cis­ti­ka, pře­klad a v roce 2019 i kni­ha roku).
V něm­či­ně napo­sle­dy vyšel roku 2019 román Pří­spě­vek k ději­nám rados­ti a roku 2022 Hodi­ny z olo­va, román o dneš­ní Číně (oba v nakla­da­tel­ství Hof­f­mann & Cam­pe).
“ (zdů­vod­ně­ní poroty)

Zemský rada Drexler: „Mimořádný dík laureátům za jejich společenskou angažovanost a inspirativní uměleckou tvorbu“

Zem­ský rada pro kul­tu­ru Chris­to­pher Drexler: „Lite­rár­ní cenou vzdá­vá Štýr­sko hold vyni­ka­jí­cí prá­ci auto­rek a auto­rů se vzta­hem k naší spol­ko­vé zemi. Chce­me tak vyjá­d­řit úctu k mimo­řád­ným výko­nům a zejmé­na pro­střed­nic­tvím sti­pen­dií zvát naděj­né lite­rát­ky a lite­rá­ty a moti­vo­vat je, aby nás svý­mi tex­ty nadá­le obohacovali. 

Děku­ji čle­nům poro­ty, že se roz­hod­li v sou­la­du s aktu­ál­ní­mi udá­lost­mi a zamě­ři­li se jak na boj pro­ti auto­ri­tář­ské­mu útla­ku, tak na odváž­né infor­mo­vá­ní o Puti­no­vě straš­li­vé agre­si na Ukra­ji­ně, váleč­ném úto­ku poru­šu­jí­cím mezi­ná­rod­ní prá­vo. Pře­de­vším bych ale rád podě­ko­val našim lau­re­át­kám a naše­mu lau­re­á­to­vi za jejich spo­le­čen­skou anga­žo­va­nost a inspi­ra­tiv­ní umě­lec­kou tvor­bu. Srdeč­ně bla­ho­pře­ji Rad­ce Dene­mar­ko­vé, Chrys­ty­ně Nazar­ke­vy­čo­vé a Luco­vi Manu­e­lu Kie­se­ro­vi k zaslou­že­ným štýr­ským oce­ně­ním!

Štýrská literární cena

Štýr­skou lite­rár­ní cenu zís­ká­vá za úcty­hod­ný lite­rár­ní výkon uměl­ky­ně nebo umě­lec se vzta­hem ke Štýr­sku. Finanč­ní odmě­na před­sta­vu­je 10 000 eur. Oce­ně­ní se udě­lu­je jed­nou za dva roky. V roce 2020 ho zís­kal Gün­ter Eichberger.